A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Coronafirws - Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Cymru

Wrth i'r sefyllfa gyda coronafirws ddatblygu, rydym yn awyddus i sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yma i helpu.

Rydym yn ymwybodol iawn o'r pwysau y mae busnesau bach yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac wedi rhoi mesurau parhad busnes yn eu lle i sicrhau bod ein timau portffolio ar gael ac y gallant barhau i'ch cefnogi.

Cynllun Benthyciadau Busnes Cofid-19 Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Cofid-19.

Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cefnogaeth i fusnesau sy'n profi anawsterau llif arian o ganlyniad i'r pandemig.

Canfyddwch fwy am y Cynllun Benthyciadau Busnes Cofid-19 Cymru.

 

Cwsmeriaid Banc Datblygu

Gwyliau ad-dalu o 3 mis

Er mwyn helpu i gyfyngu a rheoli effaith fasnachol Cofid-19 rydym yn cynnig gwyliau ad-dalu cyfalaf a ffi monitro o 3 mis ar gyfer pob cwsmer ar gais.

Rydym yn sylweddoli y bydd rheoli llif arian yn bryder allweddol a bydd y trefniant hwn yn aros yn ei le hyd y 30ain o Fehefin 2020.

Os hoffech drefnu gwyliau ad-dalu cyfalaf, lawrlwythwch y ffurflen a'i dychwelyd trwy e-bost i response@developmentbank.wales o leiaf 7 diwrnod cyn bod eich debyd uniongyrchol yn ddyledus.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu os ydych angen siarad â ni am eich buddsoddiad cysylltwch â’ch swyddog portffolio, e-bost info@developmentbank.wales neu cysylltwch â ni ar 0800 587 4140.

 


 

Cefnogaeth gyffredinol ar gyfer busnes

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i wneud popeth o fewn ein gallu i leihau effaith Cofid-19 ar ein pobl a'n heconomi ac rydym yn gweithio'n agos gyda chwsmeriaid, Llywodraeth Cymru a sefydliadau busnes i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau.

Cymru

 

DU

Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i ddarparu pecyn cyllido sylweddol i gefnogi busnesau'r DU.

Mae dwy brif fenter ariannu ar gael i gwmnïau yn dibynnu ar eu maint:

  • Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COFID-19 (“CACC”): mae hyn wedi'i anelu at gorfforaethau mwy sy'n gredydau cryf (o ran gradd buddsoddi) ond sy'n profi pwysau hylifedd oherwydd effaith COFID-19. Bydd y CACC yn caniatáu i gorfforaethau mawr gael gafael ar gyllid tymor byr trwy gyhoeddi Papur Masnachol (“PM”). Bydd y gronfa’n cael ei rheoli a’i gweinyddu gan Fanc Lloegr (“BLl”) ar ran Trysorlys EM.
  • Cynllun Benthyca Ymyrryd ar Fusnes Coronafirws (“CBYAF”): gan adeiladu ar seilwaith sydd ar waith ar gyfer cynllun sy'n bodoli eisoes, mae'r gronfa hon ar gael i BBaCh a'r bwriad yw darparu ystod o gymorth cyllido dros y tymor byr i'r tymor canolig. Bydd yn cael ei weinyddu gan Fanc Busnes Prydain, gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan ystod o fenthycwyr a fydd yn elwa o warant gan y llywodraeth. Sylwch nad Banc Datblygu Cymru sy'n cynnig y gronfa hon a dim ond trwy Fanc Busnes Prydain y gellir cael mynediad ati. 

 

Linell gymorth

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnig atebion hyblyg i helpu busnes yn wyneb aflonyddwch a achosir gan COFID-19 ac mae ganddo linell gymorth ar gyfer busnesau sy'n poeni ynghylch talu eu treth oherwydd coronafirws.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi arweiniad i gyflogwyr a gweithwyr.

Gohirio TAW

Gohirir pob taliad TAW am dri mis, rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020. Mae hwn yn gynnig awtomatig i holl fusnesau'r DU, ac nid yw'n ofynnol i wneud unrhyw gais amdano. Bydd unrhyw TAW na gafodd ei dalu yn ôl yn ystod y cyfnod gohirio yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn dreth 2020 i 2021. Canfyddwch fwy.

Cynllun cadw swyddi

Bydd y llywodraeth yn talu grantiau i dalu am 80% o gyflogau (hyd at £2,500 y mis) ar gyfer y rhai sy'n cael eu cadw gan eu cyflogwyr ond sy'n methu gweithio. Canfyddwch fwy.