Swyddog Casgliadau, Adferiadau a Chysylltiadau Cwsmeriaid

Rydym yn recriwtio i gael Swyddog Casgliadau, Adferiadau a Chysylltiadau Cwsmeriaid i weithio  o Gaerdydd neu Wrecsam.

Pwrpas swydd

Mae Cymorth i Brynu Cymru yn darparu benthyciad ecwiti a rennir i brynwyr cartrefi newydd. Mae’r cynllun yn cefnogi prynu cartrefi a brynwyd drwy adeiladwr cofrestredig Cymorth i Brynu Cymru. Bydd rôl y Swyddog Casgliadau, Adferiadau a Chysylltiadau Cwsmeriaid yn cynnwys empathi â chwsmeriaid i ddeall eu sefyllfa bresennol, gweithio trwy opsiynau datrysiad addas a sefydlu strategaeth gasglu sy'n cwrdd ag anghenion y cwsmer a'r busnes.

O dan gyfarwyddyd y Rheolwr Casgliadau, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wneud y mwyaf o gasgliadau ôl-ddyledion ar ran Cymorth i Brynu Cymru yn unol â gofynion credyd defnyddwyr rheoleiddiedig yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, sy’n cyd-fynd â Pholisi Caledi Ariannol ac Ôl-ddyledion Llywodraeth Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd rheoledig yn delio ag ôl-ddyledion, casgliadau ac adenillion. Disgwylir i sensitifrwydd a disgresiwn sicrhau yr ymdrinnir ag achosion o galedi yn wrthrychol. Mae Trin Cwsmeriaid yn Deg yn rhan ganolog o'r drefn reoleiddio credyd defnyddwyr a bydd yn gyfrifoldeb annatod o'r sefyllfa hon i helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i gwsmeriaid.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 

 • Sicrhau bod lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid yn cael ei ddarparu i bob cwsmer yn unol â gofynion cyfreithiol/rheoleiddio a CLG.
 • Negodi a gweinyddu addewidion a threfniadau talu gan sicrhau bod telerau ad-dalu yn unol â chyfarwyddebau’r cwmni a disgwyliadau’r AYA.
 • Ymgysylltu â chwsmeriaid, eu cefnogi drwy’r broses ôl-ddyledion, cynnal lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid gyda chwsmeriaid i annog cyfathrebu dwy ffordd, er mwyn sicrhau y cesglir dyledion yn llwyddiannus.
 • Cyflenwi prosesu adennill dyledion gan gynnwys cyflwyno hawliadau a chael dyfarniad
 • Cyflwyno dulliau gorfodi perthnasol yn ôl yr angen gan gynnwys Gweithdrefnau Ansolfedd
 • Nodi cwsmeriaid a allai fod yn agored i niwed a/neu achosion o galedi ariannol , trwy wrando, cwestiynu a chasglu data i sicrhau bod camau/penderfyniadau cefnogol yn bodloni anghenion/sefyllfa cwsmeriaid.
 • Asesu Incwm a Gwariant cwsmeriaid gan sicrhau bod yr holl drefniadau a osodwyd yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwyd a'r dystiolaeth ddogfennol a ddarparwyd.
 • Cydnabod pryd i gyfeirio Benthycwyr at ffynonellau cyngor annibynnol am ddim ar ddyledion os ydynt yn profi anawsterau ariannol.
 • Bod atebol yn rhagweithiol a rheoli llwythi achosion unigol gyda thrydyddpartion a chefnogaeth timau mewnol i sicrhau bod yr holl ddogfennaeth ofynnol yn cael ei dilyn.
 • Sicrhau bod gwybodaeth berthnasol i gwsmeriaid ar systemau yn gywir ac yn gyflawn, tra'n defnyddio adroddiadau unigol yn rhagweithiol, i sicrhau bod yr holl feysydd gorfodol wedi'u diweddaru.
 • Ymdrin yn effeithiol ag unrhyw anfodlonrwydd a chwynion cwsmeriaid yn unol â'n polisi cwynion.
 • Sicrhau fod pob "gordaliad" yn cael ei ddatrys o fewn y mis calendr i'r balans fod mewn credyd.
 • Ymdrin â datganiadau blynyddol a hysbysiadau ôl-ddyledion a reoleiddir gan y DdCD, i sicrhau eu bod yn bodloni’r holl ofynion rheoleiddiol a’u bod yn cael eu hanfon o fewn yr amserlenni gofynnol ac yn y fformat cywir.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • O leiaf 12 mis o brofiad Casgliadau/Ôl-ddyledion/Adferiadau o weithio mewn amgylchedd rheoledig.
 • Profiad profedig o ddelio â chwsmeriaid i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, yn enwedig cwsmeriaid bregus sy'n wynebu caledi ariannol.
 • Profiad profedig o ymdrin â chwynion yn effeithiol.
 • Profiad profedig o ymdrin â llwythi achosion uchel.
 • Gwybodaeth/profiad mewn amgylchedd gwasanaethu ariannol.
 • Sgiliau cyfathrebu a thrafod llafar ac ysgrifenedig rhagorol.
 • Chwilio'n rhagweithiol am atebion i broblemau, gan ddangos proffesiynoldeb bob amser.
 • Gwybodaeth am Feddalwedd Outlook, Word ac Excel.
 • Sgiliau gweinyddu rhagorol ac yn benodol sylw craff am fanylion.
 • Sgiliau datrys problemau a blaenoriaethu da.

Dymunol

 • Siaradwr Cymraeg.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o fenter Cymorth i Brynu – Cymru.
 • Gwybodaeth/profiad o brosesu ceisiadau am forgeisi a benthyciadau ecwiti a rennir.
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol i gynnwys slipiau cyflog a chyfrifon diwedd blwyddyn.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru