Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol

Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol yn seiliedig yn Wrecsam

Pwrpas y swydd

Mae'r Swyddog Cynorthwyol Datblygu Eiddo yn gyfrifol am gyrchu, gwerthuso a chyflawni buddsoddiadau datblygu eiddo o dan gronfeydd datblygu eiddo Banc Datblygu Cymru. Gwneir buddsoddiadau o dan delerau masnachol ac yn unol â'r meini prawf buddsoddi a osodwyd gan Ganllawiau Gweithredol Buddsoddiadau Banc Datblygu Cymru.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feithrin perthnasoedd gwaith agos yn fewnol a chyda chyflwynwyr busnes allanol a darparwyr gwasanaethau i gynyddu eu gwybodaeth am y farchnad a'u gallu i ddarparu gwerth ychwanegol i ddarpar gleientiaid. Bydd dealltwriaeth gref o ofynion a blaenoriaethau cwsmeriaid yn allweddol i sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bodloni meini prawf buddsoddi Banc Datblygu Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn meddu ar alluoedd rhyngbersonol a datrys problemau datblygedig iawn. Mae sgiliau bancio technegol a / neu ddatblygu eiddo, sylw i fanylion a dull rhagweithiol, ymarferol hefyd yn rhagofynion hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Byddem yn disgwyl i ddeiliad y swydd ddatblygu i fod yn Weithrediaeth Datblygu Eiddo llawn mewn uchafswm o tri blynedd.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

•    Dod o hyd i gynigion datblygu eiddo a'u harfarnu.

•    Rheoli bargeinion datblygu eiddo o'r cychwyn cyntaf hyd at ad-daliad.

•    Cyfrannu at dargedau buddsoddi a phortffolio'r Tîm eiddo.

•    Cynnal diwydrwydd dyladwy rheolaethol, ariannol a masnachol trylwyr a chadarn wrth ystyried cyfleoedd datblygu eiddo ac asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â phob buddsoddiad.

•    Negodi strwythurau bargen yn effeithiol gyda chwsmeriaid a'u hymgynghorwyr; gan gynnwys diogelwch, prisio, cyfamodau, gwarantau, cynsail amodau, gofynion monitro a rhwymedigaethau ad-dalu.

•    Paratoi adroddiadau cryno a phapurau cosb / sancsiynu i'w cyflwyno.

•    Sicrhau bod dogfennau cyfreithiol a gofynion rheoliadol yn cael eu cwblhau.

•    Cynnal cyswllt cyson, cymesur â busnesau cleient i sicrhau dealltwriaeth gyfredol o'r prosiectau perthnasol a meithrin perthnasoedd cynhyrchiol â rheolwyr. Strategaethau cyswllt i'w teilwra i amgylchiadau'r fargen dan sylw.

•    Mwyafu'r broses o goladu data DPA cywir gan fusnesau portffolio mewn modd amserol.

•    Bod yn bendant wrth wneud penderfyniadau, cymryd cyfrifoldeb a bod yn barod i gael sgyrsiau a allai fod yn anodd gyda chleientiaid.

•    Cyfrannu at weithrediad Banc Datblygu Cymru fel cwmni rheoli cronfa proffesiynol.

•    Datblygu a chynnal gwybodaeth dechnegol a diwydiant penodol i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.

•    Lledaenu enghreifftiau o arfer gorau ar gyfer gwneud cais i'r Cronfeydd Datblygu Eiddo i'r rhai sy'n cyflwyno busnes allweddol a sicrhau bod y broses ymgeisio yn cael ei mireinio a'i gwella'n barhaus i ddarparu'r gwasanaeth cleient gorau posibl.

•    Datblygu a chynnal cysylltiadau a rhwydweithiau gyda chyflwynwyr busnes allweddol a chyfryngwyr i ddod o hyd i gyfleoedd datblygu eiddo addas.

•    Cymryd rhan a chynrychioli Banc Datblygu Cymru, lle bo'n briodol, mewn cyfarfodydd, seminarau, digwyddiadau a gweithgareddau grŵp ar y cyd.

•    Gweithredu o dan Ganllawiau Gweithredol Buddsoddi.

•    Cyfrannu at farchnata / hyrwyddo BDC.

•    Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Cyfarwyddwr Eiddo i ddiwallu anghenion gweithredol y tîm Eiddo.

 

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad   

Hanfodol

•    Yn meddu ar hunan-gymhelliant a'r gallu i gymryd agwedd ragweithiol ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.

•    Profiad o fancio a / neu fuddsoddi.

•    Profiad o baratoi adroddiadau credyd.

•    Dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau asesu risg a buddsoddi.

•    Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.

•    Hyderus yn eich gallu i wneud penderfyniadau.

•    Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith o dan bwysau.

•    Llygad graff am fanylion.

•    Yn llythrennog mewn TG / PC gyda'r gallu i ddefnyddio pecynnau Microsoft Office.

Dymunol

•    Rhwydwaith sefydledig o gyflwynwyr o fewn y sector eiddo yng Nghymru.

•    Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol, adroddiadau prisio ac astudiaethau dichonoldeb.

•    Gwybodaeth a dealltwriaeth o rôl y sector cyhoeddus mewn cyllid BBaChau.

•    Dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes rhanbarthol.

•    Siaradwr Cymraeg.

•    Trwydded Yrru.

•    Profiad CRM.

 

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru