Canllaw ar gyfer dechrau busnes gwely a brecwast yng Nghymru

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Dechrau busnes
Bed and Breakfast room

Mae rhoi’r gorau i’r swydd o ddydd i dydd i redeg gwely a brecwast (G&B) yn freuddwyd i lawer o bobl. Gall eich galluogi i fod yn fos arnoch chi eich hun, gweithio gartref, cwrdd â phobl ddiddorol, a gwneud rhywbeth rydych chi'n teimlo yn angerddol yn ei gylch mewn lle lleoliad yr ydych chi'n ei garu. Gall fod yn fusnes gwerth chweil pan gaiff ei wneud yn iawn.

Er y gall cychwyn busnes G&B fod yn fenter werth chweil, mae angen cynllunio a pharatoi gofalus. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich tywys trwy rai o'r pethau allweddol i'w hystyried ac yn rhoi rhai awgrymiadau hanfodol i'ch helpu i ddechrau arni. Ond yn gyntaf, pam ddylech chi ystyried Cymru fel lleoliad eich Gwely a Brecwast?

Twristiaeth yng Nghymru – pam ei fod yn lle gwych i ddechrau Gwely a Brecwast

Gyda’i harddwch naturiol, ei threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, a’i hapêl i dwristiaid, efallai mai Cymru yw’r lle perffaith i ddechrau Gwely a Brecwast.

Yn 2019, cafwyd ychydig o dan 10.7 miliwn o deithiau domestig dros nos i Brydain Fawr i Gymru, ac mae arolwg gan Croeso Cymru yn 2022 yn dangos bod pobl yn caru Cymru pan fyddant yn ymweld.

Ymwelwyr oedd fwyaf bodlon ag 'ansawdd yr amgylchedd naturiol' (83% yn fodlon iawn), ac yna yr 'ymdeimlad o ddiogelwch' (80%), 'glendid traethau' (77%), 'y croeso a gafwyd' ( 76%) a’r 'lleoedd i ymweld â nhw' (75%).

Ydy bod yn berchen ar wely a brecwast yn addas i chi?

Yn gyntaf, mae'n holl bwysig ystyried a yw bod yn berchen ar fusnes Gwely a Brecwast yn iawn i chi mewn gwirionedd. Mae llawer o bethau cadarnhaol i redeg Gwely a Brecwast, ond mae hefyd yn bwysig cael disgwyliadau realistig a meddwl am yr effaith y gallai ei chael ar eich bywyd.

Yn un peth, gall rhedeg Gwely a Brecwast olygu llai o breifatrwydd - os ydych chi'n berchennog sy'n byw i mewn yna efallai y byddwch chi'n rhannu eich gofod personol gyda gwesteion. Ac ni waeth a ydych yn byw yn yr un adeilad neu gerllaw, bydd angen i chi fod ar alwad ac ar gael i'ch gwesteion bob amser, i ddatrys problemau ac ateb eu hanghenion.

Mae rhedeg Gwely a Brecwast llwyddiannus yn gofyn am gyfuniad o rinweddau personol, craffter busnes, a dealltwriaeth o'r diwydiant lletygarwch. Dyma rai o'r rhinweddau a'r sgiliau pwysicaf y bydd eu hangen arnoch, i'ch helpu i benderfynu a yw'n iawn i chi:

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu. Ydych chi'n 'berson pobl'? Mae hyn yn holl bwysig gan y byddwch chi'n rhyngweithio â phobl newydd drwy'r amser. Mae darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn allweddol i gael adolygiadau da a busnes dro ar ôl tro 

 • Oes gennych hi lygad graff am fanylion? A ydych chi'n berson sy’n ymfalchïo yn eich tŷ ac yn ofalus iawn o ran glanweithdra?

