Canllaw i dechrau busnes o gartref

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Dechrau busnes
Starting a business from home

Mae'r freuddwyd o ddechrau busnes o gysur eich cartref eich hun bellach yn fwy cyraeddadwy nag erioed. P'un a ydych chi'n chwilio am dipyn o fwrlwm ar yr ochr neu'n gobeithio cael swydd 9-5 yn lle eich swydd bresennol, gall rhedeg busnes yn y cartref fod yn beth hynod werth chweil. Fodd bynnag, fel gydag unrhyw syniad busnes, mae cynllunio a pharatoi priodol yn allweddol i sicrhau ei fod yn llwyddiant.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai o brif fanteision ac anfanteision dechrau busnes o gartref. Yna byddwn yn rhannu rhai awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i lansio a thyfu eich menter cartref.

Manteision ac anfanteision sefydlu busnes o gartref

Dyma rai o'r prif fanteision a heriau i'w hystyried pan fyddwch chi'n penderfynu dechrau busnes gartref ai peidio.

Manteision

Hyblygrwydd. Un o atyniadau mwyaf rhedeg busnes yn y cartref yw'r hyblygrwydd. Bydd gennych fwy o reolaeth dros yr oriau rydych yn eu gweithio ac yn gyffredinol gallwch fwynhau gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Dim cymudo. Bydd gallu torri'r cymudo dyddiol allan yn arbed amser ac arian i chi.

Arbed costau. Mae rhentu neu fod yn berchen ar eiddo fel arfer yn un o gostau mwyaf busnes. Gallai gweithio o gartref eich helpu i gadw eich costau cyffredinol i lawr, gan eich galluogi i ail-fuddsoddi mwy i dyfu eich cwmni. A chan fod angen llai o gyfalaf i ddechrau, gallai'r risg o sefydlu eich busnes newydd fod yn sylweddol is.

Didyniadau treth. Efallai y gallwch hawlio costau rhedeg eich busnes ar eich ffurflen dreth, fel biliau cyfleustodau, treth gyngor, taliadau rhent neu log morgais, a defnydd o’r rhyngrwyd a ffôn. Darganfyddwch fwy yma.

Anfanteision

Teimlo’n Ynysig. Os ydych chi'n gweithio gartref ar eich pen eich hun heb fawr o ryngweithio cymdeithasol, efallai y byddwch chi'n cael trafferth gyda theimladau o unigedd.

Llai o rwydweithio. Efallai y byddwch hefyd yn gweld bod angen i chi weithio'n galetach ar gyfer cyfleoedd rhwydweithio gan nad ydych yn gorfforol yn dod i gysylltiad â chymaint o bobl o ddydd i ddydd.

Cymylu rhwng ffiniau bywyd gwaith. Pan fyddwch chi'n byw ac yn gweithio yn yr un gofod, o bosibl gydag amserlen lai diffiniedig, gall fod yn anodd gosod ffiniau clir rhwng bywyd a gwaith. Efallai y byddwch yn teimlo nad ydych yn “clocio i ffwrdd” mewn gwirionedd ar ddiwedd y diwrnod gwaith.

Delwedd broffesiynol. Gall cynnal cyfarfodydd personol gyda darpar gwsmeriaid neu gwsmeriaid presennol fod yn fwy heriol i gwmni sy’n seiliedig yn y cartref (er bod nifer cynyddol o ganolfannau cydweithio a mannau cyfarfod a allai helpu gyda hyn), ac mae’n bosibl y bydd diffyg eiddo busnes yn gallu ei gwneud yn anos sefydlu hygrededd gyda rhai cleientiaid.

 

Sut i ddechrau busnes o gartref

Os ydych chi wedi penderfynu bod dechrau busnes yn y cartref yn iawn i chi, yna dyma rai o'r camau y bydd angen i chi eu cymryd. Nid yw hon yn rhestr gyflawn ond gobeithio y dylai roi rhai awgrymiadau defnyddiol i chi i ddechrau arni.

Datblygu syniad a chynllun

Efallai bod gennych syniad mewn golwg yn barod, ond os na, rydym wedi rhestru rhai syniadau busnes isod i roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi. Mae'n debyg y bydd y math o fusnes y byddwch chi'n dewis ei ddechrau yn cael ei arwain gan eich talentau, diddordebau ac arbenigedd proffesiynol eich hun. Gallai nodi'r hyn rydych chi'n angerddol yn ei gylch ac ym mha faes y mae'ch sgiliau a’ch arbenigedd eich helpu chi i gael y syniad busnes gwych hwnnw a'ch galluogi chi i wneud rhywbeth rydych chi wir yn ei fwynhau.

Busnesau y gallwch chi ddechrau gartref

Mae yna lawer o wahanol fathau o fusnes i ddechrau o gartref, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau llawrydd fel dylunio graffeg, ysgrifennu cynnwys, datblygu gwerheoli cyfryngau cymdeithasol, a marchnata digidol
 • Gwasanaethau ymgynghori gan gynnwys ymgynghori busnes hyfforddi gyrfa, neu ymgynghori ariannol
 • Gwerthu nwyddau cartref, danfoniadau, argraffu-ar-alw, neu fanwerthu ar-lein
 • Gwerthu cyrsiau ar-lein neu gynnig sesiynau tiwtora
 • Busnes blwch tanysgrifio
 • Busnes cynorthwyydd rhithwir
 • Asiantaeth recriwtio
 • Gwasanaethau cyfieithu proffesiynol
 • Gwasanaethau anifeiliaid anwes fel gofalu am anifeiliaid anwes, mynd â chŵn am dro, a thrin anifeiliaid anwes

Wrth gwrs, mae'n un peth dod o hyd i syniad busnes sydd o ddiddordeb i chi, ond peth arall yw dod o hyd i un sydd â'r potensial i fod yn llwyddiant mewn gwirionedd. Felly mae gwneud ymchwil i’r farchnad a’r gystadleuaeth yn hanfodol i'ch helpu i benderfynu a yw'n werth dilyn hynt eich syniad.

Gall yr ymchwil a wnewch helpu i lywio eich cynllun busnes. Mae cael cynllun (a’i ddiweddaru’n barhaus) yn syniad da i bob busnes – bydd yn gweithredu fel map ffordd, gan eich helpu i bennu’ch amcanion a’ch strategaeth, ac yna cadw ar y trywydd iawn i gyrraedd eich nodau. Darllenwch ein post blog Sut i ysgrifennu cynllun busnes i gael awgrymiadau hanfodol ar greu cynllun busnes ac i ddarganfod beth sydd angen i chi ei gynnwys.

Rhoi gwybod i’r bobl iawn a chael y caniatâd angenrheidiol

Mae'n bwysig sicrhau bod gennych y caniatâd a'r yswiriant angenrheidiol i redeg eich busnes yn y cartref a hefyd i wirio a oes angen i chi dalu ardrethi busnes.

Os bydd eich cartref yn cael ei ddefnyddio'n bennaf fel preswylfa breifat, heb fawr o darfu ar yr ardal gyfagos oherwydd eich gweithgareddau busnes, yna mae'n annhebygol y bydd angen caniatâd cynllunio arnoch - er os ydych yn ansicr, mae'n well gwirio er mwyn gwneud yn siwr, bob amser. Efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio os:

 • Ydych chi'n mynd i wneud newidiadau strwythurol mawr i'ch eiddo
 • Nid ydych bellach yn mynd i ddefnyddio'ch cartref yn bennaf fel preswylfa breifat
 • Mae eich busnes yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau sy'n anarferol mewn ardal breswyl
 • Mae eich gweithgareddau busnes yn arwain at gynnydd mewn traffig neu bobl yn galw
 • Mae eich busnes yn tarfu ar eich cymdogion ar oriau afresymol neu’n creu mathau eraill o niwsans, fel sŵn neu arogleuon

Os oes gennych unrhyw amheuaeth a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ai peidio, cysylltwch â'ch awdurdod cynllunio lleol (ACLl) drwy gyfrwng eich cyngor lleol.

Efallai y bydd angen caniatâd gan eich cyngor lleol hefyd os ydych am hysbysebu y tu allan i'ch cartref, er enghraifft, neu os oes angen trwydded arnoch i redeg eich busnes. Mae pethau eraill y mae angen i chi eu gwneud yn cynnwys:

 • Holi eich darparwr morgais neu landlord cyn dechrau arni
 • Gwirio a oes angen i chi dalu ardrethi busnes yn ychwanegol at y dreth gyngor. Os mai dim ond rhan fach o'ch cartref rydych chi'n ei defnyddio ar gyfer eich busnes, nid oes angen i chi dalu ardrethi busnes fel arfer. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi eu talu os yw eich eiddo yn rhan o fusnes ac yn rhan ddomestig neu os ydych yn cyflogi pobl eraill i weithio yn eich eiddo, er enghraifft. Gallwch ddarganfod mwy yn fan hyn.
 • Mae'n debyg na fydd eich yswiriant cartref yn cynnwys eich busnes. Gwiriwch gyda’ch darparwr yswiriant cartref presennol am beth rydych wedi’ch yswirio a gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod iddynt eich bod yn rhedeg busnes o gartref, fel nad ydych yn annilysu eich polisi. Yna efallai y bydd angen i chi brynu yswiriant ychwanegol, fel yswiriant atebolrwydd cyhoeddus

Creu eich amgylchedd gwaith delfrydol

Un o fanteision rhedeg cwmni sy’n seiliedig yn eich cartref yw gweithio o gysur a chyfleustra eich tŷ eich hun. Fodd bynnag, fel y soniasom, gall y ffiniau rhwng cartref a gwaith fynd yn niwlog yn hawdd iawn. Dyna pam ei bod yn bwysig creu'r ffiniau hyn, fel eich bod yn gallu gweithio mor gynhyrchiol â phosibl ac yna rhoi’r gorau iddi yn iawn ar ddiwedd y dydd.

Os gallwch chi, mae'n syniad da cael man penodol rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer gwaith yn unig, fel ystafell wely sbâr os oes un ar gael. Bydd cael swyddfa bwrpasol yn helpu i wahanu gwaith oddi wrth y cartref a lleihau’r posibilrwydd o bethau amherthnasol yn tynnu eich sylw.

Bydd angen i chi feddwl hefyd am yr offer y gallai fod ei angen arnoch. Mae sawl peth i’w ystyried yn hynny o beth, gan gynnwys diogelwch trydanol, Offer Sgrin Arddangos, a diogelwch eich offer a’ch data. Mae gan wefan Busnes Cymru ragor o ganllawiau ar hyn yma.

Dewiswch strwythur cyfreithiol a chofrestrwch eich busnes

Mae camau y mae angen i chi eu cymryd wrth ddechrau unrhyw fusnes, gan gynnwys penderfynu ar strwythur cyfreithiol a chofrestru gyda CThEM. Rydym yn ymdrin â'r rhain yn ein post blog Sut i sefydlu busnes mewn 4 cam syml.

Cael cyllid ariannu ar gyfer eich busnes

Gall costau dechrau amrywio'n fawr o un busnes i'r llall. Os oes angen help arnoch i ariannu lansiad eich busnes yn eich cartref, mae llawer o opsiynau gwahanol ar gael. Gallwn ddarparu benthyciadau dechrau ar gyfer busnesau yng Nghymru i’ch helpu i ddechrau neu i dyfu.

Be’ sydd nesaf?

Cysylltwch â'n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod mwy neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n barod am fuddsoddiad, gwnewch gais heddiw.

Cysylltwch â ni Gwnewch gais nawr