Adolygiad cyfradd llog

Mae ein cyfraddau llog yn ddarostyngedig i gael eu hadolygu'n rheolaidd, ac mae hynny'n cynnwys cynnal ymarfer meincnodi annibynnol blynyddol.

Canfyddiadau

Bob blwyddyn byddwn yn comisiynu arbenigwr annibynnol i adolygu ein ffioedd a'n polisi a'n hymarfer cyfraddau llog er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn unol â'r farchnad ac yn cael eu cymhwyso'n deg ac yn gyson.

Roedd yr adolygiad prisio annibynnol diweddaraf yn samplu 10% o'r holl drafodion a gwblhawyd yn 2018 a chyfraddau meincnodedig a ffioedd yn erbyn cymaryddion y farchnad. Nododd yr adolygiad hwn bod:

  • 90% o'r cwmnïau a ariennir ar gyfradd llog y farchnad neu'n is na hynny
  • Mae'r cyfraddau llog cyfartalog a godir ar bob cronfa wedi'u meincnodi yn ffafriol gyda chymaryddion y farchnad.
  • Yr oedd y ffioedd trefnu a feincnodwyd yn sylweddol is na chymaryddion y farchnad.
  • Ni allai 48% o'r trafodion a samplwyd fod wedi cael mynediad at gyllid gan y sector preifat