Eiddo deallusol: canllaw ar gyfer busnesau sy'n dechrau o'r newydd

Newidwyd:
Busnesau newydd technoleg
intellectual property

 

Beth yw eiddo deallusol?

Ar y dechrau gall Eiddo Deallusol (ED) ymddangos yn gysyniad digon llithrig. Yn ei hanfod fodd bynnag, mae ED yn cyfeirio at greadigaethau'r meddwl, gan gynnwys meddyliau, creadigrwydd ac ymdrech ddeallusol. Ar ôl ei greu, nid yw perchnogaeth ED yn wahanol iawn i fod yn berchen ar fathau eraill o eiddo mwy diriaethol, yn yr ystyr y gellir ei brynu neu ei werthu neu hyd yn oed ei ddefnyddio fel sicrwydd yn erbyn dyled.

Mae Hawliau Eiddo Deallusol (HED) fel patentau, nodau masnach a hawlfraint yn bodoli i'ch galluogi i sefydlu ac i amddiffyn eich perchnogaeth o'r eiddo hwnnw. Maent hefyd yn darparu'r sylfaen gyfreithiol i weithredu yn erbyn rhywun arall sy'n torri eich Hawliau Eiddo Deallusol (HED) trwy eu dwyn neu eu camddefnyddio.

 

Pam ddylech chi boeni amdano?

Yn aml mae gan gorfforaethau aeddfed mawr bortffolios eiddo helaeth a stocrestrau offer cyfalaf enfawr. Gellir ymgorffori eu gwerth hefyd mewn llyfrau archeb / dyledwyr helaeth a safle blaenllaw yn y farchnad.

Yn cyferbynnu hynny, mae busnesau sy'n dechrau o'r newydd yn aml yn gweithio o adeiladau ar rent a dim ond ychydig o liniaduron a desgiau sydd gan y cwmni i'w enw. O ganlyniad i hynny, mae'n debygol mai ei staff a'i Eiddo Deallusol fydd cydrannau mwyaf gwerthfawr busnes sydd newydd ddechrau.

O ystyried lle canolog Eiddo Deallusol yng ngwerth corfforedig cwmnïau ifanc, mae’n bwysig bod yn ystyriol o’i greu a’i amddiffyn wrth i chi ddatblygu eich cynhyrchion cyntaf. Gall yr ED hwn, a'r hawliau ED a gewch o'i gwmpas, ddod yn 'ffos' amddiffynnol bwysig i amddiffyn mantais gystadleuol a safle cwmni newydd yn y farchnad.

Gall ED hefyd ddod yn ffynhonnell refeniw heb yr angen i adeiladu unrhyw beth mewn gwirionedd. Mae llawer o gwmnïau'n cynhyrchu mwy o'u refeniw o drwyddedu eu Heiddo Deallusol i eraill nag y maent yn ei wneud o werthu unrhyw gynhyrchion eu hunain.

Yn ogystal â darparu a gwarchodaeth ar gyfer llif refeniw nawr, mae ED hefyd yn bwysig i'r ffordd y mae darpar fuddsoddwyr yn edrych ar eich busnes. Bydd portffolio ED cryf yn rhoi hyder i fuddsoddwr y gallwch amddiffyn eich safle yn y farchnad ac felly ddarparu enillion da ar fuddsoddiad.

At hynny, gall gwerth cynhenid yr ED roi cysur i fuddsoddwyr, pe bai'r gwaethaf yn digwydd a bod y cwmni'n plygu / dod i ben, yna o leiaf mae yna ased y gall fod â'r potensial i fod yn ddibynadwy y gellir ei drwyddedu neu ei werthu i adfer rhai o'r colledion. Weithiau bydd buddsoddwyr sy'n darparu cyllid ar sail dyled yn derbyn tâl dros ED y cwmni fel sicrwydd ar gyfer y ddyled honno.

 

Pwy sy’n berchen arno?

Mae hawliau ED i gyd yn ymwneud â pherchnogaeth ac felly mae'n bwysig bod busnesau newydd yn glir, yn fewnol o leiaf, dros yr hyn y maent wedi'i greu a'r hyn y maent yn berchen arno.

Ymgorfforodd Deddf Patent 1977 yn ôl y gyfraith y ffaith bod cyflogwr yn berchen ar ED a gynhyrchir gan ei weithwyr yng nghwrs arferol eu cyflogaeth. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o rai cafeatau i'r sefyllfa hon.

