Trinydd achos

Rydym am recriwtio Gymru Cymorth i Brynu - Cymru - trinydd achos o Wrecsam / Caerdydd

Pwrpas y swydd

Sicrhau bod y lefel uchaf o reolaeth achos a chefnogaeth weinyddol yn cael ei ddarparu ar gyfer pob agwedd ar weithgaredd Cymorth i Brynu - Cymru (“CiBC”) a’i fod yn cael ei gynnal yn effeithlon ac yn broffesiynol.

Bydd y rôl hon yn ymofyn y gallu i hyfforddi ar draws y tîm cyn-gwerthu, prosesu ceisiadau hyd nes cwblheir pryniant y tŷ, a digwyddiadau ar ôl-werthu sy'n arwain at ad-dalu'r benthyciad yn y pen draw.

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

Gan weithio i dîm CiBC, bydd gofyn i chi fod yn drinydd achosion effeithiol a darparu cefnogaeth gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Fel aelod rhagweithiol o'r adran, bydd disgwyl i chi ymdrin a rheoli nifer fawr o achosion ar yr un pryd i sicrhau bod yr holl CLG rheoliadol a mewnol yn cael eu diwallu a bod cwsmeriaid yn cael eu hysbysu trwy amrywiol sianeli cyfathrebu.
 • Bod yn gyfrifol am drin achosion manwl iawn gan brynwyr newydd a phresennol  o adeg derbyn y cais yn y lle cyntaf hyd at y cyfnewidad cyfreithiol a chwblhau'r benthyciad ecwiti a rennir.
 • Yn benodol, byddwch yn darparu lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid a chefnogaeth i brynwyr trwy adeiladu perthnasoedd gyda Chynghorwyr Ariannol Annibynnol a Thrawsgludwyr i sicrhau bod profiad y prynwr o brynu ei eiddo yn esmwyth a di-dor.
 • Bod yn gyfrifol am wirio'r ddogfennaeth gyfreithiol ofynnol i gefnogi'r cyfnewidiad cyfreithiol a chwblhad yr eiddo. Bydd yn cynnwys - adolygu cynigion morgais a dderbynnir i sicrhau bod y cynnyrch a gynigir yn cyd-fynd â meini prawf y cynllun ar gyfer CiBC. Sicrhau fod y prisiadau a dderbynnir yn adlewyrchu'r eiddo y gwnaed cais amdano a bod yr adeiladwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun yn cadw at y telerau cywir.
 • Bod yn gyfrifol am drin achosion ar ôl cwblhau, er enghraifft, adbrynu ar werthiant, ceisiadau am ail-forgeisio a newid perchnogaeth
 • Cynnal gwiriadau ar geisiadau yn fanwl gywir, meddu ar lygad graff am fanylion, er mwyn gwneud asesiad ac ymateb yn ffurfiol i gleientiaid, gan ofyn am wybodaeth bellach os oes angen.
 • Deall ac asesu adroddiadau credyd ar ôl derbyn a chofrestru ceisiadau cychwynnol a gwirio dogfennau craidd sy'n ymwneud â chyflogaeth / hunangyflogaeth a slipiau cyflog.
 • Cadw at yr holl amseroedd ymateb DPA / CLG wrth brosesu dogfennau trawsgludo cyfreithiol a dderbynnir ar gyfer eich achosion, fel y nodwyd ac y cytunwyd â Llywodraeth Cymru ac fel y'u cynhwysir yng nghytundeb rheoli'r gronfa.
 • Ymwybyddiaeth o reoliadau GDPR, arsylwi a gweithredu pob canllaw a chymryd perchnogaeth dros unrhyw gwynion sy'n sensitif i GDPR a'u datrys yn foddhaol.
 • Bod yn atebol yn rhagweithiol a rheoli llwyth achosion unigol cyfredol i sicrhau bod yr holl ddogfennaeth ofynnol yn cael ei dilyn yn unol â dyddiadau cwblhau gwybodus prynwyr.
 • Cysylltu'n rhagweithiol ag adeiladwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cynllun i sicrhau y cedwir cofnodion trylwyr ar gyfer achosion nad ydynt yn cymryd rhan mwyach, ochr yn ochr â ffigurau rhagolwg diwygiedig yn unol â rhagolygon adeiladu.
 • Chwarae rôl wrth adolygu a datblygu prosesau cyfredol.
 • Sicrhau bod y meysydd gwybodaeth gofynnol yn cael eu cynnal a'u cwblhau, gan ddefnyddio adroddiadau unigol yn rhagweithiol, i sicrhau bod yr holl feysydd gorfodol wedi'u diweddaru.
 • Arddangos ymwybyddiaeth lawn a monitro statws cyfredol eich achosion byw a'r rhai yn yr arfaeth yn rhagweithiol trwy gynhyrchu adroddiadau trylwyr a diweddaru cofnodion yn unol â hynny er mwyn sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cynnal ar y system rheoli cofnodion cleientiaid, gan adrodd yn ôl i'r arweinydd tîm / rheolwr gydag unrhyw faterion.
 • Darparu gwasanaeth cywir, cwrtais, brwdfrydig a phroffesiynol i'r holl randdeiliaid allanol a mewnol ac ymateb yn unol â hynny i'r holl ymholiadau a dderbynnir trwy gyfrwng y wefan, e-bost a ffôn.
 • Cadw cofnodion statws ymgeiswyr ar y system CRM yn gyfredol fel y gall cydweithwyr barhau â'r achosion os oes angen.
 • Sicrhau bod cronfeydd data yn cael eu diweddaru i ganiatáu cofnodi gwybodaeth berthnasol i Gwsmeriaid yn y cynllun Cymorth i Brynu - Cymru. Sicrhau bod y meysydd gwybodaeth gofynnol yn cael eu cynnal a'u cwblhau, gan ddefnyddio adroddiadau unigol yn rhagweithiol, er mwyn sicrhau bod yr holl feysydd gorfodol wedi'u diweddaru.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan reolwr y gronfa i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran.

