A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Coronafirws - Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Cymru

Wrth i'r sefyllfa gyda coronafirws ddatblygu, rydym yn awyddus i sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yma i helpu.

Cynlluniau a mentrau

Gan adeiladu ar seilwaith sydd ar waith ar gyfer cynllun sy'n bodoli eisoes, mae'r gronfa hon ar gael i BBaCh a'r bwriad yw darparu ystod o gymorth cyllido dros y tymor byr i'r tymor canolig.

Bydd yn cael ei weinyddu gan Fanc Busnes Prydain, gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan ystod o fenthycwyr a fydd yn elwa o warant gan y llywodraeth.

Sylwch nad Banc Datblygu Cymru sy'n cynnig y gronfa hon a dim ond trwy Fanc Busnes Prydain y gellir cael mynediad ati. 

Canfyddwch fwy am y Cynllun Benthyca Ymyrryd ar Fusnes Coronafirws.

Mae'r cynllun wedi'i ymestyn tan 31 Mawrth 2021.

Ar hyn o bryd nid yw Grant Busnes Cam 3 y Gronfa Cydnerthedd Economaidd yn derbyn unrhyw geisiadau pellach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad y Gronfa Cydnerthedd Economaidd. Gall busnesau elwa o bot argyfwng gwerth £400 miliwn sy’n darparu:

Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.

  • Bydd microfusnesau (sy’n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 cyn belled â’u bod yn buddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain. Ar gyfer micro fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau bach a chanolig (sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000. Bydd gofyn i fusnesau bach (hyd at 50 o weithwyr) fuddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain, a busnesau canolig (rhwng 50 a 249 o weithwyr) yn gorfod buddsoddi o leiaf 20% eu hunain. Ar gyfer micro fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau mawr (sy’n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o gyllid cyfatebol eu hunain.

Gallwch wneud cais i’r gronfa grantiau o 26 Hydref 2020 am pedwar wythnos neu nes bod y Cronfa wedi ymrwymo’n llawn.

Bydd y cyllid yn cwmpasu’r cyfnod o fis Hydref 2020 tan 31 Mawrth 2021.

I weld a allwch wneud cais am grant cliciwch yma.

O dan y cynllun hwn, gall busnesau bach a chanolig fenthyca o £2,000 hyd at 25% o'u trosiant. Uchafswm y benthyciad sydd ar gael yw £50,000. Mae'r llywodraeth yn darparu gwarant o 100% i fenthycwyr ac yn cwrdd â'r taliadau llog am y 12 mis cyntaf. Ar ôl 12 mis, gosodir y gyfradd llog ar 2.5% y flwyddyn. Canfyddwch fwy.

Sylwch nad Banc Datblygu Cymru sy'n cynnig hyn.

Mae'r Cynllun Benthyciad Bownsio Nôl wedi'i ymestyn tan 31 Mawrth 2021. Efallai y bydd busnesau a fenthycodd lai na'r uchafswm a oedd ar gael iddynt yn wreiddiol yn gymwys i ychwanegu at eu benthyciad presennol. Rhaid i swm gwreiddiol y benthyciad ynghyd â'r ychwanegiad beidio â bod yn fwy na £50,000 neu 25% o'r trosiant blynyddol a ardystiwyd gan y benthyciwr yn y cais gwreiddiol, p'un bynnag sydd leiaf.

Bydd busnesau bach a gymerodd Fenthyciad Bownsio'n Ôl nawr yn gallu ad-dalu benthyciadau dros ddeng mlynedd, yn hytrach na'r tymor gwreiddiol o chwe blynedd, gan leihau'r ad-daliadau misol i hanner bron. Bydd busnesau hefyd yn gallu gwneud ad-daliadau llog yn unig am hyd at chwe mis a gwneud cais am wyliau talu.

Mae Cronfa'r Dyfodol yn darparu benthyciadau y gellir eu trosi gan y llywodraeth sy'n amrywio o £125,000 i £5 miliwn i gwmnïau arloesol yn y DU sy'n cael eu heffeithio gan y coronafirws ar hyn o bryd. Mae'r benthyciadau yn amodol fod o leia' arian cyfatebol cyfartal yn dod gan fuddsoddwyr preifat. Mae'r cynllun yn cael ei gyflawni gan Fanc Busnes Prydain.

