A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Polisi Llywodraeth Cymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”) yn ymwneud â nodi'r fframwaith ar gyfer gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy bum ffordd o weithio'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd y Gweinidog ar gyfer saith nod llesiant integredig ar gyfer Cymru lewyrchus, gydnerth a chyfrifol yn fyd-eang o gymunedau iachach, mwy cyfartal a chydlynol o fewn diwylliant ffyniannus sy'n gwneud y gorau o'r saith nod llesiant. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y Ddeddf yn fan hyn.

Sut rydyn ni'n ei gefnogi

Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyfrifoldeb i gefnogi egwyddorion y Ddeddf a helpu i gyflawni amcanion llesiant y Gweinidog. Mae Banc Datblygu Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyllid yn y tymor hir er mwyn atal methiant y farchnad, gan ddefnyddio dull integredig a chydweithredol, sy'n cynnwys pobl o bob demograffeg ar gyfer twf cynaliadwy yng Nghymru. O fewn pob cronfa neu fenter newydd a gynigir, byddwn yn manylu ar yr allbynnau a fydd yn gwella canlyniadau o fewn y saith nod llesiant integredig, sut yr ymgorfforir yr egwyddor datblygu cynaliadwy a lle mae allbynnau'n cefnogi amcanion llesiant a dangosyddion cenedlaethol y Gweinidog.

Symud Cymru Ymlaen 2016-2021

Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 yw Rhaglen Lywodraethu’r pumed cynulliad ar gyfer cyflawni Cymru sy’n Ffyniannus a Diogel, Iach ac Egnïol, Uchelgeisiol a Dysgedig, Unedig a Chysylltiedig. O fewn y blaenoriaethau strategol hyn y mae'r meysydd effaith fel busnesau a'r amgylchedd ac amcanion polisi Llywodraeth Cymru lle cyhoeddwyd Banc Datblygu Cymru fel un o brif amcanion y Llywodraeth newydd. Ehangwyd y meysydd effaith a’r amcanion polisi gan Sicrhau Dyfodol Cymru, dull gweithredu rhagweithiol Llywodraeth Cymru tuag at drawsnewid i berthynas newydd gyda’r Undeb Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion ar Symud Cymru Ymlaen 2016-2022 i'w gweld yn fan hyn.

Sut rydyn ni'n ei gefnogi

Fel sefydliad yr ymddiriedir ynddo gan Lywodraeth Cymru i gyflawni offerynnau ariannol yn benodol, mae gan Fanc Datblygu Cymru gyfarwyddeb i gefnogi Symud Cymru Ymlaen. Wrth i'r banc datblygu gynyddu ei gwmpas, bydd yn cyflwyno offerynnau ariannol ar draws holl feysydd effaith Symud Cymru Ymlaen. Ein prif nod yw cefnogi'r flaenoriaeth strategol ar gyfer creu Cymru Ffyniannus a Diogel trwy ddarparu mwy a gwell swyddi trwy gyfrwng lefelau uwch o fuddsoddi. Yn ogystal, rhaid i bob cronfa gefnogi meysydd effaith Iach ac Egnïol trwy greu swyddi mwy cynaliadwy, gan gefnogi Uchelgais a Dysg trwy gefnogi busnesau a phrifysgolion i geisio arloesi a chefnogi Unedig a Chysylltiedig wrth i ni gynhyrchu buddsoddiad mewnol a chyfleoedd masnach o bob cwr o'r byd.