Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd - Gwasanaethau Eiddo

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd – Gwasanaethau Eiddo sydd wedi’u lleoli y tu allan i Cymru ar gontract cyfnod penodol am 12 mis

Pwrpas y swydd

Mae’r Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd yn gyfrifol am yr adolygiad ansoddol o ffeiliau’r Gwasanaethau Eiddo (Cynllun Cymorth i Brynu - Cymru a Lesddeiliaid) ac am gadw at y Canllawiau Gweithredu a’r gweithdrefnau buddsoddi. Mae’r rôl yn cefnogi’r tîm gweithredol i reoli a chynnal dogfennau safonol Gwasanaethau Eiddo, gan warchod hygrededd ac enw da’r Grŵp fel rheolwr cronfeydd proffesiynol.

Drwy’r broses samplo ffeiliau, ac yn seiliedig ar ganfyddiadau archwiliadau mewnol, mae deiliaid swyddi’n gyfrifol am ganfod, dylunio, gweithredu ac adolygu’r amgylchedd rheoli ar gyfer gweithgareddau’r Gwasanaethau Eiddo yn barhaus.

Bydd deiliad y swydd yn darparu adborth manwl ar berfformiad ansoddol staff y Gwasanaethau Eiddo hyd at ac yn cynnwys lefel Rheolwr y Gronfa. Ar ben hynny, mae’r rôl yn gofyn bod meysydd gwendid neu fregusrwydd yn y polisïau a’r gweithdrefnau buddsoddi presennol yn cael eu nodi, a chan weithio gyda’r Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd a’r Rheolwr Cydymffurfiaeth, yn cael eu datrys drwy ddatblygu a gweithredu newid trefniadol.

Fel gweithiwr arfer gorau mewn perthynas â gweithdrefnau Gwasanaethau Eiddo, bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant ac yn darparu arweiniad achlysurol i gydweithwyr ar bob lefel ar draws y tîm Gwasanaethau Eiddo.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd rhan mewn prosiectau gweithredol gyda staff y Gwasanaethau Eiddo, y tîm technegol a staff gwasanaethau canolog a sicrhau bod agweddau gweithredol ar broses buddsoddi’r Gwasanaethau Eiddo yn cael eu cyfathrebu a’u hymgorffori’n effeithiol yng ngwaith y prosiect

