Gwneud cwyn

Rydyn ni bob amser yn ceisio cynnig gwasanaeth eithriadol i gwsmeriaid ond os ydych chi'n teimlo nad ydyn ni wedi gwneud pethau'n iawn, dyma sut y gallwch chi roi gwybod i ni: 

  • Anfonwch e-bost atom
  • Ffoniwch ni ar : 0800 587 4140 
  • Ysgrifennwch at: Tîm Boddhad Cwsmeriaid, Banc Datblygu Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ 

 

Rydym yn ymdrechu i ddatrys cwynion yn gyflym ac i'ch boddhad. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl am eich pryder, ynghyd ag enw cyswllt, enw eich busnes a rhif ffôn neu e-bost i ni gysylltu â chi. 

Os nad ydych am wneud cwyn ond fe hoffech roi rhywfaint o adborth i ni, gallwch ddweud wrthym am eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflen adborth

Fel arall, os dymunwch wneud cwyn yn gyfrinachol, gallwch gysylltu â Chwnsler Cyffredinol y Banc Datblygu fel a ganlyn:


Pan godir cwyn yn gyfrinachol gyda Chwnsler Cyffredinol y Banc Datblygu, bydd yn asesu’r ffordd orau o ymdrin â’r gŵyn i er mwyn ddelio gydag unrhyw bryderon neu faterion sensitif perthnasol. 

Sut rydym yn ymdrin â'ch cwyn 

Rydym bob amser yn ceisio datrys unrhyw faterion cyn gynted â phosibl ac yn ceisio darparu ateb o fewn tri diwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn. Fodd bynnag, os bydd angen ymchwiliad pellach, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y cynnydd ac yn eich cynghori beth yw’r camau nesaf ynghyd â darparu enw'r person sy'n ymdrin â'ch cwyn. 

Pan fo angen ymchwiliad pellach, efallai y bydd angen mwy o amser arnom i ystyried ein penderfyniad. Byddwch yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig unwaith y byddwn wedi gwneud penderfyniad am eich cwyn o fewn wyth wythnos. Os na fyddwch wedi derbyn ymateb terfynol i'ch cwyn ar ôl wyth wythnos, yna byddwn yn ysgrifennu atoch i egluro pam bod yna oedi a, lle bo'n briodol, yn cynnwys manylion y broses ar gyfer cyfeirio at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. 

Weithiau rydym yn gweithio gyda thrydydd parti ar geisiadau busnes. Os yw'ch cwyn yn ymwneud ag un o'n partneriaid busnes byddwn yn anfon eich cwyn ymlaen atynt. Byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi os anfonwyd eich cwyn ymlaen a byddwn yn esbonio pam. 

Beth alla i ei wneud os ydw i'n dal yn anhapus? 

Mae'n ddrwg gennym os nad ydych yn hapus gyda'r penderfyniad rydym wedi'i wneud, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os nad yw'r gŵyn wedi'i datrys i'ch boddhad. Bydd ein hymateb terfynol yn rhoi manylion ynghylch a allwch fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol os ydych yn dal i fod yn anfodlon. 

Gellir cysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn y ffyrdd canlynol: 

Gwefan: www.financial-ombudsman.org.uk/   

E-bost: complaints.info@financial-ombudsman.org.uk   

Rhif cyswllt: 0800 023 4567 

Cyfeiriad: Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol / The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR