Swyddog Buddsoddi - Buddsoddiadau Newydd

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Buddsoddi lleoli yng Nghaerdydd

Pwrpas y swydd

Mae'r Swyddog Buddsoddi yn gyfrifol am ddod o hyd i geisiadau am fuddsoddiadau i mewn i Gronfeydd y Banc Datblygu a'u gwerthuso. Gwneir buddsoddiadau o dan delerau masnachol ac yn unol â'r meini prawf buddsoddi a bennir gan y Banc Datblygu. Gellir strwythuro buddsoddiadau fel ecwiti, benthyciadau neu ar ffurf mesanîn neu gyfuniad o'r rhain.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Dod o hyd i gynigion buddsoddi a'u gwerthuso. Yn nodweddiadol, bydd buddsoddiadau heb eu gwarantu felly mae'r gallu i ddeall rhagdybiaethau llif arian sylfaenol ac asesu'r rhain yn iawn yn holl bwysig.
 • Cyflawni yn erbyn targedau buddsoddi a chynnyrch, ac unrhyw dargedau cronfa benodol eraill fel y'u gosodir yn flynyddol
 • Cynnal diwydrwydd dyladwy rheolaethol, ariannol a masnachol trylwyr a chadarn wrth ystyried cyfleoedd buddsoddi ac asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â phob buddsoddiad
 • Trafod telerau ac amodau yn ymwneud â dogfennaeth gyfreithiol ar gyfer gosod buddsoddiadau.
 • Paratoi adroddiadau buddsoddi ar gyfer cosb / sancsiynau credyd.
 • Sicrhau y cwblheir dogfennaeth gyfreithiol.
 • Cyfrannu at weithrediad y Banc Datblygu fel cwmni rheoli cronfeydd proffesiynol a darparwr cyfalaf risg i fusnesau cychwynnol a busnesau presennol, yn unol â thelerau cymeradwyo Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)
 • Cynnal a datblygu gwybodaeth dechnegol a diwydiant-benodol i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgaredd buddsoddi
 • Cyd-gysylltu'n agos â'r tîm portffolio ar ôl buddsoddi a chefnogi yn ôl yr angen i gynnal y berthynas gyda'r cwmni buddsoddi a hwyluso buddsoddiadau ychwanegol fel sy'n briodol.
 • Lledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r gronfa i gyflwynwyr busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gleientiaid
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau a rhwydweithiau gyda chyflwynwyr busnes a chyfryngwyr i ddod o hyd i gyfleoedd buddsoddi addas
 • Cymryd rhan a chynrychioli'r Banc Datblygu, lle bo hynny'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau grŵp ar y cyd
 • Gweithredu o dan derfynau awdurdodau dirprwyedig a Chanllawiau Gweithredol Buddsoddi
 • Cyfrannu at farchnata / hyrwyddo'r Banc Datblygu
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Profiad helaeth o fuddsoddi neu fenthyca i BBaCh
 • Profiad blaenorol o baratoi adroddiadau credyd
 • Dealltwriaeth o’r prosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Hyderus yn eich sgiliau i allu gwneud penderfyniadau
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith o dan bwysau
 • Llygad graff am fanylion
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol
 • Rhwydwaith sefydledig o gyflwynwyr ymysg BBaCh yng Nghymru
 • Sgiliau TG gan gynnwys defnyddio systemau Word, Excel, PowerPoint, Rheoli Perthynas Cwsmer (RhPC)

Dymunol 

 • Cyfalaf Menter / Ecwiti neu brofiad cyllido wedi'i ysgogi
 • Profiad cyllid corfforaethol uniongyrchol neu wasanaethau trafodion
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus ym maes cyllid BBaCh
 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol
 • Siaradwr Cymraeg (ar gyfer rolau yng Nghymru)
 • Trwydded Yrru

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda