Swyddog datblygu eiddo

Rydym yn recriwtio am swyddog datblygu eiddo yn seiliedig yn Wrecsam. Cyflog yn amrywio o £42,000 - £50,000 yn dibynnu ar brofiad.

Pwrpas y swydd

Mae'r Swyddog Datblygu Eiddo yn gyfrifol am ffynonellu, gwerthuso a darparu buddsoddiadau datblygu eiddo o dan Gronfeydd Datblygu Eiddo Banc Datblygu Cymru. Gwneir buddsoddiadau dan delerau masnachol ac yn unol â'r meini prawf buddsoddi a osodir gan y Banc Datblygu.  

 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Ffynonnellu a gwerthuso cynigion ar gyfer bargeinion datblygu eiddo.
 • Rheoli bargeinion datblygu eiddo o'r cychwyn cyntaf trwodd i'r cyfnod ad-dalu.
 • Cyflawni yn erbyn targedau buddsoddi a phortffolio.
 • Cynnal diwydrwydd dyladwy rheoli, ariannol a masnachol trylwyr a chadarn wrth ystyried cyfleoedd datblygu eiddo ac asesu'r risgiau sydd ynghlwm i bob buddsoddiad.
 • Trafod strwythurau bargeinion yn effeithiol gyda chwsmeriaid a'u cynghorwyr ill dau; gan gynnwys sicrwydd, prisio, cyfamodau, gwarantau, cynsail amodau, gofynion monitro a rhwymedigaethau ad-dalu.
 • Paratoi papurau crynhoi ac adroddiadau sancsiwn a chyflwyno cynigion ar gyfer sancsiwn.
 • Sicrhau bod y dogfennau cyfreithiol a'r gofynion rheoleiddiol yn cael eu cwblhau.
 • Cynnal cyswllt rheolaidd a chymesur â busnesau cwsmeriaid er mwyn sicrhau dealltwriaeth gyfoes o'r prosiectau perthnasol a meithrin perthynas gynhyrchiol â rheolaeth. Dylai'r strategaethau cyswllt gael eu teilwra i amgylchiadau'r fargen dan sylw.
 • Gwneud y gorau o gasglu data DPA manwl gywir gan fusnesau portffolio yn amserol.
 • Bod yn bendant wrth wneud penderfyniadau, cymryd cyfrifoldeb a bod yn barod i gael sgwrs anodd gyda chleientiaid.
 • Cyfrannu at weithrediad y Banc Datblygu fel cwmni rheoli cronfa proffesiynol.
 • Cynnal a datblygu gwybodaeth dechnegol a phenodol i ddiwydiant i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.    
 • Lledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r Cronfeydd Datblygu Eiddo ymysg cyflwynwyr busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gleientiaid.
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau a rhwydweithiau gyda chyflwynwyr busnes allweddol a chyfryngwyr i ddod o hyd i gyfleoedd datblygu eiddo addas.
 • Cyfranogi a chynrychioli Banc Datblygu, lle bo'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau ar y cyd.
 • Gweithredu o dan y Canllawiau Gweithredol Buddsoddi.
 • Cyfrannu at farchnata / hyrwyddo'r Banc Datblygu.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan Reolwr y Gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant gyda'r gallu i gymryd ymagwedd ragweithiol a'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Profiad o fuddsoddi ym maes datblygu eiddo.
 • Profiad o baratoi adroddiadau credyd.
 • Dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.
 • Hyderus yn eich sgiliau gwneud penderfyniadau eich hun.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau.
 • Sylw i fanylion.
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol, adroddiadau prisio ac astudiaethau dichonolrwydd.
 • Yn llythrennog mewn TG gan gynnwys defnyddio Word, Excel, PowerPoint ac Outlook.
 • Profiad o weithio yn y diwydiant bancio.
 • Trwydded yrru.

Dymunol  

 • Rhwydwaith o gyflwynwyr sefydledig o fewn sector eiddo Cymru.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus mewn cyllid BBaCh.
 • Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol.
 • Yn gallu siaradwr Cymraeg.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru