Cysylltu â ni

A yw'ch busnes wedi'i leoli yng Nghymru ar hyn o bryd / yn barod i adleoli i Gymru?

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn ond cefnogi busnes sydd wedi'i leoli yng Nghymru neu'n barod i adleoli.

Question set 3
Mae cyllid ecwiti yn golygu bod canran o'ch busnes yn cael ei werthu yn gyfnewid am fuddsoddiad. A yw hyn yn beth rydych chi'n barod i'w wneud?

Efallai y byddai benthyciad busnes yn fwy addas. Darllenwch ein blog ar ddyled o'i gymharu ag ecwiti.

Oes gennych chi gynllun busnes yn ei le i dyfu eich busnes?

Bydd buddsoddwyr eisiau gweld cynllun ar gyfer twf cyn buddsoddi mewn busnes. Darllenwch ein blog ar gynlluniau busnes ar gyfer twf.

Ydych chi wedi cael prisio eich busnes ac a allwch chi gyfiawnhau'r prisiad?

Mae prisio eich busnes yn weithgaredd allweddol cyn ymgysylltu â buddsoddwyr. Darllenwch ein blog ar brisio'ch busnes.

Question set 4
Oes gennych chi gynllun busnes yn ei le i dyfu eich busnes?

Bydd buddsoddwyr eisiau gweld cynllun ar gyfer twf cyn buddsoddi mewn busnes. Darllenwch ein blog ar gynlluniau busnes ar gyfer twf.

Ydych chi wedi cael prisio eich busnes ac a allwch chi gyfiawnhau'r prisiad?

Mae prisio eich busnes yn weithgaredd allweddol cyn ymgysylltu â buddsoddwyr. Darllenwch ein blog ar brisio'ch busnes.

Cyn i chi barhau, os ydych chi'n prynu busnes, bydd disgwyl i chi gyfrannu rhywfaint o'ch cyllid eich hun tuag at y fargen.

Question set 5
Oes gennych chi gyflwyniad ar gyfer codi arian wedi'i baratoi?

Os ydych chi o ddifrif ynglŷn â chodi arian, bydd angen cyflwyniad pwrpasol arnoch chi. Os nad oes gennych un darllenwch ein blog ar sut i greu cyflwyniad pwrpasol gwych.

A allwch chi ddarparu rhagolygon ariannol am o leiaf 2 flynedd? Ticiwch y blychau os gwelwch yn dda:

Ymddiheurwn, rydym angen o leiaf rhagolygon 2 flynedd elw a cholled. Os ydych angen help i gydlynu hyn awgrymwn eich bod yn cysylltu â Busnes Cymru.

Question set 2
Oes gennych chi brosiect penodol i'w drafod?
Dim ond benthyciadau rhwng £150,000 a £5 miliwn a gefnogir
£
£
£
Question set 1
Question 1 equity
Oes gennych chi gynllun busnes?
£

Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.

Trydydd parti

Rydym yn cydweithio'n agos â Busnes Cymru sy'n cynnig ystod o wasanaethau cymorth a chyngor i fusnesau yng Nghymru. Os ydych chi'n teimlo y gallech chi elwa o gael eu cymorth, byddwn yn trosglwyddo'ch manylion i'w gwasanaeth galw yn ôl os rhoddir eich caniatâd isod. Am fwy o fanylion gweler adran un o'n hysbysiad preifatrwydd.

Angylion Buddsoddi

Angylion Buddsoddi Cymru yw'r rhwydwaith angylion busnes mwyaf yng Nghymru sy'n cysylltu busnesau Cymru â buddsoddwyr ac mae'n rhan o Fanc Datblygu Cymru. Os ydych chi'n teimlo y gallech chi elwa o'u cymorth, nodwch isod a byddwn yn trosglwyddo'ch manylion i'w gwasanaeth galw yn ôl. Am fwy o fanylion gweler adran dau o'n h ysbysiad preifatrwydd.