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

 • Cynnal adolygiadau ansoddol cyn ac ar ôl buddsoddi o ffeiliau buddsoddi’r Gwasanaethau Eiddo (ar bapur ac yn electronig), gan gynnwys y broses o wneud cais i adeiladu, er mwyn sicrhau bod tystiolaeth effeithiol a chyson o gydymffurfio â gweithdrefnau IOGs a Gwasanaethau Eiddo.
 • Cynhyrchu adroddiadau cywir o’r gweithgarwch samplo ffeiliau a wneir a chadw cofnodion cywir sy’n seiliedig ar dystiolaeth o’r canfyddiadau.
 • Adrodd ar ganlyniadau’r gweithgarwch samplo ffeiliau i’r cydweithwyr perthnasol ac i’r Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd a’r Rheolwr Cydymffurfiaeth.
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd adolygu misol ac adrodd yn ôl am unrhyw ganfyddiadau rheolaidd o’r gweithgaredd Samplu Ffeil.
 • Canfod a datrys achosion lle nodir diffygion neu anghysondebau yn ffeiliau’r Gwasanaethau Eiddo.
 • Sicrhau bod materion ansawdd data mewn perthynas â systemau TG yn cael eu hadrodd a bod ffeiliau Eiddo yn cael eu llunio mewn ffordd gyson ac yn addas i’w hadolygu’n allanol gan randdeiliaid ac archwilwyr, gan ddiogelu hygrededd ac enw da’r Grŵp fel rheolwr cronfeydd effeithiol a phroffesiynol.
 • Sicrhau bod gweithdrefnau’r Gwasanaethau Eiddo yn dal yn addas i’r diben drwy nodi meysydd o fod yn agored i niwed/aneffeithlonrwydd a gweithio’n agos gyda’r Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd a’r Tîm Gwasanaethau Eiddo i ddyfeisio a chyflwyno gweithdrefnau newydd a gwelliannau i’r gweithdrefnau presennol er mwyn sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl.
 • Adolygu effeithiolrwydd gweithdrefnau samplu ffeiliau ac argymell a chyflawni gwelliannau drwy gysylltu â’r Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd a’r Rheolwr Cydymffurfiaeth.
 • Cefnogi’r tîm gweithredol gyda’r gwaith o reoli a chynnal a chadw’r gyfres lawn o ddogfennau templed Gwasanaethau Eiddo.
 • Cysylltu â’r tîm cefnogi i sicrhau bod gwefan y cynllun yn cael ei diweddaru am unrhyw newidiadau perthnasol.
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Cydymffurfiaeth i sicrhau bod goblygiadau deddfwriaeth newydd neu ffactorau allanol eraill i’r Grŵp yn cael eu hintegreiddio i weithdrefnau gweithredol.
 • Darparu canolfan ragoriaeth ar gyfer delio ag ymholiadau gan y Gwasanaethau Eiddo, mewn perthynas â’r broses fuddsoddi.  Darparu cyngor ar arferion gorau a chyfeirio staff buddsoddi at Nodiadau Cyfarwyddyd, polisi a gwybodaeth weithdrefnol berthnasol sydd ar gael.
 • Adolygu’r hyn a ddysgwyd o’r gweithgarwch samplo ffeiliau a darparu argymhellion i’r Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd, y Rheolwr Cydymffurfiaeth a’r Rheolwyr Gwasanaethau Eiddo ar gyfer newid trefniadol.

Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan yr Uwch Swyddog Gweithredol Sicrhau Ansawdd i fodloni anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol

 • Gwybodaeth am ddadansoddi data gan ddefnyddio Microsoft Excel
 • Gallu cymell eich hun, gyda’r gallu i weithredu’n rhagweithiol a gweithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth.
 • Cymhelliant a phenderfyniad i gwblhau gwaith yn gywir, yn gyson ac i safon uchel.
 • Gwybodaeth gynhwysfawr a manwl o’r cronfeydd a’r gweithdrefnau buddsoddi perthnasol.
 • Meddwl rhesymegol a chwilfrydig a llygad am fanylion. Gallu meddwl yn greadigol a chyflwyno atebion arloesol i broblemau a nodwyd.
 • Gallu cadw gwybodaeth fanwl a dangos barn eang, er mwyn deall goblygiadau newid trefniadol ar draws y busnes.
 • Deall rheoli risg a gallu ei gymhwyso i’r cynlluniau Gwasanaethau Eiddo.
 • Gwerthfawrogiad o’r manteision i’r Grŵp o gael polisïau a gweithdrefnau o ansawdd uchel i fod yn sail i weithgareddau buddsoddi.
 • Gallu rheoli a threfnu gwaith dan bwysau a chwrdd ag amserlenni.
 • Sgiliau rhyngbersonol cadarn a’r gallu i gyfathrebu a dylanwadu’n effeithiol, gan herio am ragor o wybodaeth lle bo angen, gyda staff o bob lefel ar draws y Banc Datblygu.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd ariannol/rhifog neu amgylchedd archwilio/wedi’i reoleiddio.
 • Yn hyddysg ym maes TG/cyfrifiaduron ac yn gallu defnyddio Pecynnau Microsoft Office

Dymunol

 • Sgiliau Microsoft Excel uwch
 • Sgiliau system adrodd ‘Power BI’
 • Dealltwriaeth o’r rhwymedigaethau ar fusnesau gwasanaethau ariannol i fynd i’r afael â throseddau ariannol.
 • Siarad Cymraeg.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru

Dyddiad cau: Awst 14