 • Yn achos technolegau sy'n deillio o Brifysgolion, nid yw myfyrwyr fel arfer yn gyflogeion. Felly, os yw myfyriwr wedi cyfrannu at ddyfais, bydd yn bwysig cael aseiniad o'i hawliau yn yr ED
 • Gall dyfeisiadau a ddatblygwyd yn gyfan gwbl neu'n rhannol gyda chymorth cyllid grant ymchwil fod yn ddarostyngedig i amodau perchnogaeth ED ychwanegol a nodwyd gan y corff dyfarnu grantiau.
 • Os ydych chi'n comisiynu person arall i greu gwaith hawlfraint i chi, perchennog cyfreithiol hawlfraint yw'r person a greodd y gwaith ac nid chi fel y sawl a'i comisiynodd. Felly mae'n bwysig bod aseiniad ED yn cael ei gwmpasu'n benodol o ran ymgysylltu â, er enghraifft, datblygwyr meddalwedd contract.
 • Pe bai dyfais wedi'i chyd-greu gan 2 ddyfeisiwr neu fwy, gall fod yn ymarfer gwerthfawr cytuno ar gyfraniad cyfrannol pob unigolyn yn gynnar. Fel rheol mae'n llawer haws cytuno ar hyn ar y dechrau, yn hytrach nag ar ôl i rywun gynnig £10 miliwn i chi am yr hawliau patent!

 

Mathau allweddol o Eiddo Deallusol

Mae yna 4 prif ddosbarth o hawliau ED:

 • Hawlfraint
 • Dyluniadau (cofrestredig ac anghofrestredig)
 • Nodau masnach
 • Patentau

 

Mae yna hefyd fathau eraill, mwy arbenigol o hawliau ED sydd â'r nod o warchod / amddiffyn dosbarthiadau penodol o ddyfeisiau.

 • Hawliau cronfa ddata (sy'n amddiffyn gwybodaeth wedi'i chasglu a'i strwythuro)
 • Hawliau bridiwr planhigion (sy'n amddiffyn mathau newydd a gynhyrchir trwy fridio dethol)
 • Topograffïau lled-ddargludyddion (math o ddyluniad sy'n benodol ar gyfer lled-ddargludyddion)

 

Mae rhai o'r hawliau hyn wedi cael eu cofrestru - ac nid yw rhai ohonynt.

Yn ogystal â'r rhain, mae math arall o ED ac mae pwysigrwydd yr un hwn yn aml yn cael ei anwybyddu. Mae Cyfrinachau Masnach (neu wybodaeth) yn cynnwys unrhyw wybodaeth neu wybodaeth sydd â gwerth i'ch busnes, nad yw'n hysbys yn gyffredinol ac sy'n destun ymdrechion i warchod ei gyfrinachedd.

Er bod gan bron bob busnes o leiaf rai cyfrinachau masnach, maent yn eu hanfod yn fregus oherwydd eu bod yn amddiffyn gwybodaeth ac adnoddau sy'n gyfrinachol. Mae hyn yn golygu unwaith y bydd y gyfrinach yn agored, bydd eich holl amddiffyniad yn anweddu ar unwaith. Gall hefyd fod yn anoddach cymryd camau cyfreithiol yn erbyn torwyr cyfrinachau masnach oherwydd yr anhawster wrth ddangos perchnogaeth a chamymddwyn o amgylch eiddo sydd mor anghyffyrddadwy.

Fodd bynnag, mae yna fantais sylweddol i gyfrinachau masnach. Yn gyntaf, maent yn rhad ac am ddim ac nid oes angen unrhyw fath o waith cynnal arnynt. Yn ail, nid ydynt yn ddarostyngedig i'r datgeliad cyhoeddus sy'n ofynnol yn y broses batentu. Mae hyn yn golygu y gallwch yn ddamcaniaethol gadw rheolaeth lwyr dros y wybodaeth am gyfnod amhenodol, yn hytrach na'r 20 mlynedd a roddir gan y system batent.

Enghraifft nodedig yn hyn o beth yw'r rysáit ar gyfer Coca Cola, sydd wedi'i chynnal fel cyfrinach fasnach gorfforaethol am fwy na 100 mlynedd. Yn yr un modd, mae'r rysáit ar gyfer WD40, y Dadleolydd Dŵr a ddarganfuwyd gan Norm Larsen ym 1953 ar ei 40fed ymgais, wedi cael ei gadw'n gyfrinach o fewn y cwmni sy'n dwyn ei enw byth ers hynny.

 

Hawlfraint

Mae hawlfraint yn amddiffyn mynegiant gwaith llenyddol neu artistig gwreiddiol, fel nofelau, caneuon a phapur newyddion. Bydd yn amlwg ar unwaith bod gwreiddioldeb, ac i'r gwrthwyneb rhywfaint o debygrwydd, ac mae'n gysyniad sydd yn anodd ei ddiffinio mewn statud. O ganlyniad, yn achos anghydfodau, y llysoedd fydd yn penderfynu ar wreiddioldeb yn y pen draw.

Gwelwyd enghraifft nodedig o achos o’r fath yn unig ym mis Mawrth 2015 pan gytunodd rheithgor yn Los Angeles fod yr artistiaid recordio Robin Thicke a Pharrell Williams wedi copïo cerddoriaeth Marvin Gaye wrth greu eu cân “Blurred Lines”. Gorchmynnwyd i'r pâr dalu $7.4m mewn iawndal mewn achos a oedd yn dibynnu ar y llinell rannu rhwng tebygrwydd cerddorol a dwyn eiddo deallusol yn llwyr.

 • Mae amddiffyniad hawlfraint yn codi'n awtomatig, gan roi'r hawl unigryw i ddeiliad reoli ail gynhyrchu ac addasu eich gwaith.
 • Mae hawlfraint yn berthnasol i unrhyw gyfrwng. Mae hyn yn golygu na ddylech atgynhyrchu gwaith a ddiogelir gan hawlfraint mewn cyfrwng arall heb ganiatâd.
 • Mae hyd y cyfnod gwarchodaeth / amddiffyn yn y DU ar gyfer gwaith ysgrifenedig gwreiddiol yn para hyd oes y crëwr, ynghyd â 70 mlynedd o ddiwedd y flwyddyn y bu farw ef / hi.
 • Fodd bynnag, caniateir ichi dynnu darnau byr o weithiau at ddefnydd ymchwil anfasnachol / academaidd.
 • Yn achos gweithiau ysgrifenedig, awdur neu grëwr y gwaith yw perchennog cyntaf unrhyw hawlfraint ynddo.
 • Pan fydd gweithiwr yn gwneud gwaith ysgrifenedig yn ystod ei gyflogaeth, y cyflogwr yw perchennog cyntaf unrhyw hawlfraint yn y gwaith.
 • Fel cwmni mae'n bwysig meddwl pa fath o drwydded rydych chi am ei rhoi i waith hawlfraint cyn ei lanlwytho i'r rhyngrwyd. Ni allwch wneud amodau trwydded yn llymach ar ôl iddo gael ei ryddhau yn gyhoeddus.

 

Dyluniadau Cofrestredig

Mae Dyluniadau Cofrestredig yn amddiffyn ymddangosiad gweledol cyffredinol cynnyrch neu ran o gynnyrch. Er mwyn i'w gofrestriad fod yn ddilys, rhaid i ddyluniad fod yn newydd a bod â chymeriad unigol. Yn yr un modd â Hawlfraint, bydd presenoldeb neu absenoldeb cymeriad unigol yn cael ei farnu gan y llysoedd yn achos torri anghydfodau.

Mae dyluniadau sy'n dibynnu ar swyddogaeth y cynnyrch yn unig yn cael eu heithrio rhag cael eu hamddiffyn. Mae hyn am resymau ymarferol da, megis galluogi gweithgynhyrchwyr trydydd parti i greu darnau sbâr yn gyfreithlon ar gyfer offer brand presennol (e.e. disgiau brêc car). Hefyd wedi'u heithrio rhag amddiffyniad mae “dyluniadau tramgwyddus” a rhai arwyddluniau gwarchodedig a baneri cenedlaethol.

 • Mae lluniadau dylunio yn rhan hanfodol o'r cais am Ddyluniad Cofrestredig. Rhaid i'r rhain gyflwyno darlun cywir a chyflawn o'ch dyluniad. Os yw'ch dyluniad yn dri dimensiwn, dylai eich lluniau gynnwys cyfres o olygfeydd o wahanol onglau i ddangos yr ymddangosiad cyffredinol. Yn dibynnu ar gymhlethdod eich cynnyrch, mae'n bosibl iawn y bydd angen cyflogi drafftiwr proffesiynol at y diben hwn gan fod rheolau eithaf penodol ar y fformatau a ganiateir ar gyfer lluniadau. Gall methu â chael y darn hwn yn iawn arwain at gais yn methu, neu, os caiff ei ganiatáu, anhawster i orfodi eich hawliau trwy gyfrwng camau cyfreithiol.
 • Er mwyn cadw'ch dyluniad cofrestredig mewn grym, rhaid i chi ei adnewyddu ar 5ed pen-blwydd y dyddiad cofrestru a phob 5 mlynedd ar ôl hynny hyd at gyfanswm o 25 mlynedd.
 • Os na fyddwch yn gwneud cais am ddyluniad cofrestredig, mae'n bosibl y bydd eich creadigaethau'n dal i gael rhywfaint o ddiogelwch trwy Hawl Dylunio neu Hawlfraint anghofrestredig, ond bydd eich dull o wneud iawn cyfreithiol yn fwy cyfyngedig.

 

Nodau Masnach

Mae nod masnach yn arwydd a all wahaniaethu rhwng eich nwyddau a'ch gwasanaethau a nwyddau eich cystadleuwyr. Gall yr arwydd hwn fod ar ffurf geiriau, logos neu gyfuniad o'r ddau. Os oes gennych nod masnach gofrestredig gallwch roi'r symbol ® wrth ei ymyl i rybuddio eraill rhag ei ddefnyddio. Fodd bynnag, mae defnyddio'r symbol hwn ar gyfer nod masnach nad yw wedi'i gofrestru yn drosedd. Gall nod masnach gofrestredig atal pobl rhag defnyddio'ch nod masnach heb eich caniatâd ac mae'n ei gwneud hi'n haws cymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw un sy'n gwneud hynny. Er y gellir sicrhau amddiffyniad nod masnach yn rhatach na phatent, dylai busnesau sy’n dechrau ystyried yn bragmataidd y gwerth y bydd nod masnach yn ei gynnig iddynt yn y blynyddoedd cynnar cyn iddynt gael gwerth adeiledig yn eu brand.

 • Rhaid i nodau masnach fod yn unigryw ar gyfer y nwyddau a'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu, h.y. gellir eu cydnabod fel arwyddion sy'n gwahaniaethu'ch nwyddau neu'ch gwasanaethau oddi wrth nwyddau rhywun arall.
 • Gall nodau masnach aros mewn grym am byth. Fodd bynnag, er mwyn cadw'ch nod masnach mewn grym, rhaid i chi ei adnewyddu ar 10fed pen-blwydd y dyddiad ffeilio a phob 10 mlynedd ar ôl hynny.
 • Bydd marciau'n cael eu heithrio rhag amddiffyniad nodau masnach os mai dim ond disgrifio'ch nwyddau neu ddiffyg hynodrwydd y maen nhw.
 • Mae nodau masnach wedi'u cofrestru yn ôl dosbarthiadau sy'n cyfateb i gategorïau defnydd masnachol (e.e. fferyllol, cerbydau, esgidiau ac ati) felly nid yw'r ffaith bod marc yn cael ei ddefnyddio mewn un dosbarth o reidrwydd yn gwahardd ei ddefnydd mewn dosbarth anghysylltiedig. Gallwch chwilio nodau masnach yn ôl dosbarth gan ddefnyddio'r offeryn rhad ac am ddim yn fan hyn TMclass search tool.
 • Cyn i chi ymrwymo i dalu atwrnai nod masnach am chwiliad argaeledd nod masnach swyddogol mae'n werth gwneud rhywfaint o chwilio ar y we eich hun. Bydd hyn yn nodi'n gyflym a yw marc yn cael ei ddefnyddio mewn maes tebyg i'ch un chi. Fodd bynnag, os nad ydych yn ei ddefnyddio, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu ei fod ar gael.

 

Yn ddiddorol, gall nodau masnach ddod yn gyffredinol a cholli gwarchodaeth / amddiffyniad yn y DU a'r UD os daw'r marc neu'r arwydd yn arferiad yn eich llinell fasnach. Roedd hyn yn wir am Hoover, fe gafodd eu nod masnach ei gyffredinoli oherwydd bod y term “hwfro / hoovering” yn dod yn ddefnydd cyffredin o Loegr yn lle “glanhau”. Mae hyd yn oed y behemoth Google wedi bod yn poeni am ddefnydd helaeth o’r ymadrodd “i gwglo rhywbeth” am yr un rhesymau. Yn wir, mae'r cwmni wedi cymryd rhan mewn ymdrechion egnïol i wrthsefyll y posibilrwydd o generoli trwy herio defnydd “amhriodol” gan allfeydd cyfryngau ac awduron geiriadur argyhoeddiadol i drin y term “Google” fel nod masnach, nid enw neu ferf generig. Efallai ei bod ychydig yn eironig yn yr achosion hyn bod amddiffyniad nod masnach y cwmni yn cael ei beryglu gan oruchafiaeth lethol y farchnad ar eu cynnyrch eu hunain.

 

Patentau

Mae patent a roddwyd yn ei hanfod yn fargen rhwng llywodraeth a dyfeisiwr. Yn gyfnewid am ddatgelu natur a gwaith dyfeisgar yn gyhoeddus, mae'r llywodraeth yn rhoi monopoli masnach tymor penodol i'r dyfeisiwr.

Bwriad y ddeddfwriaeth hon yw annog arloesedd, trwy sicrhau bod y dyfeisiwr mewn sefyllfa ffafriol yn y farchnad i adennill yr ymdrechion a'r adnoddau sydd wedi mynd i mewn i greu'r ddyfais. Y bwriad hefyd yw bod y gofyniad i ddatgelu yn rhwystro dyblygu ymdrech mewn Ymchwil a Datblygu diwydiannol, er bod cyflymder datblygu yn digwydd mor ofnadwy o gyflym, a chystadleuaeth 'boeth' gydamserol mewn meysydd fel ymchwil lled-ddargludyddion a biotechnoleg, wedi arwain at nifer o achosion o “ei farchnata yn gyntaf ac ymladd y brwydrau patent yn ddiweddarach”.

 Er y gallai hon fod yn strategaeth ddeddfwriaethol hyfyw ar gyfer cewri fel Samsung neu Apple, mae'n debygol y bydd yn frwydr gyfreithiol amhosibl i fusnes newydd ei hennill. Diolch byth, o dan yr amgylchiadau hyn, gall rhywfaint o ED cryf eich gwneud yn darged caffael gwerthfawr ar gyfer un o'r lefiathanwyr os bydd costau a gwaethygu'r her gyfreithiol yn gorbwyso cost arian parod eich prynu chi.

Gellir sicrhau diogelwch patentau ar hyd a lled y rhan fwyaf o'r byd ac yn sicr ym mhob un o'r economïau masnachu datblygedig. Mae patentau'n ddilys am hyd at 20 mlynedd o ddyddiad y ffeiliad cyntaf cyn belled nad ydyn nhw'n cael eu dirymu a bod yr holl ffioedd adnewyddu yn cael eu talu mewn pryd.

Mae'n bwysig cofio mai hawl negyddol yn unig yw patent. Er y gallai roi'r hawl gyfreithiol i chi atal rhywun arall rhag gweithio'ch dyfais, nid yw o reidrwydd yn rhoi'r hawl i chi weithio'ch dyfais os gallech dorri ar ED rhywun arall wrth wneud hynny. Gelwir y sefyllfa hon yn “Rhyddid i Weithredu” a gall fod yn ffactor pwysig iawn i fusnesau technoleg mewn sectorau sydd â phatent mawr.

Mae'n rhaid i ddyfeisiau basio tri phrawf allweddol er mwyn cael eu hystyried yn batentadwy:

 

1. Rhaid iddo fod yn newydd o'i gymharu â'r hyn a ystyrir fel y “radd flaenaf” bresennol. (Gelwir unrhyw beth sy'n cyn-ddyddio ffeiliad eich cais am batent yn gelf flaenorol.)

Mae'r radd flaenaf yn cyfeirio at uchafbwynt datblygiad cyffredinol neu ddefnydd cyffredin o ddyfais, techneg neu faes gwyddonol a gyflawnir ar yr adeg hon. Yn ymarferol, mae'r rheol hon yn golygu na ddylai fod, - nawr nac yn y gorffennol, unrhyw beth arall yn debyg iawn iddo a hefyd na chafodd ei ddatgelu o'r blaen.

Cyn ymrwymo arian parod i'r broses, mae'n ymarfer gwerth chweil cynnal rhai chwiliadau sylfaenol eich hun. Gellir cynnal yr ymarfer hwn trwy gynnal chwiliad syml ar y we i nodi cynhyrchion tebyg, ond byddai hefyd yn syniad da cynnal chwiliad ar un o'r offer chwilio patentau sydd ar gael yn rhwydd fel Espacenet, The Lens a Google Patent.

Mae datgelu yn yr ystyr hwn yn golygu ei roi yn y parth cyhoeddus trwy ei gyhoeddi yn ysgrifenedig, cyflwyniad llafar neu yn wir ddim ond siarad â ffrindiau amdano mewn siop goffi gyhoeddus. Nid yw trafodaethau â'ch cyd-ddyfeiswyr neu atwrneiod patent yn cyfrif fel datgeliad ac nid yw cytundeb cyfrinachedd yn ymdrin â datgeliad yn benodol. Fodd bynnag, cofiwch y bydd buddsoddwyr yn disgwyl crynodeb o'ch cynnig nad yw'n gyfrinachol ac na fyddant fel arfer yn awyddus i ymrwymo i gytundebau cyfrinachedd cyn i chi ddweud unrhyw beth wrthynt am y busnes.

