Swyddog Cynorthwyol Buddsoddiadau (SCB)

Rydym am recriwtio Swyddog Cynorthwyol Buddsoddiadau (SCB) Cronfa Sbarduno Technoleg i weithio o Gymru.

Pwrpas swydd

Rôl SCB yw darparu cymorth trafodion o'r dechrau i'r diwedd i'r Tîm BMT ehangach. Gan weithio'n agos ochr yn ochr â Swyddogion Buddsoddi, bydd yr SCB yn cael cyfle i arwain rhai agweddau ar drafodion CST. Bydd y rôl yn cynnwys monitro asedau portffolio Cronfa Sbarduno Technoleg a thasgau cysylltiedig.

Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau rhyngbersonol datblygedig iawn, gyda diddordeb amlwg mewn buddsoddi mewn technoleg, sylw i fanylion ac agwedd ymarferol ragweithiol.

Byddem yn disgwyl i'r ymgeisydd ddatblygu i fod yn Swyddog Buddsoddi fel arfer o fewn cyfnod o 2-3 blynedd, yn dibynnu ar brofiad.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau (yn annibynnol a / neu o dan oruchwyliaeth)

 • Yn gweithio i'r Gronfa Sbarduno Technoleg ac fel rhan o'r tîm Buddsoddiadau Menter Technoleg ehangach: Bydd gofyn i chi ddarparu cymorth trafodion i Swyddogion Buddsoddi yn y tîm Mentrau Technoleg i helpu i asesu a chwblhau cyfleoedd buddsoddi newydd, gan gynnwys gwerthusiadau cychwynnol, cynhyrchu papurau buddsoddi, diwydrwydd dyladwy ac asesiad o'r risgiau sy'n gysylltiedig ag agweddau ar bob buddsoddiad. Bydd hyn yn cynnwys cynnal diwydrwydd dyladwy rheolaethol, ariannol a masnachol wrth ystyried cyfleoedd buddsoddi. Gall hyn gynnwys arwain rhai agweddau ar y broses fargen gan weithio’n agos ochr yn ochr â’r Swyddogion Buddsoddi.
 • Cymryd rhan mewn negodi telerau masnachol a'u trosi'n gyfarwyddiadau cyfreithiol.
 • Cydgysylltu â darparwyr diwydrwydd dyladwy allanol, gan gwmpasu aseiniadau gwaith a thrafod gwerth gorau am arian i gleientiaid.
 • Bod yn bendant wrth wneud penderfyniadau, cymryd cyfrifoldeb a bod yn barod i gael sgyrsiau a allai fod yn anodd gyda chleientiaid newydd a phresennol.
 • Cynnal a datblygu gwybodaeth am y diwydiant a deall arfer gorau mewn gweithgarwch buddsoddi
 • Lledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r Cronfeydd BMT i'r rhai sy'n cyflwyno busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus i ddarparu'r gwasanaeth cleient gorau posibl.
 • Dod o hyd i gyfleoedd buddsoddi BMT yn weithredol trwy gynnal cysylltiadau a rhwydweithiau gyda chyflwynwyr a chyfryngwyr busnes allweddol.
 • Cyfrannu at farchnata / hyrwyddo Banc Datblygu Cymru.

Buddsoddiad

 • Mynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid a chyfryngwyr i hyrwyddo buddsoddiadau CST llwyddiannus.
 • Yn gyfrifol am sgrinio ceisiadau yn y camau cychwynnol. Ymgymryd ag ymchwil er mwyn gwneud asesiad ac ymateb yn ffurfiol i gleientiaid i wrthod neu ofyn am ragor o wybodaeth os oes angen.
 • Cynorthwyo gyda pharatoi papurau cryno ac adroddiadau sancsiwn a chyflwyno achosion buddsoddi i'w sancsiynu.
 • Adeiladu modelau ariannol a chynorthwyo gyda dadansoddiad ariannol ar gyfer cyfleoedd buddsoddi newydd a chyfredol.
 • Bod yn bendant wrth wneud penderfyniadau, cymryd cyfrifoldeb a bod yn barod i gael sgyrsiau a allai fod yn anodd gyda darpar gleientiaid newydd.
 • Cynnal a datblygu gwybodaeth am y diwydiant a deall arfer gorau mewn gweithgarwch buddsoddi.

Rheoli portffolio

 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli portffolio o fuddsoddiadau Cronfa Sbarduno Technoleg.
 • Cynnal cyswllt cyson a chymesur â busnesau cleient yn y portffolio i sicrhau dealltwriaeth gyfredol o'u hamgylchiadau a meithrin perthnasoedd cynhyrchiol â rheolwyr. Strategaethau cyswllt i'w teilwra i amgylchiadau'r busnes dan sylw.
 • Mwyafu’r broses o goladu data Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) cywir gan fusnesau portffolio mewn modd amserol, gan gynnwys ysgrifennu adroddiadau yn dilyn cyfarfodydd cleientiaid.

Cefnogaeth ychwanegol

 • Dylunio a chynhyrchu adroddiadau i gynorthwyo dadansoddi portffolio.
 • Goruchwylio cwblhau'r broses tynnu buddsoddiad i lawr ar eich trafodion penodol, gan weithredu fel pwynt cymeradwyo cychwynnol o safbwynt ansawdd.
 • Darparu hyfforddiant ac arweiniad i'r Dadansoddydd Cymorth Buddsoddi mewn Mentrau Technoleg.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Swyddogion Buddsoddi, Rheolwyr y Gronfa, neu Gyfarwyddwyr Cronfeydd i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad 

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant a'r gallu i gymryd agwedd ragweithiol a gweithio'n effeithlon heb fawr o oruchwyliaeth.
 • Yn gyfforddus wrth ymdrin â gwaith amser-sensitif i gleientiaid.
 • Yn un sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Y gallu i flaenoriaethu a threfnu llwyth gwaith ac i weithio'n effeithiol o dan bwysau a chwrdd â thargedau.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol da. Y gallu i addasu eich dull gweithredu er mwyn meithrin perthnasoedd gwaith cynhyrchiol.
 • Sgiliau datrys problemau.
 • Sgiliau trefnu a gweinyddol cryf.
 • Sylw i fanylion.
 • Wedi ymrwymo i ddatblygu gwybodaeth ac arbenigedd mewn buddsoddi cyfalaf menter.
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ardderchog a lefel uchel o gymhwysedd gyda chynhyrchion MS Office safonol fel Word, PowerPoint ac yn benodol Excel.
 • Sgiliau ymchwil cryf, gyda'r gallu i gymhathu, hidlo a chadw llawer o wybodaeth yn gyflym.
 • Gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Gradd wyddonol uwch a / neu gymhwyster proffesiynol.

Dymunol

 • Profiad blaenorol o fuddsoddi cyfalaf menter.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o amgylchedd buddsoddi technoleg cyfnod cynnar.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus mewn cyllid BBaChau.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd Busnes yng Nghymru.
 • Siaradwr Cymraeg.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru