Rhanddeiliaid a phartneriaid

Rhanddeiliaid

Llywodraeth Cymru 

Mae Banc Datblygu Cymru yn is-gwmni sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru. Fe'i sefydlwyd er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei amcanion polisi ar hyd a lled Cymru. Ar y naill law, bydd yn gwasanaethu busnesau yng Nghymru, gan roi'r cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Ar y llaw arall, bydd yn gwasanaethu Llywodraeth Cymru, trwy gyfeirio arian cyhoeddus i'r mannau lle fydd yn cael yr effaith mwyaf - ar raddfa fwy, ar gyflymdra cynt ac mewn ffordd gynaliadwy.

 

"Y Banc Datblygu fydd y cyntaf o'i fath yn y DU ... yn darparu cefnogaeth ganolog i fusnesau micro, busnesau bach newydd a busnesau arloesol ar hyd a lled Cymru gan eu galluogi i fod yn fwy ffit, yn fwy o ran maint ac yn gryfach."

Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates  

 

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 

Mae Banc Datblygu Cymru yn cyflawni Cronfa Busnes Cymru sy'n werth £180.9m sy'n cael ei hariannu o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o'r Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. 

Ein cyllidwyr sector breifat

Mae gennym hefyd nifer o arianwyr sector breifat: 

  • Barclays
  • Y Banc Buddsoddi Ewropeaidd 
  • Cronfa Bensiwn Clwyd

 

stakeholders

 

Phartneriaid

Busnes Cymru

Mae buddsoddi i mewn i fusnesau bach a chanolig yn rhywbeth sy’n cael ei wella'n sylweddol pan fo cyllid a chymorth busnes yn cael eu unioni gyda’i gilydd. Er mwyn cyflawni hyn, mae Banc Datblygu Cymru yn gweithio gyda Busnes Cymru, sy'n ei gwneud hi'n symlach ac yn haws i fusnesau gael mynediad at gymorth ochr yn ochr â chyllid. Mae cynllun cyfeirio rhwng y Banc Datblygu a Busnes Cymru yn helpu busnesau yng Nghymru i elwa ar ymagwedd fwy crwn tuag at gymorth busnes.  

Sefydliadau allweddol yr ydym ni'n gweithio â nhw: