Banc Datblygu Cymru

Rydyn ni eisiau datgloi'r potensial yn economi Cymru trwy gynyddu'r ddarpariaeth o gyllid cynaliadwy, effeithiol yn y farchnad.

I Gymru i ffynnu, mae angen i'n busnesau ffynnu

Pan fydd ein busnesau'n ffynnu, maent yn creu nifer uwch o swyddi o ansawdd gwell. Mae'r trethi y maent yn eu talu yn cryfhau ein cyllid cyhoeddus. Mae'r bobl y maent yn eu cyflogi yn cryfhau ein cymunedau. Pan fydd busnesau Cymru'n gryf, mae Cymru'n gryf.

Er mwyn i'n busnesau ffynnu, mae angen cyllid arnynt 

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu.

 

Rydym yn adnodd unigryw i Gymru 

Gallwn gefnogi busnesau yng Nghymru yn y ffyrdd canlynol:

  • Benthyciadau o £1,000 - £5 miliwn i ddechrau, cryfhau neu dyfu eich busnes
  • Buddsoddiadau ecwiti o £50,000 i £5 miliwn ar gyfer busnesau sefydledig
  • Cyllid sbarduno ar gyfer busnesau technoleg cyn-refeniw newydd
  • Buddsoddiad ecwiti ar gyfer busnesau cynnar ac aeddfed sy'n seiliedig ar dechnoleg
  • Cyllid hyd at £5 miliwn ar gyfer prynu busnes (perchnogion busnes a thimau rheoli)
  • Benthyciadau datblygu eiddo ar gyfer prosiectau yng Nghymru
  • Cyfeirio at Busnes Cymru am gyngor a chymorth busnes
  • Cyd-fuddsoddi ochr yn ochr â banciau, arianwyr torfol, grantiau, buddsoddwyr a benthycwyr eraill

 

Ewch i'n hadran Cael cyllid busnes i weld yr amrywiaeth o gyllid sydd ar gael.

Dewch i wybod mwy

Fe fyddwn yn cael effaith o filiwn o bunnoedd ar economi Cymru dros y pum mlynedd nesaf. Gan anelu at gefnogi 1,400 o fusnesau ac i'r busnesau hynny greu a diogelu mwy na 20,000 o swyddi, bydd y Banc Datblygu yn darparu cyllid hyblyg yn ystod pob cam busnes gyda'r arian sydd ar gael o £1,000 i £5 miliwn, dros gyfnodau o hyd at ddeng mlynedd.

Yn wahanol i fenthycwyr eraill, mae gennym gymysgedd o arian preifat a chyhoeddus. Rydym yn rheoli wyth cronfa fuddsoddi ar gyfer busnesau yng Nghymru, gan gynnwys Cronfa Busnes Cymru sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru. Wrth i'r busnesau yr ydym ni'n eu helpu ffynnu, mae'r arian yn dod yn ôl i'r Banc Datblygu er mwyn ei ail-fuddsoddi. Mae hynny'n golygu nad dim ond helpu busnesau i lwyddo nawr a wnawn. Rydym yn helpu i ariannu'r genhedlaeth nesaf o hanesion llwyddiant Cymru hefyd.

Rydym hefyd yn rheoli cynllun Cymorth i Brynu Cymru gyda'r nod o helpu prynwyr tro cyntaf yng Nghymru i gael troed ar yr ysgol eiddo.

 

Sefydlwyd Cyllid Cymru yn 2001 i helpu busnesau Cymru i wireddu eu potensial arloesedd, twf ac effaith economaidd. Dros yr 16 mlynedd diwethaf, buddsoddwyd £0.5 biliwn i mewn i fusnesau yng Nghymru a denu £0.6 biliwn yn fwy gan fuddsoddwyr o'r sector breifat.

Wrth i'r dirwedd ar gyfer cyllid busnes yng Nghymru esblygu, cyhoeddwyd adolygiad Mynediad at Gyllid yn 2013 gan Lywodraeth Cymru. Argymhellwyd yn hwnnw fod banc datblygu cyhoeddus, sefydliad ariannol cenedlaethol yn cael ei greu a fyddai'n darparu mwy o allu i roi'r cymorth angenrheidiol i fusnesau yng Nghymru. Yn 2016, cyhoeddodd y Prif Weinidog fod creu Banc Datblygu Cymru yn flaenoriaeth allweddol i'r llywodraeth. Ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddwyd y byddai'r sefydliad newydd yn lansio ym mis Hydref 2017.

Bellach mae'n agored i fusnes, ac rydyn ni yma i adeiladu ar lwyddiant Cyllid Cymru a gwella economi Cymru trwy gefnogi mwy o fusnesau yng Nghymru nag erioed o'r blaen.

Mae Banc Datblygu Cymru yn is-gwmni o Lywodraeth Cymru. Mae'n gwasanaethu Llywodraeth Cymru, trwy gyfeirio arian cyhoeddus i'r mannau hynny lle caiff yr effaith fwyaf - ar raddfa fwy, ar gyflymdra cynt ac mewn ffordd gynaliadwy.

Mwy o wybodaeth. 

Rydyn ni yma i wasanaethu busnesau Cymru, gyda ffocws cryf ar ficro-fusnesau a mentrau bach a chanolig (BBaCh). Mae gennym hefyd yr hyblygrwydd i gefnogi busnesau mwy. Gallwn gefnogi busnesau ar draws sectorau ac yn ystod pob cam o'u twf. Mae gennym hefyd dîm arbenigol i gefnogi mentrau technoleg. Rydym yn gweithredu polisi 'Cymru gyfan', gan fonitro effaith y buddsoddiadau a wnawn fel bod pob rhanbarth o Gymru yn elwa.

Gweler ein siarter cwsmeriaid yma.

Mae Grŵp Banc Datblygu Cymru yn cynnwys Banc Datblygu Cymru, Buddsoddiadau Angylion Cymru a rheolwr cronfa Gogledd Lloegr FW Capital.

Gweler ein rhan ar adroddiadau a dogfennau am ragor o wybodaeth.