Ble ‘all mentergarwyr ifanc yng Nghymru gael cymorth?

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Dechrau busnes
Young female entrepreneur working in clothes shop, smiling for photo and leaning on desk

Mae llawer o fanteision i sefydlu busnes pan fyddwch chi'n ifanc. Mae gennych chi fwy o ryddid, amser, egni, a syniadau ffres. Fodd bynnag, pan nad oes gennych flynyddoedd o brofiad neu lawer o adnoddau, gall cael y gefnogaeth gywir fod yn bwysicach fyth. Y newyddion da yw bod digon o gymorth ar gael i fentergarwyr ifanc yng Nghymru, o gyngor busnes a gweithdai i fenthyciadau a chyllid grant. Yn yr erthygl hon, rydym yn edrych ar rai o’r opsiynau sydd ar gael gan sefydliadau allweddol yng Nghymru.

Syniadau Mawr Cymru

Mae Syniadau Mawr Cymru yma i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fentergarwyr yng Nghymru. Mae’n cynnig cyngor un-i-un, hyfforddiant, a gweithdai i annog pobl ifanc o dan 25 oed i ddatblygu sgiliau menter ym mhopeth y maent yn angerddol amdano. Isod mae trosolwg o’r cymorth sydd ar gael drwy Syniadau Mawr Cymru.

Cefnogaeth un-i-un gan gynghorydd busnes

Bydd unrhyw un sy’n cofrestru ar gyfer cymorth Syniadau Mawr Cymru yn cael cynnig cymorth gan un o’u cynghorwyr busnes cyfeillgar. Gall yr arbenigwyr hyn roi cyngor ar unrhyw gam o'ch taith fusnes, p'un a ydych chi'n dal i ddarganfod eich syniad neu ddim ond angen rhywfaint o help gyda maes penodol. Gall eich cynghorydd hefyd eich helpu i gael mynediad at fuddsoddiad, benthyciadau i ddechrau busnes a gwasanaethau cynghori.

Ers 2016, mae Syniadau Mawr Cymru wedi cefnogi dros 3,000 o bobl ifanc i ddilyn eu breuddwydion busnes. Mae llawer o’r mentergarwyr ifanc yn mynd ymlaen i fod yn Llysgenhadon Ifanc, gan ysbrydoli pobl ifanc ledled Cymru i ddatblygu eu sgiliau menter.

Tanysgrifiwch i gael cefnogaeth Syniadau Mawr Cymru yma neu e-bostiwch ymholiadau@syniadaumawrcymru.com am ragor o wybodaeth.

Grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc

Mae’r grant Dechrau Busnes i Bobl Ifanc ar gyfer pobl ifanc dan 25 oed sydd naill ai:

  • Ddim mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth; neu,
  • Yn gweithio'n rhan amser ar hyn o bryd (llai nag 16 awr) ac yn bwriadu dod yn hunangyflogedig llawn amser; neu,
  • Sydd yn dal i fod mewn addysg ond yn bwriadu bod yn hunangyflogedig o fewn 3 mis i gwblhau eu cwrs.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyd at £2,000 i wario ar gostau dechrau busnes gan gynnwys offer, hyfforddiant a marchnata. Byddant hefyd yn cael cymorth un-i-un gan gynghorydd busnes penodedig, yn ogystal â gweminarau i feithrin hyder mewn arferion busnes.

Diddordeb? Mae angen i ymgeiswyr lawrlwytho a chwblhau ffurflen mynegi diddordeb yma. I ddarganfod mwy, gallwch hefyd ymuno ag un o’r gweminarau rheolaidd lle bydd Syniadau Mawr Cymru yn ateb eich cwestiynau am y grant.

Gweminarau a gweithdai

Mae Syniadau Mawr Cymru yn cyflwyno amrywiaeth o weminarau a gweithdai rhad ac am ddim ar gyfer pob cam o’r daith fusnes. Mae'r pynciau'n cynnwys ymarfer ar sut i gyflwyno a hyrwyddo, rheoli cyfryngau cymdeithasol, ac ymchwil marchnad. Gweler eu digwyddiadau sydd i ddod yma.