 

2. Mae'n rhaid iddo allu cael ei gymhwyso yn ddiwydiannol yn y byd go iawn neu gael effaith dechnegol.

Mae'r rheol effaith dechnegol yn golygu er enghraifft nad oes modd patentio dull mathemategol, ond gallai hidlydd trydanol a ddyluniwyd yn unol â'r dull hwn fod. Mae'r ffaith mai yn anaml y mae trin neu 'fanipiwleddio' gwybodaeth yn pasio'r prawf effaith dechnegol a dyma'r prif reswm dros yr anhawster i batentu'r rhan fwyaf o feddalwedd.

 

3. Mae'n rhaid iddo gynnwys cam dyfeisgar nad yw'n amlwg i berson medrus yn y grefft.

Mae dwy nodwedd allweddol i'r rheol cam dyfeisgar. Mae'r person sy'n fedrus yn y gelf yn berson ffuglennol, yr ystyrir bod ganddo'r sgiliau a'r wybodaeth arferol mewn maes technegol penodol, heb fod yn athrylith nac yn arddangos creadigrwydd. Yna mae'r egwyddor nad yw'n amlwg yn cwestiynu a oes pellter digonol i'r ddyfais y tu hwnt i'r hyn a ystyrir fel y radd flaenaf. Pe bai wedi bod yn amlwg i'r unigolyn ffuglennol hwn fynd ati i ddyfeisio'r ddyfais, gan ddefnyddio'r gelf flaenorol fel man cychwyn, yna ystyrir nad yw'r ddyfais benodol yn rhywbeth patentadwy.

Mae rhai pynciau o dan sylw yn cael eu gwahardd a priori rhag gwarchodaeth patent:

 • Darganfyddiad, theori wyddonol neu ddull mathemategol
 • Pwnc anfoesol neu wrthgymdeithasol
 • Cyflwyno gwybodaeth (Er fe all gael ei gynnwys o dan Hawliau Cronfa Ddata )
 • Amrywiaethau o blanhigion ac anifeiliaid sy'n digwydd yn naturiol
 • Cynllun, rheol neu ddull ar gyfer perfformio gweithred feddyliol neu chwarae gêm
 • Dulliau triniaeth feddygol (yn yr UE)

 

Erlyn patent

Mae ffeilio eich patent dros dro yn y DU golygu eich bod chi'n cael Dyddiad Blaenoriaeth. Dyma'r dyddiad (a'r amser) swyddogol y gwnaethoch chi roi eich hawliad ger bron am y ddyfais honno. Mae unrhyw un arall sy'n ffeilio dyfais debyg ar ôl y pwynt hwnnw yn dod yn ail yn y ciw fel petae ac fe all eich ffeiliad chi eich hun ddod yn gelf flaenorol sy'n blocio'u patent nhw.

O'r pwynt y gwneir y ffeiliad blaenoriaeth hwn, mae gennych flwyddyn (y flwyddyn flaenoriaeth) lle gallwch ychwanegu tystiolaeth ategol ychwanegol i ddangos manyleb eich patent. Fodd bynnag, ni allwch gyflwyno deunydd newydd fel rhan o hawliadau eich patent. Yn aml gall hon fod yn flwyddyn bwysig iawn i fusnesau newydd sy'n seiliedig ar ED.

Weithiau fe all ddigwydd bod eich patent yn cael ei ffeilio cyn i chi gael cyfle i ddangos eich holl hawliadau yn llawn, efallai am eich bod yn poeni y bydd cystadleuydd yn ffeilio eu patent nhw o'ch blaen chi. Felly mae'r flwyddyn flaenoriaeth yn gyfle i ddod â'r holl ddata a thystiolaeth ategol allweddol at ei gilydd er mwyn erlyn y patent yn fwy llwyddiannus.

Yn ystod y flwyddyn flaenoriaeth byddwch yn derbyn eich adroddiad chwilio gan yr archwiliwr patent a neilltuwyd i'ch achos. Yn hynny o beth, bydd yr arholwr yn manylu ar yr holl ddyfeisiau tebyg a chelf flaenorol y mae eu chwiliadau wedi'u datgelu ac yn rhoi eu dyfarniad cyntaf ynghylch a oes gennych ddeunydd patentadwy ai peidio.