 • Hyblygrwydd a'r gallu i addasu. Dylech fod yn barod i ymdrin â sefyllfaoedd annisgwyl, fel ceisiadau munud olaf neu argyfyngau. Felly mae angen i chi fod yn ddatryswr problemau da a gallu peidio â chynhyrfu pan nad yw pethau'n mynd yn ôl y disgwyl

 • Ffitrwydd corfforol. Os ydych chi'n delio â'r rhan fwyaf o'r gwaith beunyddiol o redeg y Gwely a Brecwast eich hun, gall fod yn swydd gorfforol heriol iawn, felly cadwch eich iechyd a ffitrwydd mewn cof ac ystyriwch pa help y bydd ei angen arnoch (a beth fydd ei gostio)

Ymchwil marchnad

Os ydych chi'n bwriadu symud i leoliad newydd i ddechrau Gwely a Brecwast, yna bydd angen i chi ymchwilio'n drylwyr i wahanol ardaloedd yng Nghymru i benderfynu ar y lle gorau. Ar y llaw arall, os ydych am droi eich cartref presennol yn Wely a Brecwast, yna mae angen i chi asesu a oes galw lle rydych yn byw mewn gwirionedd.

Mae rhai agweddau ar ymchwil yn cynnwys cystadleuaeth, amwynderau cyfagos, agosrwydd at atyniadau ymwelwyr, a marchnadoedd targed posibl. Darganfyddwch gyfraddau defnydd gwely a brecwast eraill yn yr ardal a beth mae'r sefydliadau hyn yn ei gynnig. Nid yw cystadleuaeth o reidrwydd yn beth drwg, ond gwnewch yn siŵr bod digon o alw i chi fanteisio arno, neu bod modd i chi sefyll allan. Efallai bod yna farchnad benodol nad yw'n cael ei gwasanaethu eisoes gan gystadleuwyr, sy'n cyflwyno cyfle.

Unwaith y byddwch yn gwybod am eich marchnad darged, gallwch sefydlu Gwely a Brecwast sy'n diwallu ei anghenion. A ydych yn targedu cyplau, teuluoedd, teithwyr busnes, twristiaid rhyngwladol yn bennaf? A oes ganddyn nhw gyllideb i gadw ati neu a ydyn nhw'n chwilio am foethusrwydd? Po fwyaf y gwyddoch am eich cwsmer delfrydol - eu demograffeg, eu hanghenion a'u dewisiadau - y gorau y gallwch chi deilwra'ch strategaeth a chanolbwyntio'ch ymdrechion marchnata.

Rheolau a rheoliadau

Er na fydd angen unrhyw drwyddedau neu gymwysterau penodol arnoch i sefydlu Gwely a Brecwast, mae yna reolau a rheoliadau amrywiol y bydd angen i chi gydymffurfio â nhw i sicrhau bod eich gweithrediad yn gyfreithlon ac yn ddiogel i westeion.

Gan fod gofynion cyfreithiol yn aml yn cael eu diweddaru, ni fyddwn yn mynd i ormod o fanylion amdanynt, ond rydym wedi rhestru rhai meysydd allweddol y dylech fod yn ymwybodol ohonynt isod.

Cyn i chi ddechrau rhoi eich cynlluniau ar waith, ac os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch unrhyw weithgareddau busnes, mae bob amser yn ddoeth cysylltu â'ch awdurdod lleol i wneud yn siŵr eich bod yn cydymffurfio â'r holl ofynion. Gall hefyd fod yn werth ymuno â chymdeithasau’r diwydiant, megis y Gymdeithas Gwely a Brecwast, neu rwydweithiau eraill ar gyfer perchnogion Gwely a Brecwast, am arweiniad ac adnoddau.

Sylwch nad yw'r canlynol yn rhestr ddi-ben-draw.

 • Caniatâd cynllunio - holwch eich awdurdod cynllunio lleol drwy eich cyngor lleol i benderfynu a yw eich eiddo yn addas ar gyfer Gwely a Brecwast ac a oes angen unrhyw ganiatâd.

 • Diogelwch tân. Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yw’r prif ddarn o ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu diogelwch tân yng Nghymru a Lloegr. O dan y gyfraith hon, rhaid i berchnogion gwely a brecwast gynnal asesiad risg tân.

 • Diogelwch bwyd. Bydd angen i chi gadw at reoliadau diogelwch bwyd, gan gynnwys sicrhau bod eich cegin a’ch arferion trin bwyd yn bodloni safonau derbyniol. Gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

 • Trwyddedau. Yn dibynnu ar y gweithgareddau rydych yn eu gwneud, efallai y bydd angen rhai trwyddedau arnoch, megis trwydded alcohol, trwydded gerddoriaeth, trwydded concierge DVD, neu drwydded deledu (ni fydd trwydded deledu safonol yn ddigon).