Gwybodaeth, Sgiliau, Galluoedd a Phrofiad

Hanfodol

 • Y gallu i weithio'n dda o dan bwysau i gyrraedd targedau a therfynau amser tynn
 • Profiad o ateb ac ymdrin ag ymholiadau ffôn
 • Cywirdeb rhagorol a llygad graff am fanylion
 • Cynnal moeseg gwaith proffesiynol bob amser
 • Rhaid i chi fod yn drefnus ac yn gallu rheoli eich llwyth gwaith eich hun yn effeithiol
 • Profiad gweinyddol blaenorol - Hanfodol
 • Wedi ymrwymo i gymryd agwedd ragweithiol a chymryd perchnogaeth dros eich hunan ddatblygiad
 • Arddangos dull hyderus ar y ffôn a darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a rhyngbersonol cryf
 • Yn llawn cymhelliant gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Hyderus yn eich sgiliau gwneud penderfyniadau eich hun
 • Wedi'i addysgu i safon dda o addysg gyffredinol - TGAU, NVQ Lefel 2/3 neu safon gyfatebol.
 • Yn brofiadol ac yn fedrus wrth ddefnyddio cymwysiadau TG / PC safonol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
 • Gwybodaeth / profiad o brosesu ceisiadau am forgeisiau a benthyciadau ecwiti a rennir

Dymunol

 • Yn gallu siarad Cymraeg
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fenter Cymorth i Brynu - Cymru
 • Profiad blaenorol mewn swydd trin achosion
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol gan gynnwys slipiau cyflog a chyfrifon diwedd blwyddyn.
 • Profiad o weithio yn y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol, yn enwedig morgeisi neu fenthyciadau wedi'u gwarantu.
 • Ymagwedd hyblyg tuag at weithio ac yn gallu gweithio adref

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru

Dyddiad cau: Awst 21