Polisi Llywodraeth Cymru

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”) yn ymwneud â nodi'r fframwaith ar gyfer gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy bum ffordd o weithio'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd y Gweinidog ar gyfer saith nod llesiant integredig ar gyfer Cymru lewyrchus, gydnerth a chyfrifol yn fyd-eang o gymunedau iachach, mwy cyfartal a chydlynol o fewn diwylliant ffyniannus sy'n gwneud y gorau o'r saith nod llesiant. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y Ddeddf yn fan hyn.

Sut rydyn ni'n ei gefnogi

Mae gan Fanc Datblygu Cymru gyfrifoldeb i gefnogi egwyddorion y Ddeddf a helpu i gyflawni amcanion llesiant y Gweinidog. Mae Banc Datblygu Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyllid yn y tymor hir er mwyn atal methiant y farchnad, gan ddefnyddio dull integredig a chydweithredol, sy'n cynnwys pobl o bob demograffeg ar gyfer twf cynaliadwy yng Nghymru. O fewn pob cronfa neu fenter newydd a gynigir, byddwn yn manylu ar yr allbynnau a fydd yn gwella canlyniadau o fewn y saith nod llesiant integredig, sut yr ymgorfforir yr egwyddor datblygu cynaliadwy a lle mae allbynnau'n cefnogi amcanion llesiant a dangosyddion cenedlaethol y Gweinidog.

Rhaglen Lywodraethu 2021-2026

Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn gosod yr uchelgais i Gymru, gan ymgorffori’r Cytundeb Cydweithredu, dros Senedd bresennol Cymru i fynd i’r afael â heriau byd-eang a gwella bywydau pobl ledled Cymru. O fewn ei flaenoriaethau strategol mae'r meysydd effaith fel economi cryfach a gwyrddach yn seiliedig ar egwyddorion gwaith teg a chynaliadwyedd. Ceir rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Lywodraethu yma.

Sut rydym yn ei gefnogi

Fel sefydliad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymddiried yn benodol i gyflawni offerynnau ariannol, mae gan Fanc Datblygu Cymru gyfarwyddeb i gefnogi’r Rhaglen Lywodraethu. Wrth i’r banc datblygu gynyddu ei gwmpas, bydd yn darparu offerynnau ariannol ledled Cymru i gefnogi adeiladu economi gryfach a gwyrddach yn seiliedig ar egwyddorion gwaith teg a chynaliadwyedd. O fewn hyn byddwn yn cefnogi amcanion y Llywodraeth o gynyddu arian ecwiti menter a darparu cyfalaf amyneddgar, cefnogi perchnogaeth gweithwyr tra hefyd yn cefnogi gwerthoedd cymunedol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. Ar draws ein cronfeydd a’n gwasanaethau ein nod yw cefnogi amcanion economaidd ehangach Llywodraeth Cymru y manylir arnynt yn Symud Economi Cymru Ymlaen a’i nodau sero net, fel y nodir yn Gweithio gyda’n gilydd i gyrraedd Sero Net: cynllun Cymru gyfan.