Mathau o gyllid ecwiti

Un o’r 3 phrif fuddsoddwr cyfalaf menter yn y DU*, gallwn ddarparu ecwiti i gefnogi twf, gan brynu busnesau a busnesau technoleg sy'n dechrau o'r newydd.

Mae cyllido trwy ecwiti yn golygu codi cyfalaf gyda buddsoddwyr yn cymryd rhan yn eich busnes am arian parod. Yn wahanol i gymryd benthyciad nid oes angen ad-daliadau misol.

Gellir defnyddio cyllid ecwiti ar draws cylch bywyd busnes. Gall ddarparu cyllid sbarduno i fusnesau technoleg newydd ddechrau, cyfalaf twf ar gyfer busnesau sefydledig, ac fe all gefnogi timau rheoli wrth brynu busnes. Mae'n gyllid amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio ochr yn ochr â benthyciadau.

Canfyddwch fwy am ecwiti yn ein blogbost, Beth yw cyllid ecwiti a sut mae'n gweithio?

Mae cyllid dyled yn dod ar sawl ffurf, ond yn y bôn mae'n golygu benthyca cyfandaliad, y byddwch wedyn yn ei dalu'n ôl dros amser ynghyd â swm llog y cytunwyd arno. Mae yna nifer o wahaniaethau allweddol rhwng dyled a chyllid ecwiti, gan gynnwys ad-dalu, perchnogaeth, diogelwch, a'r broses codi arian. Canfyddwch fwy am sut mae'r mathau hyn o ariannu yn cymharu trwy ddarllen ein blogbost, Be ydi’r gwahaniaeth rhwng ecwiti a dyled?

Banc Datblygu Cymru yw un o'r buddsoddwyr ecwiti mwyaf gweithgar yn y DU.* Oherwydd y cronfeydd rydyn ni'n eu rheoli rydyn ni'n gallu darparu cyllid ecwiti o gyllid sbarduno yr holl ffordd i olyniaeth busnes. Mae gennym dimau ecwiti arbenigol sy'n arbenigwyr ar ddarganfod a chydweithio â chyd-fuddsoddwyr eraill. Rydym hefyd yn gallu darparu pecynnau ecwiti a benthyciadau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion busnes.

Ein rhwydwaith

Gyda ni fel buddsoddwr ecwiti, byddwch yn cael mynediad at y gefnogaeth, yr arbenigedd a'r arweiniad sydd eu hangen ar eich busnes yn gyflym, gan gynnwys:

 • Rhwydwaith buddsoddwyr o ansawdd uchel o dros 250 o angylion busnes
 • Cynlluniau hyfforddi rheolwyr
 • Mynediad at wasanaethau ymgynghori arbenigol i helpu i gyflymu eich twf
 • Atgyfeiriadau at wasanaethau cymorth busnes fel Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru
 • Cronfa ddata o gyfarwyddwyr anweithredol profiadol i'ch helpu chi i gryfhau'ch bwrdd
 • Cyflwyniadau i arbenigwyr cyllid fel cynghorwyr cyllid corfforaethol a chyfarwyddwyr cyllid

Cynllun creu gwerth

Rydym yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun creu gwerth a strategaeth ymadael, sydd â'r nod o sicrhau'r gwerth mwyaf posibl i'r holl gyfranddalwyr dros amser.

Rhannu arfer gorau

Rydym yn eich helpu i ddatblygu llywodraethu da a chael y gorau o'ch bwrdd. Rydym yn gweithio gyda BBaCh ar draws llawer o wahanol sectorau a gallwn eich cysylltu â busnesau eraill i rannu arfer gorau a datblygu perthnasoedd masnachol.  