Ar ôl 12 mis, er mwyn cadw eich erlyniad patent i fynd, mae'n ofynnol i chi wneud Cais Rhyngwladol yn seiliedig ar y ffeiliad dros dro. Ffordd gyffredin i ddyfeiswyr y DU yw gwneud yr hyn a elwir yn ffeilio CCP (CCP yw'r Cytundeb Cydweithrediad Patent; darn o ddeddfwriaeth yr UE a gysonodd brosesau Eiddo Deallusol ar hyd a lled Ewrop). Weithiau bydd ffeilio eich CCP yn cynnwys yn union yr un testun a ffeiliwyd yn wreiddiol, er yn aml bydd wedi cael ei newid i adlewyrchu data ychwanegol a gasglwyd yn ystod y flwyddyn flaenoriaeth neu newidiadau i eiriad hawliadau mewn ymateb i sylwadau'r arholwyr.

Ym mis 16 byddwch yn derbyn eich Adroddiad Chwilio Rhyngwladol a'r farn ysgrifenedig ar batentadwyedd gan yr Arholwr Rhyngwladol. Dilynir hyn yn agos trwy gyhoeddi eich patent yn rhyngwladol ym mis 18. Ar yr adeg hon mae ffeilio eich patent yn mynd i mewn i'r parth cyhoeddus felly, os ydych chi'n dechrau ail feddwl am ddatgelu'r ddyfais, yna mae'n rhaid tynnu'r patent yn ei ôl cyn y pwynt hwn neu fe fydd unrhyw un yn gallu ei weld. Yn ystod y cam hwn mae'n bosibl y bydd eich atwrnai yn rhyngweithio'n gyson â'r archwiliwr patent, yn enwedig os yw gwrthwynebiadau'r arholwyr yn gymhleth ac yn anhydrin. Gall hyn arwain at gryn dipyn o amser sy'n cael ei filio amdano a chostau.  Pan ddaw hi i'r 30ain mis bydd eich patent yn dechrau ar Gam Cenedlaethol yr erlyniad. Yn ystod y cam hwn rydych chi'n nodi yn union ym mha wledydd rydych chi'n ceisio amddiffyniad / gwarchodaeth. Bydd yr Arholwyr Cenedlaethol yn codi cwestiynau a gwrthwynebiadau pellach nes eich bod chi wedi'u bodloni / trwytho yn gyfan gwbl a'u bod nhw'n cyhoeddi bwriad o’i ‘roi’ i chi. Mae hyn yn golygu, cyhyd â'ch bod yn talu unrhyw ffioedd sy'n weddill, bod y eich patent yn cael ei roi a bydd eich tystysgrif yn y post.

Dylid cofio bod cam archwilio erlyn patent yn amrywiol iawn o ran hyd, ac mae hynny yn amrywio o <1 flwyddyn i> 5 mlynedd.

 

Costau vs buddion

Yn gyntaf y newyddion da ydi ... Mae'n dal yn rhad ac am ddim ffeilio patent yn y Swyddfa Eiddo Deallusol (gweler yma am eu hoffer ar-lein ar gyfer busnesau). Fodd bynnag, mae costau sylweddol i'w hystyried.

Mae'n debygol y bydd angen i Atwrnai Patent i ddrafftio'r fanyleb patent i chi. Mae rhai dyfeiswyr yn fedrus iawn wrth ddrafftio eu patentau eu hunain yn eu meysydd arbenigol eu hunain, ond nid dyna' yw'r arferiad neu'r 'norm'. Gall ffioedd drafftio amrywio'n fawr, gan ddibynnu'n rhannol ar gymhlethdod y fanyleb patent i'w drafftio, ac felly'r amser a gymerir. Mae amrywiad sylweddol hefyd o ran faint o dâl a godir rhwng gwahanol gwmnïau.

Er mwyn ffeilio patent nodweddiadol dylech weithio ar ffigurau o oddeutu £2-3k ar gyfer drafftio a ffeilio cais am batent dros dro yn y DU. Fodd bynnag, mae'r costau hyn yn cynyddu'n sylweddol yn ystod erlyn eich patent drwodd i'r adeg pan fydd yn cael ei roi.

Ar ôl 12 mis ar ôl ffeilio, mae'n ofynnol i chi wneud Cais Patent Rhyngwladol. Yn aml, bydd hyn yn golygu rhywfaint o ail ddrafftio ar fanyleb eich patent yng ngoleuni'r canlyniadau chwilio ac ychwanegu unrhyw ddata ategol ychwanegol a gasglwyd yn ystod y flwyddyn flaenoriaeth. Mae yna hefyd fwy o weinyddiaeth ystafell gefn i ymdrin â hi mewn perthynas â Cheisiadau Rhyngwladol a gall y cam hwn gostio £4-6k yn hawdd.

