Mathau o benthyciadau

Oherwydd y ffordd unigryw yr ydym yn cael ein hariannu, gallwn gynnig ystod eang o gyllid na all benthycwyr ariannol eraill.

Sut mae benthyciadau busnes yn gweithio?

Mae benthyciad busnes yn caniatáu i gwmni fenthyca cyfandaliad o arian, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer popeth o gostau staffio, prynu stoc neu offer i brynu busnes, sydd wedyn yn cael ei dalu'n ôl dros amser gyda swm o log y cytunwyd arno.

Rydym yn cynnig cyllid hyblyg i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, neu i’r rhai sy’n fodlon adleoli. P'un a ydych chi'n fusnes newydd sy'n edrych i gymryd y camau cyntaf hynny neu'n ddatblygwr eiddo sy'n chwilio am help i wneud i brosiect ddigwydd, siaradwch â ni heddiw neu gwnewch gais ar-lein.

Trwy Gronfa Buddsoddi Twristiaeth Cymru gallwn hefyd gefnogi prosiectau Twristiaeth nodedig, sy'n sefyll allan sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Gall prosiectau gynnwys cynnyrch arloesol o ansawdd uchel, atyniadau pob tywydd, profiadau sy’n canolbwyntio ar ymwelwyr sy’n nodweddiadol Gymreig, prosiectau diwylliannol neu dreftadaeth arloesol, lleoedd anarferol i aros ac atyniadau blaenllaw.

 

Cwestiynau cyffredin am fenthyciadau busnes

I ddarganfod a allwch chi gael benthyciad busnes, cymerwch bum munud i redeg trwy ein gwiriwr cymhwyster busnes. Neu, os hoffech siarad ag un o'n tîm, cysylltwch â ni

Mae benthyciadau busnes yn amlach na pheidio yn cael eu benthyca yn erbyn busnes, nid unigolyn, felly ni ddylai benthyciad busnes effeithio ar gais perchennog busnes am forgais. Ac mae hyn yn wir gyda'n benthyciadau. Rydym yn cynnal 'chwiliadau credyd meddal' ar unigolion sy'n ymwneud â rhedeg y busnes, sy'n golygu nad oes ôl troed yn cael ei adael ar y ffeil credyd i fenthycwyr eraill ei weld.

Fodd bynnag, mae perchnogion busnesau anghyfyngedig yn bersonol gyfrifol am unrhyw ddyledion o fewn y busnes. Gallai unrhyw ddiffygdalu ar fenthyciad busnes effeithio ar eu sefyllfa ariannol bersonol.

Yn yr un modd, os ydych yn darparu gwarant personol ar gyfer benthyciad cwmni cyfyngedig, rydych yn bersonol atebol am y swm gwarantedig a all gael effaith ar eich sefyllfa ariannol bersonol os yw benthyciwr yn dibynnu ar y warant honno ar gyfer ad-dalu’r benthyciad.

Mae gwarant bersonol yn 'addewid i dalu' gyfreithiol a gall fod yn ofynnol gan unigolion pan fydd darparwr cyllid, fel Banc Datblygu, yn rhoi benthyg i fusnes corfforedig. Os nad yw busnes yn gallu talu’r ad-daliadau ar y benthyciad, mae gwarant personol yn golygu y gall yr unigolyn ddod yn gyfrifol am yr ad-daliadau hyn.

Gall y rhain ddod mewn dwy ffurf:

  • Gwarant bersonol heb ei sicrhau neu heb ei chefnogi - sy'n golygu nad yw'r warant bersonol wedi'i sicrhau yn erbyn ased personol
  • Gwarant personol sicr sy’n warant bersonol a gefnogir gan arwystl cyfreithiol dros ased.

Wrth i ni brisio ar risg, byddai gwarant bersonol sicr yn gyffredinol yn lleihau'r risg i ni ac felly'n lleihau cost benthyca i'r benthyciwr.

Gall datblygwyr eiddo gael cyllid rhwng £150,000 - £6 miliwn i helpu gyda datblygiadau preswyl, defnydd cymysg a masnachol tymor byr. Darganfod mwy am gyllid datblygu eiddo.

Wrth gwrs! Rydym yn helpu busnesau i ddechrau gyda micro fenthyciadau hyd at £50k, neu os oes angen chwistrelliad mwy o arian arnoch, rydym yn cynnig benthyciadau busnes mawr hyd at £10 miliwn.

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 18-30 oed gyda busnes yng Nghymru i'w helpu i dyfu. O deledai a phoptai i labordai gofod-dechnoleg, gallwn helpu eich busnes gyda benthyciad ad-daladwy. Darganfyddwch fwy am gyllid i fentergarwyr ifanc

 

Grantiau busnes

Gellir cyfuno ein benthyciadau â grantiau i roi'r pecyn ariannu cyflawn sydd ei angen arnoch. 

Darllenwch ein canllaw ar ddod o hyd i ddarparwr grant yng Nghymru.