Mae nifer o fuddion i gyllid ecwiti:

 • Bydd buddsoddwyr yn dod â gwerth ychwanegol ar ffurf arbenigedd, gwybodaeth a chysylltiadau i helpu i yrru'ch busnes yn ei flaen
 • Gall fod yn ffordd effeithiol o alluogi twf cyflymach a chreu gwerth yn y tymor hir 
 • Nid oes unrhyw rwymedigaeth ad-dalu ynghlwm iddo 
 • Mae’n eich galluogi i fanteisio'n gyflym ar gyfleoedd y gallech eu colli fel arall trwy hunan-ariannu'ch busnes 

Un ffynhonnell o gyllid ecwiti yw buddsoddiad angel. Yn nodweddiadol mae angylion yn unigolion gwerth net uchel sy'n defnyddio eu harian eu hunain i fuddsoddi mewn cwmnïau sydd â photensial twf cryf. Gallwch ddarganfod mwy am fuddsoddi angel yn ein blog, Be’ ydi buddsoddi angel?

Rhan o Fanc Datblygu Cymru yw Angylion Buddsoddi Cymrue, y rhwydwaith angylion mwyaf yng Nghymru.


Dewiswch eich angen busnes

Ecwiti ar gyfer twf

MIddletons

Gyda buddsoddwyr rydym wedi gallu cyflawni ein cynllun busnes yn gynt o lawer.

Middletons, Ecwiti ar gyfer twf

P'un a ydych am ehangu gweithrediadau, symud i farchnadoedd newydd, neu arallgyfeirio cynhyrchion, gallwn roi cyllid ac arbenigedd i chi weithredu strategaethau twf uchelgeisiol.

Darganfyddwch fwy.  

 

Ecwiti ar gyfer prynu busnes

Just Love Foods equity for an MBO

Y pethau cadarnhaol o gael buddsoddiad ecwiti yw arbenigwyr sydd ar eich ochr chi.

Just Love Foods Company, Ecwiti ar gyfer allbryniant rheolwyr

Mae gennym flynyddoedd o brofiad mewn strwythuro cefnogaeth cyllid ecwiti i gefnogi allbrynaint rheolwyr, mewnbrynaint rheolwyr, caffaeliadau, allbryniant gweithwyr, a mwy.  

Darganfyddwch fwy.

 

 

Ecwiti ar gyfer datblygu menter dechnoleg

Coincover

Mae'r buddsoddiad hwn yn golygu y gallwn gynyddu graddfa ein twf yn gyflym yn unol â gofynion y farchnad a defnyddwyr.

Coincover, Ecwiti ar gyfer datblygu menter dechnoleg

Rydyn ni yma i gefnogi cwmnïau technoleg twf uchel o'u camau cyntaf hyd at ymadawiad, gan helpu i greu gwerth tymor hir.

Darganfyddwch fwy.


 

Expanding Horizons with Equity LIVE

 

Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW

Ym mis Tachwedd 2021 cynhaliom gynhadledd hanner diwrnod gan ddod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti i helpu busnesau yng Nghymru.

Roedd gennym 22 o siaradwyr gan gynnwys Piers Linney, Frank Homes a Sherry Coutu.

Themâu allweddol oedd:

 • Y Gelfyddyd o Godi Arian
 • Angylion Busnes – Dod o hyd i’r buddsoddwr gorau i chi
 • Gwerth Cyfarwyddwyr Anweithredo
 • Olyniaeth busnes
 • Sgwrs gyda Piers Linney

Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad yma.

 


 

Beauhurst logo

 

Adroddiad cefnogi Buddsoddi yng Nghymru

Mae'r adroddiad yn astudio gweithgaredd buddsoddi Cymru rhwng 2011 a 2020 gan nodi 1,215 o gwmnïau twf uchel yng Nghymru, sydd wedi codi £882m ar draws 1,201 o fargeinion dros y deng mlynedd diwethaf.

Mae'r ymchwil yn awgrymu bod Cymru yn dod yn sbardun i genhedlaeth newydd o gwmnïau twf uchel.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

 

*Yn seiliedig ar adroddiad Beauhurst, The Deal: Equity investment in the UK in 2020