Ar y pwynt pan ddaw hi'n 30 mis, bydd angen i chi fynd i mewn i'r Cam Cenedlaethol ar gyfer erlyn lle rydych yn erlyn yn y tiriogaethau unigol lle'r ydych ei eisiau gwarchodaeth. Nid yw'n syndod bod hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'ch atwrneiod ryngweithio â nifer o Swyddfeydd Eiddo Deallusol Cenedlaethol, gan ymateb i gwestiynau gan yr arholwr ac ail ddrafftio hawliadau i fodloni gwrthwynebiadau. Yn dibynnu ar faint o diriogaethau yr ydych am eu dilyn ar yr adeg hon, gall y costau fod dros £25k yn hawdd. Cost bwysig arall erlyn yn ystod y Cyfnod Cenedlaethol yw costau cyfieithu. Ar gyfer rhai ieithoedd, gall cyfieithu technegol o ansawdd uchel gostio cymaint â'ch ffioedd atwrnai.

Unwaith y bydd y patent wedi'i ganiatáu, bydd rhaid i chi dalu ffioedd adnewyddu i gynnal eich gwarchodaeth patent. Rhaid i chi adnewyddu eich patent ar y pedwerydd pen-blwydd pan wnaethoch chi ffeilio amdano. Yna mae angen i chi adnewyddu bob blwyddyn ar y ‘dyddiad dyledus’ - sef ar ddiwrnod olaf y mis y gwnaethoch chi ffeilio gyntaf. Bydd methu a gwneud y taliadau hyn yn arwain at ffi talu'n hwyr neu, os na fydd y sefyllfa'n cael ei datrys, bydd yn golygu colli'ch hawliau.

Fel y dywedwyd yn gynharach, hawl negyddol yn unig yw patent sy'n darparu ar gyfer monopoli masnach. Fodd bynnag, nid oes unrhyw “Heddlu Patent” a mater i'r perchennog yw canfod a gweithredu yn erbyn trydydd partïon sy'n torri eich ED. Gall hyn, wrth gwrs, olygu ffioedd cyfreithiol sylweddol i amddiffyn a gorfodi eich hawliau patent yn effeithiol.

Ar gyfer busnesau newydd, heb 'gyhyrau' enfawr cyfreithiol y tu ôl iddynt, mae arferion sganio sector da a phresenoldeb mewn sioeau masnach yn allweddol, fel eich bod yn gwybod pwy sy'n gwneud beth yn eich maes. Gall chwiliadau delwedd hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer canfod camddefnydd o'ch ED. Os fyddwch chi'n canfod rhywun yn torri'r rheolau, gall fod yn rhyfeddol o gynhyrchiol cysylltu â'r torrwr a chynnig cyfle iddynt gymryd trwydded sy'n dwyn breindal.

Ni ellir gwadu y gall costau cynnal portffolio ED mawr fod yn afresymol, hyd yn oed i sefydliad mawr, felly dim ond dyfeisiadau sydd â photensial masnachol cynhenid neu werth strategol y dylid eu hystyried ar gyfer gwarchodaeth / amddiffyniad trwy gyfrwng patentau gan fusnesau newydd. Mae'n ystadegyn trist ond yn un sy’n cael ei ddyfynnu yn aml nad yw mwy na 95% o batentau wedi'u ffeilio byth yn gwneud unrhyw arian. Fodd bynnag, ni ddylai busnesau newydd weld hyn fel rheswm i osgoi ffeilio patentau a Hawliau Eiddo Deallusol (HED) eraill, dim ond fel rheidrwydd cryf i fynd ar drywydd yr Hawliau Eiddo Deallusol cywir.

 

Casgliad

Yn aml gellir ystyried Eiddo Deallusol yn bwnc sy'n sych ac anhreiddiadwy i lawer o bobl, efallai yn enwedig i'r rhai sy'n meddu ar sbardun creadigol, entrepreneuraidd. Y peth pwysicaf i fusnesau newydd yw bod yn ymwybodol o'r potensial ar gyfer creu ED sydd â gwerth masnachol, ei gydnabod a gweithredu arno pan fydd y sefyllfa'n codi. I ryw raddau, bydd gweithredu arno, yn golygu gwybod pryd mae angen i chi ofyn am gyngor.

Mae rhai academyddion a sylwebyddion diwydiant wedi honni bod deddfau ED yn mygu arloesedd. Yn fy marn i, mae'n hanfodol rhoi cyfle i arloeswyr fasnacheiddio'n llwyddiannus a chael eu gwobrwyo am eu hymdrechion creadigol. Os yw'n cael ei arddel trwy gyfrwng dull pragmatig a phwyllog, gall amddiffyn eich ED ddarparu sylfaen hanfodol ar gyfer cwmni twf uchel.