 • Trethiant. Cofiwch gofrestru eich Gwely a Brecwast gyda CThEM at ddibenion treth a chadw cofnodion cywir o'ch incwm a'ch treuliau.

Agwedd allweddol arall i'w hystyried yw yswiriant. Mae'n bwysig cael yswiriant cynhwysfawr yn ei le er mwyn gwarchod eich hun rhag ofn i unrhyw beth fynd o'i le. Mae nifer o yswirwyr yn cynnig yswiriant Gwely a Brecwast arbenigol a all yswirio chi ar gyfer digwyddiadau amrywiol, gan gynnig opsiynau fel yswiriant adeiladau a chynnwys, atebolrwydd cyhoeddus, atebolrwydd cyflogwyr, ac tharfu ar fusnes.

Cynllunio cyllideb ac ariannu

Mae cyllidebu yn holl bwysig cyn dechrau eich busnes Gwely a Brecwast. Bydd yn eich helpu i asesu a oes gennych yr adnoddau angenrheidiol i lansio, penderfynu a yw'r busnes yn ariannol hyfyw, a gwneud penderfyniadau gwybodus, er enghraifft ar brisio.

Mae llawer o gostau ynghlwm wrth gychwyn a rhedeg Gwely a Brecwast i’w hystyried, gan gynnwys:

 • Costau eiddo. Os nad ydych eisoes yn berchen ar eiddo addas, bydd angen i chi gyllidebu ar gyfer naill ai prynu un neu droi eiddo presennol yn Wely & Brecwast. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, gwneud newidiadau i'ch cegin i gydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd.
 • Dodrefn ac addurniadau. Dylai'r dodrefn a'r dillad gwely yn ystafelloedd y gwesteion fod mewn cyflwr da. Efallai y byddwch hefyd am ystyried a ydych am ychwanegu unrhyw adloniant yn yr ystafell fel setiau teledu, a hefyd meddwl am offer fel cyfleusterau gwneud te a choffi.
 • Marchnata. Cofiwch ddyrannu arian ar gyfer marchnata i ddenu gwesteion. Ystyriwch dreuliau ar gyfer datblygu gwefan, rhestrau ar-lein, a marchnata neu hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol.
 • Yswiriant. Fel y gwnaethom sôn yn ei gylch o'r blaen, mae'n bwysig prynu yswiriant cynhwysfawr ar gyfer eich Gwely a Brecwast.
 • Staffio. Efallai y byddwch yn dewis llogi staff i'ch helpu gyda choginio, glanhau, cynnal a chadw neu wasanaethau eraill.
 • Trethi. Byddwch yn barod am drethi fel trethi eiddo a threth incwm.
 • Gwasanaethau proffesiynol. Peidiwch ag anghofio cyllidebu ar gyfer unrhyw help y gallai fod ei angen arnoch gan gyfreithwyr, cyfrifwyr, neu wasanaethau proffesiynol eraill i sicrhau bod eich llety gwely a brecwast yn cydymffurfio ac yn gost-effeithiol.
 • Costau eraill sy'n gysylltiedig â rhedeg y Gwely a Brecwast o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys pethau fel cyfleustodau, cyflenwadau glanhau, a chyflenwadau bwyd.

Er mwyn cynllunio'ch cyllid yn effeithiol, dylech greu cynllun busnes manwl sy'n amlinellu eich rhagamcanion refeniw ac amcangyfrif o'ch treuliau, a'ch cyllideb yn ofalus. Ystyriwch gael cymorth gan gynghorydd ariannol neu gyfrifydd sydd â phrofiad yn y diwydiant lletygarwch, oherwydd efallai y gallant roi mewnwelediadau gwerthfawr i chi a'ch helpu i wneud penderfyniadau ariannol gwybodus.

Efallai nad oes gennych chi ddigon o arian eich hun i dalu costau ac felly byddwch angen sicrhau cyllid. Mae yna nifer o opsiynau ar gael, gan gynnwys benthyciadau busnesau bach. Rydym wedi cefnogi llawer o fusnesau lletygarwch, gan gynnwys gwestai a llety gwely a brecwast fel y Farmers Arms, gyda'n benthyciadau busnes i'w helpu i sefydlu neu dyfu.

Os oes angen cyllid arnoch i wireddu eich breuddwyd o ddechrau busnes gwely a brecwast neu fusnes lletygarwch yng Nghymru, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.
 

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr