Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Mathau o gyllid ecwiti

Un o’r 3 phrif fuddsoddwr cyfalaf menter yn y DU*, gallwn ddarparu ecwiti i gefnogi twf, gan brynu busnesau a busnesau technoleg sy'n dechrau o'r newydd.

Mae cyllido trwy ecwiti yn golygu codi cyfalaf gyda buddsoddwyr yn cymryd rhan yn eich busnes am arian parod. Yn wahanol i gymryd benthyciad nid oes angen ad-daliadau misol.

Gellir defnyddio cyllid ecwiti ar draws cylch bywyd busnes. Gall ddarparu cyllid sbarduno i fusnesau technoleg newydd ddechrau, cyfalaf twf ar gyfer busnesau sefydledig, ac fe all gefnogi timau rheoli wrth brynu busnes. Mae'n gyllid amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio ochr yn ochr â benthyciadau.

Canfyddwch fwy am ecwiti yn ein blogbost, Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?

Mae cyllid dyled yn dod ar sawl ffurf, ond yn y bôn mae'n golygu benthyca cyfandaliad, y byddwch wedyn yn ei dalu'n ôl dros amser ynghyd â swm llog y cytunwyd arno. Mae yna nifer o wahaniaethau allweddol rhwng dyled a chyllid ecwiti, gan gynnwys ad-dalu, perchnogaeth, diogelwch, a'r broses codi arian. Canfyddwch fwy am sut mae'r mathau hyn o ariannu yn cymharu trwy ddarllen ein blogbost, Be ydi’r gwahaniaeth rhwng ecwiti a dyled?

Banc Datblygu Cymru yw un o'r buddsoddwyr ecwiti mwyaf gweithgar yn y DU. Oherwydd yr arian rydyn ni'n ei reoli, rydyn ni'n gallu darparu ecwiti ariannu o gyllid sbarduno yr holl ffordd i olyniaeth busnes. Mae gennym dimau ecwiti arbenigol sy'n arbenigwyr ym meysydd canfod a gweithio ochr yn ochr â chyd-fuddsoddwyr eraill. Rydym hefyd yn gallu darparu pecynnau ecwiti a benthyciadau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

Un ffynhonnell o gyllid ecwiti yw buddsoddiad angel. Yn nodweddiadol mae angylion yn unigolion gwerth net uchel sy'n defnyddio eu harian eu hunain i fuddsoddi mewn cwmnïau sydd â photensial twf cryf. Gallwch ddarganfod mwy am fuddsoddi angel yn ein blog, Be’ ydi buddsoddi angel?

Rhan o Fanc Datblygu Cymru yw Angylion Buddsoddi Cymrue, y rhwydwaith angylion mwyaf yng Nghymru.

Ymunwch â ni yn ein digwyddiad ecwiti ym mis Tachwedd

Eisiau gwybod mwy am ecwiti? Rydyn ni’n dod â ffigyrau blaenllaw yn y byd cyllid a pherchnogion busnesau ynghyd i rannu eu profiadau am fuddsoddiadau ecwiti. Ymestyn Gorwelion gydag Ecwiti BYW Rhagor o wybodaeth.

*Yn seiliedig ar adroddiad Beauhurst, The Deal: Equity investment in the UK in 2020