Swyddog buddsoddi

Rydyn ni'n bwriadu recriwtio swyddog buddsoddi a fydd yn seiliedig yn orllewin Cymru

Pwrpas y swydd

Bydd y swyddog buddsoddi yn gyfrifol am ganfod a gwerthuso ceisiadau ar gyfer buddsoddiadau i mewn i Gronfeydd y Banc Datblygu. Gwneir buddsoddiadau dan delerau masnachol ac yn unol â'r meini prawf buddsoddi a osodir gan y Banc Datblygu. Gellir strwythuro buddsoddiadau ar ffurf ecwiti, benthyciadau neu fesanîn neu gyfuniad o'r uchod.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Canfod ffynonellau a gwerthuso cynigion buddsoddi. Yn nodweddiadol, bydd y buddsoddiadau heb eu sicrhau felly mae'r gallu i ddeall rhagdybiaethau llif arian sylfaenol ac asesu'r rhain yn gywir yn holl bwysig.
 • Cyflawni yn erbyn targedau buddsoddi a chynhyrchu
 • Cynnal diwydrwydd dyladwy rheoli, ariannol a masnachol trylwyr a chadarn wrth ystyried cyfleoedd buddsoddi ac asesu'r risgiau sy'n berthnasol i bob buddsoddiad
 • Trafod telerau ac amodau sy'n ymwneud â dogfennau cyfreithiol ar gyfer gosod buddsoddiadau.
 • Paratoi adroddiadau buddsoddi ar gyfer sancsiynu credyd.
 • Sicrhau bod y dogfennau cyfreithiol yn cael eu cwblhau.
 • Cyfrannu at weithrediad y Banc Datblygu fel cwmni rheoli cronfeydd proffesiynol a darparwr cyfalaf risg i fusnesau sy'n dechrau a busnesau sy'n bodoli'n barod, yn unol â thelerau cymeradwyo cyrff y Sector Gyhoeddus a Chronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE)
 • Cynnal a datblygu gwybodaeth dechnegol a phenodol i ddiwydiant i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi
 • Cynnal cysylltiad agos gyda'r tîm portffolio ar ôl buddsoddi a darparu cymorth yn ôl yr angen i gynnal y berthynas gyda'r cwmni buddsoddi a hwyluso buddsoddiadau ychwanegol fel sy'n briodol.
 • Lledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r gronfa i gyflwynwyr busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i gleientiaid 
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau a rhwydweithiau gyda chyflwynwyr busnes allweddol a chyfryngwyr er mwyn dod o hyd i gyfleoedd buddsoddi addas
 • Cymryd rhan a chynrychioli'r Banc Datblygu, lle bo'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau ar y cyd
 • Gweithredu o dan derfynau awdurdod dirprwyedig a Chanllawiau Gweithredol Buddsoddi
 • Cyfrannu at farchnata / hyrwyddo'r Banc Datblygu
 • Unrhyw dasg arall y gall rheolwr y gronfa ei diffinio i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol 

 • Profiad helaeth o fuddsoddi neu fenthyg i fusnesau bach a chanolig
 • Profiad blaenorol o baratoi adroddiadau credyd
 • Deall prosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Yn hyderus yn eich sgiliau gwneud penderfyniadau eich hun
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau
 • Llygad graff am fanylion
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol
 • Rhwydwaith sefydledig o gyflwynwyr yn y maes busnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Dymunol 

 • Profiad gyda chyfraniadau gwirfoddol neu arian cyllido trosoli
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus mewn cyllid BBaCh
 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol
 • Yn gallu siaradwr Cymraeg (ar gyfer y rolau sy'n seiliedig yng Nghymru)
 • Trwydded yrru
 • Sgiliau TG gan gynnwys defnyddio Word, Excel, PowerPoint, Sage Winforecast

I wneud cais anfonwch eich ffurflen gais at: recriwtio@bancdatblygu.cymru

Ffurflen gais