I ganfod mwy ynghylch gwneud cais i'r cynllun hwn a'r meini prawf cymhwysedd cliciwch yma.

Mae Cronfa'r Dyfodol wedi'i hymestyn tan 31ain Ionawr 2021. 

Mae hyn wedi'i anelu at gorfforaethau mwy sy'n gredydau cryf (o ran gradd buddsoddi) ond sy'n profi pwysau hylifedd oherwydd effaith COFID-19. Bydd y CACC yn caniatáu i gorfforaethau mawr gael gafael ar gyllid tymor byr trwy gyhoeddi Papur Masnachol (“PM”). Bydd y gronfa’n cael ei rheoli a’i gweinyddu gan Fanc Lloegr (“BLl”) ar ran Trysorlys EM.

Canfyddwch fwy am y Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COFID-19

Mae Cynllun Cadw Swydd Coronafeirws bellach wedi'i ymestyn tan ddiwedd mis Mawrth 2021. Bydd gweithwyr yn derbyn 80% o'u cyflog cyfredol am oriau na chawsant eu gweithio, hyd at uchafswm o £2,500. Bydd busnesau'n gallu dod â gweithwyr ar seibiant yn ôl i weithio'n rhan-amser neu eu rhoi ar y cynllun seibiant yn llawn amser. Cyn hyn, roedd yn rhaid i gwmnïau dalu 20% o gyflogau y rhai ar seibiant, tra bo'r llywodraeth yn talu 60%. Nawr, bydd y llywodraeth yn cwmpasu'r 80% llawn, gyda'r cyflogwr yn gorfod talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn cyflogwr yn unig.

Mae'r Cynllun Cymorth Swyddi, a oedd i fod i ddechrau ar 1 Tachwedd, wedi'i ohirio nes i'r cynllun seibiant ddod i ben.

Mae'r Cynllun Cefnogi Swyddi wedi'i ohirio nes i'r cynllun seibiant ddod i ben.

Mae'r cynllun, sydd eisoes wedi darparu dau grant, bellach wedi'i ymestyn i ddarparu dau grant arall. Bydd y trydydd grant yn cwmpasu cyfnod o 3 mis rhwng 1 Tachwedd 2020 a 31 Ionawr 2021. Bydd y llywodraeth yn darparu grant trethadwy wedi'i gyfrifo ar 80% o elw masnachu misol cyfartalog 3 mis, wedi'i dalu mewn un rhandaliad a'i gapio ar gyfanswm o £7,500. Mae hyn yn gynnydd o'r swm a gyhoeddwyd yn flaenorol o 55%. Mae'r Llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi y bydd pedwerydd grant yn cwmpasu Chwefror 2021 i Ebrill 2021, a bydd yn nodi manylion pellach maes o law.

Mae'r grantiau'n incwm trethadwy a hefyd yn destun cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Canfyddwch fwy.

Daeth y cynllun gohirio taliadau TAW i ben ar y 30ain o Fehefin. Ar y 24ain o Fedi, cyhoeddodd y Canghellor y bydd gan fusnesau a ohiriodd TAW sy'n ddyledus rhwng yr 20fed o Fawrth a'r 30ain o Fehefin 2020 yr opsiwn i ledaenu eu taliad TAW gohiriedig dros gyfnod hirach. Yn hytrach na thalu'n llawn erbyn diwedd mis Mawrth 2021, byddant yn gallu talu mewn rhandaliadau llai hyd at ddiwedd Mawrth 2022. Bydd angen i fusnesau optio i mewn i'r cynllun. Canfyddwch fwy.

Cyhoeddodd y llywodraeth hefyd y bydd y toriad TAW o 15% ar gyfer y sectorau twristiaeth a lletygarwch yn cael ei ymestyn hyd ddiwedd mis Mawrth 2021.

Cyngor a chefnogaeth

Mae Busnes Cymru wedi cyhoeddi cyngor cyffredinol ar gyfer busnesau ac mae hwn ar gael ar 03000 6 03000.

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnig atebion hyblyg i helpu busnes yn wyneb aflonyddwch a achosir gan COFID-19 ac mae ganddo linell gymorth ar gyfer busnesau sy'n poeni ynghylch talu eu treth oherwydd coronafirws.