A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Coronafirws - Cefnogaeth ar gyfer Busnesau Cymru

Wrth i'r sefyllfa gyda coronafirws ddatblygu, rydym yn awyddus i sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yma i helpu.

Cynlluniau a mentrau

Gan adeiladu ar seilwaith sydd ar waith ar gyfer cynllun sy'n bodoli eisoes, mae'r gronfa hon ar gael i BBaCh a'r bwriad yw darparu ystod o gymorth cyllido dros y tymor byr i'r tymor canolig.

Bydd yn cael ei weinyddu gan Fanc Busnes Prydain, gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan ystod o fenthycwyr a fydd yn elwa o warant gan y llywodraeth.

Sylwch nad Banc Datblygu Cymru sy'n cynnig y gronfa hon a dim ond trwy Fanc Busnes Prydain y gellir cael mynediad ati. 

 

O'r 2il o Ebrill, mae'r cynllun wedi'i ehangu er budd mwy o fusnesau llai ledled y DU, gyda'r nodweddion a ganlyn:

  • Ni fydd gwarantau personol yn cael eu cymryd ar gyfer cyfleusterau o dan £250k. Ar gyfer cyfleusterau dros £250k, efallai y bydd angen gwarantau personol, ond byddant yn cael eu capio ar 20% o'r balans sy'n weddill ar ôl i asedau'r busnes gael eu hadfer
  • Mae busnesau sydd â digon o ddiogelwch i gael gafael ar gyllid y tu allan i'r cynllun bellach yn gymwys ar gyfer y cynllun
  • Bydd benthycwyr yn cymhwyso'r holl newidiadau hyn yn ôl-weithredol ar gyfer bob cais a wneir ers lansio'r cynllun

Sylwer os gwelwch yn dda, ar y 24ain o Fedi, bod y Canghellor wedi cyhoeddi y bydd y cynllun yn cael ei ymestyn tan y 30ain o Dachwedd 2020.

Canfyddwch fwy am y Cynllun Benthyca Ymyrryd ar Fusnes Coronafirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad y Gronfa Cydnerthedd Economaidd. Gall busnesau elwa o bot argyfwng gwerth £400 miliwn sy’n darparu:

Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.

  • Bydd microfusnesau (sy’n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 cyn belled â’u bod yn buddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain. Ar gyfer micro fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau bach a chanolig (sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000. Bydd gofyn i fusnesau bach (hyd at 50 o weithwyr) fuddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain, a busnesau canolig (rhwng 50 a 249 o weithwyr) yn gorfod buddsoddi o leiaf 20% eu hunain. Ar gyfer micro fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau mawr (sy’n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o gyllid cyfatebol eu hunain.

Gallwch wneud cais i’r gronfa grantiau o 26 Hydref 2020 am pedwar wythnos neu nes bod y Cronfa wedi ymrwymo’n llawn.

Bydd y cyllid yn cwmpasu’r cyfnod o fis Hydref 2020 tan 31 Mawrth 2021.

I weld a allwch wneud cais am grant cliciwch yma.

O dan y cynllun hwn, gall busnesau bach a chanolig fenthyca o £2,000 hyd at 25% o'u trosiant. Uchafswm y benthyciad sydd ar gael yw £50,000. Mae'r llywodraeth yn darparu gwarant o 100% i fenthycwyr ac yn cwrdd â'r taliadau llog am y 12 mis cyntaf. Ar ôl 12 mis, gosodir y gyfradd llog ar 2.5% y flwyddyn.  Canfyddwch fwy.

Mae Cronfa'r Dyfodol yn darparu benthyciadau y gellir eu trosi gan y llywodraeth sy'n amrywio o £125,000 i £5 miliwn i gwmnïau arloesol yn y DU sy'n cael eu heffeithio gan y coronafirws ar hyn o bryd. Mae'r benthyciadau yn amodol fod o leia' arian cyfatebol cyfartal yn dod gan fuddsoddwyr preifat. Mae'r cynllun yn cael ei gyflawni gan Fanc Busnes Prydain ac i ddechrau, bwriedir iddo fod ar agor ar gyfer ceisiadau tan ddiwedd mis Medi 2020.

I ganfod mwy ynghylch gwneud cais i'r cynllun hwn a'r meini prawf cymhwysedd cliciwch yma.

Mae Cynllun Benthyciad Busnes Cofid-19 Cymru £100m a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru yn cefnogi busnesau sy'n profi anawsterau llif arian o ganlyniad i'r pandemig.

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y nifer digynsail o geisiadau, rydym bellach wedi tanysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciad Busnes Cofid-19 Cymru. 

Dylai busnesau sy'n chwilio am fenthyciad ystyried y Cynllun Benthyciad Ymyrryd ar Fusnes Coronafirws ar gael i BBaCh drwy dros 40 o fenthycwyr achrededig yn y DU.

Ewch i weld Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth ar gyfer busnesau.

Er mwyn helpu i gyfyngu a rheoli effaith fasnachol Cofid-19 rydym yn cynnig gwyliau ad-dalu cyfalaf a ffi monitro o 3 mis ar gyfer pob cwsmer ar gais.

Rydym yn sylweddoli y bydd rheoli llif arian yn bryder allweddol a bydd y trefniant hwn yn aros yn ei le hyd y 30ain o Fehefin 2020.

Os hoffech drefnu gwyliau ad-dalu cyfalaf, lawrlwythwch y ffurflen a'i dychwelyd trwy e-bost i response@developmentbank.wales o leiaf 7 diwrnod cyn bod eich debyd uniongyrchol yn ddyledus.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu os ydych angen siarad â ni am eich buddsoddiad cysylltwch â’ch swyddog portffolio, e-bost info@developmentbank.wales neu cysylltwch â ni ar 0800 587 4140.

 

Mae hyn wedi'i anelu at gorfforaethau mwy sy'n gredydau cryf (o ran gradd buddsoddi) ond sy'n profi pwysau hylifedd oherwydd effaith COFID-19. Bydd y CACC yn caniatáu i gorfforaethau mawr gael gafael ar gyllid tymor byr trwy gyhoeddi Papur Masnachol (“PM”). Bydd y gronfa’n cael ei rheoli a’i gweinyddu gan Fanc Lloegr (“BLl”) ar ran Trysorlys EM.

Canfyddwch fwy am y Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COFID-19

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnig atebion hyblyg i helpu busnes yn wyneb aflonyddwch a achosir gan COFID-19 ac mae ganddo linell gymorth ar gyfer busnesau sy'n poeni ynghylch talu eu treth oherwydd coronafirws.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi arweiniad i gyflogwyr a gweithwyr.

Cyngor a chefnogaeth

Mae Busnes Cymru wedi cyhoeddi cyngor cyffredinol ar gyfer busnesau ac mae hwn ar gael ar 03000 6 03000.

Gohirir pob taliad TAW am dri mis, rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020. Mae hwn yn gynnig awtomatig i holl fusnesau'r DU, ac nid yw'n ofynnol i wneud unrhyw gais amdano. Bydd unrhyw TAW na gafodd ei dalu yn ôl yn ystod y cyfnod gohirio yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn dreth 2020 i 2021. Canfyddwch fwy.