Hyrwyddwyr Menter

Mae llawer o fentergarwyr llwyddiannus yn datblygu eu syniadau busnes neu'n cyfarfod â phartneriaid menter posibl yn y coleg neu'r brifysgol. Mae Hyrwyddwyr Menter Syniadau Mawr Cymru yn staff sydd wedi’u lleoli ym mhob coleg neu brifysgol yng Nghymru sy’n cynnal amrywiaeth o weithgareddau menter rhyngweithiol, gan gynnwys cystadlaethau a gweithdai. Mae'r gweithgareddau'n agored i unrhyw un sy'n astudio yn y coleg addysg bellach neu brifysgol a gallant helpu'r pontio o addysg i hunangyflogaeth.

I ddarganfod enw eich Hyrwyddwr Menter a dysgu mwy am yr hyn maen nhw'n ei gynnig, cliciwch yma.

Eisiau gwybod mwy?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Syniadau Mawr Cymru neu eu cefnogaeth, byddent wrth eu bodd yn clywed gennych. I gysylltu, cysylltwch â nhw ar gyfryngau cymdeithasol, e-bostiwch ymholiadau@syniadaumawrcymru.com , neu ffoniwch nhw ar 0300 6 03000.

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn credu y dylai pob person ifanc gael y cyfle i lwyddo, ni waeth beth yw eu cefndir neu'r heriau y maent yn eu hwynebu. Mae’n helpu’r rhai o gymunedau difreintiedig a’r rhai sy’n wynebu’r adfyd mwyaf trwy eu cefnogi i adeiladu’r hyder a’r sgiliau i fyw, dysgu ac ennill.

Mae'r cyrsiau a gynigir gan yr Ymddiriedolaeth yn helpu pobl ifanc 11-30 oed i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol, paratoi ar gyfer gwaith, a chael mynediad at gyfleoedd gwaith.

Addysg

Mae Addysg Ymddiriedolaeth y Tywysog, sy'n cael ei darparu gan ysgolion yn ogystal ag yng nghanolfannau ieuenctid Ymddiriedolaeth y Tywysog, yn rhaglen ddysgu hyblyg ar gyfer pobl ifanc 11 i 25 oed mewn ysgol neu goleg. Mae'n cynnig cwricwlwm amgen ysbrydoledig i bobl ifanc sy'n canolbwyntio ar sgiliau allweddol ar gyfer bywyd, cyflogaeth a menter.

Cyflogadwyedd

Mae ein rhaglenni cyflogadwyedd yn rhoi’r hyfforddiant a’r profiad uniongyrchol hanfodol sydd eu hangen ar bobl ifanc i sicrhau rolau lefel mynediad ar draws ystod o sectorau cyflogaeth.

Cyflwynir y rhaglenni mewn partneriaeth â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gweithio gyda gwahanol sectorau o letygarwch a manwerthu i dechnoleg, gofal iechyd, diogelwch a logisteg, a rhan hanfodol o'u llwyddiant yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cyfle i wneud cais am ganlyniadau swyddi ar ôl cwblhau'r rhaglen.

Menter

Mae'r rhaglen Fenter yn helpu mentergarwyr ifanc i archwilio a allai hunangyflogaeth fod yn addas iddyn nhw. Mae Menter yn cynnig hyfforddiant, mentora, a chyllid i helpu pobl ifanc i gynhyrchu a phrofi syniadau busnes, ysgrifennu cynlluniau busnes, ac yn y pen draw ddechrau eu busnes eu hunain.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod sut mae person ifanc wedi adeiladu busnes llwyddiannus gyda chymorth Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Cyllid i fentergarwyr ifanc

Yma ym Manc Datblygu Cymru, rydym yn frwd o blaid gweithio gyda phobl ifanc i'w helpu i wireddu eu huchelgeisiau busnes. Rydym yn darparu cyllid hyblyg i bobl ifanc 18-30 oed. Mae ein tîm yma i'ch helpu chi trwy bob cam o'r broses. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen mentergarwyr ifanc.

Beth sydd nesaf?

Os ydych chi'n fentergarwr ifanc 18-30 oed ac yn chwilio am gyllid busnes, siaradwch ag un o'n tîm i drafod eich anghenion neu, os ydych chi'n barod, gwnewch gais am fenthyciad heddiw.

Be’ sy’ nesaf?

Os ydych chi'n fentergarwr ifanc 18-30 oed ac yn chwilio am gyllid busnes, siaradwch ag un o'n tîm i drafod eich anghenion neu, os ydych chi'n barod, gwnewch gais am fenthyciad heddiw.

Ymgeisio nawr