Arweinydd Tîm Cronfa Cymorth i Brynu - Cymru

Rydym yn recriwtio am Arweinydd Tîm Cronfa Cymorth i Brynu - Cymru ar gontract cyfnod penodol, i weithio o Gaerdydd neu Wrecsam

Pwrpas y swydd

O dan gyfarwyddyd rheolwyr y gronfa, sy'n gyfrifol am gydlynu'r gweithgareddau gweinyddol a phrosesu o ddydd i ddydd o fewn y tîm ôl-werthu. Sicrhau bod gwasanaeth cwsmeriaid o safon yn cael ei ddarparu’n gyson trwy brosesu’n ceisiadau am fenthyciadau ecwiti a rennir yn effeithlon o’r adeg y gwneir y cais hyd at amrywiol senarios ôl-gais. Sicrhau bod targedau mewnol a rhai Adran Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn cael eu cyrraedd.

Rhagwelir y bydd y cyfnod buddsoddi ar gyfer cronfa Cymorth i Brynu – Cymru yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023, pan ragwelir y bydd £600m wedi’i fuddsoddi mewn adeiladau newydd yng Nghymru. Gall hyn gael ei fyrhau neu ei ymestyn yn dibynnu ar lif y cytundeb ac argaeledd cyllid.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Darparu arweiniad technegol a gwybodaeth lle bo angen ar gyfer staff CiBC
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ofynion rheoleiddio a sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â'r canllawiau gweithredu. Sicrhau cydymffurfiaeth â diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid a rheoliadau gwyngalchu arian ac awgrymu hyfforddiant yn ôl yr angen.
 • Sicrhau bod GDPR a safonau diogelu data a diogelwch gwybodaeth trwyadl yn cael eu cynnal gan y tîm bob amser.
 • Sicrhau bod unrhyw adroddiadau monitro perfformiad neu weithredol y gofynnir amdanynt yn cael eu cyflwyno ar amser a chyfathrebu gwybodaeth gywir i gwsmeriaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau bod dynameg CRM a'r system gyllid Targed yn cael eu diweddaru i ganiatáu cofnodi gwybodaeth berthnasol ar gyfer prynwyr a Rhanddeiliaid yn y cynllun Cymorth i Brynu – Cymru.
 • Cyfrifoldeb gweithredol dyddiol llinell gyntaf i ddirprwyo a rheoli llwythi gwaith tîm CiBC yn rhagweithiol i sicrhau bod gofynion CLG yn cael eu bodloni, gan gynnwys eich llwyth achosion eich hun.
 • Adrodd yn rhagweithiol ar fonitro gweithgareddau tîm i roi argymhellion i'r Rheolwr Tîm, Rheolwr Cynorthwyol y Gronfa a Rheolwr y Gronfa
 • Adeiladu, goruchwylio a chymell Trinwyr Achosion CiBC ac RhCCau yn rhagweithiol, gan ysgogi gwelliant parhaus. Nodi gofynion hyfforddi a datblygu a gweithredu fel hyfforddwr i sicrhau arfer gorau
 • Sicrhau cyfathrebu rhagweithiol gyda’r holl brynwyr, trawsgludwyr, datblygwyr a Llywodraeth Cymru.
 • Dirprwyo ar ran y Rheolwr Tîm yn eu habsenoldeb
 • Cymryd perchnogaeth o faterion/cynhyrchion uwch, gwneud penderfyniadau a datrys problemau. Cynyddu i'r RhCC neu RHC pan fo'r broblem y tu allan i lefel gwybodaeth deilydd y rôl.
 • Bod yn gyfrifol am brosesu ceisiadau manwl iawn trwy e-bost a'r post, yn dilyn y camau ymholi cychwynnol hyd at ddigwyddiadau ôl-gwblhau
 • Cadw at yr holl amseroedd ymateb DPA/CLG wrth brosesu dogfennaeth  dogfennaeth trawsgludwr cyfreithiol a dderbyniwyd, fel y nodir ac y cytunwyd arno gyda Llywodraeth Cymru ac fel sydd wedi'i gynnwys yn y cytundeb Rheoli'r Gronfa.
 • Bod yn rhagweithiol yn atebol a rheoli llwythi achosion unigol i sicrhau bod yr holl ddogfennaeth ofynnol yn cael ei dilyn yn unol â dyddiadau cwblhau gwybodus y prynwr.
 • Sicrhau bod meysydd gwybodaeth gofynnol yn cael eu cynnal a'u cwblhau, tra'n defnyddio adroddiadau unigol yn rhagweithiol, i sicrhau bod yr holl feysydd gorfodol wedi'u diweddaru.
 • Monitro ceisiadau sy’n yr arfaeth yn rhagweithiol trwy gynhyrchu adroddiadau trylwyr a diweddaru cofnodion yn unol â hynny i sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cynnal ar ddeinameg CRM a'r system gyllid Targed, gan adrodd yn ôl i Reolwr y Gronfa gydag unrhyw faterion
 • Deall ac asesu adroddiadau credyd ar dderbyn a chofrestru ceisiadau cychwynnol a gwirio dogfennaeth graidd yn ymwneud â chyflogaeth/hunangyflogaeth a slipiau cyflog.
 • Gwirio ceisiadau yn gywir, gan gadw llygad am fanylion, er mwyn gwneud asesiad ac ymateb i gleientiaid yn ffurfiol, gan ofyn am ragor o wybodaeth os oes angen.
 • Ymgymryd â gwaith monitro ar bortffolio cleientiaid yn unol â chyfarwyddyd Rheolwr y Gronfa. Gall hyn gynnwys mynd ar ôl debydau uniongyrchol ac ôl-ddyledion wedi'u canslo, anfon datganiadau, anfon llythyrau yn hysbysu newidiadau i'r debyd uniongyrchol, delio â digwyddiadau ôl-werthu hy newidiadau mewn perchnogaeth, ail forgeisio ac adbrynu.
 • Ceisio a datblygu cyfleoedd ar gyfer newid arferion gwaith cyfredol.
 • Cynnal adroddiadau 121 amserol gyda'r holl adroddiadau a chynnal PMR yn unol â chyfarwyddyd yr RhCC a RhC
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran (bydd angen gweithio y tu allan i oriau o bryd i'w gilydd ar gyfer y swydd hon).

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Profiad o oruchwylio gweithgareddau gweinyddol tîm o ddydd i ddydd, cwblhau 121 o adolygiadau a rheoli perfformiad
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
 • Profiad o weithio gyda chynnyrch morgais neu fenthyciadau gwarantedig
 • Dealltwriaeth dda o'r prosesau sydd ynghlwm wrth brynu nwyddau fforddiadwy gartref
 • Agwedd gyfrifol
 • Profiad o ymdrin â chwynion
 • Y gallu i gadw at weithdrefnau gweinyddol llym
 • Cyfathrebwr effeithiol yn cynnal agwedd broffesiynol bob amser
 • Hunan-gychwynnol, yn gallu mentro ac ysgogi eraill mewn amgylchedd a yrrir gan dargedau
 • Gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Hyderus yn eich sgiliau gwneud penderfyniadau eich hun
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau
 • Wedi'ch addysgu i safon dda o addysg gyffredinol - TGAU, NVQ lefel 2/3 neu safon gyfatebol

Dymunol

 • Profiad morgais ail arwystl
 • Profiad rheoleiddio
 • Yn gallu siarad Cymraeg
 • Trwydded yrru

Gofynion eraill

 • lythrennog mewn TG gan gynnwys y gallu i ddefnyddio Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Dynamics a Sharepoint, CRM

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru