Allforio fel busnes bach? Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Twf
man holding a tablet in warehouse smiling at camera

Mae Cymru wedi masnachu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd ers amser maith. Er gwaethaf heriau mawr yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae allforion Cymru yn parhau i dyfu. Yn y flwyddyn a ddaeth i ben Rhagfyr 2022, roedd gwerth allforion nwyddau yn £20.5 biliwn, cynnydd o £5.3 biliwn (34.9%) o'r flwyddyn flaenorol. O'i gymharu â'r flwyddyn yn gorffen Rhagfyr 2019 (cyn-pandemig), roedd gwerth nwyddau allforio i fyny £2.8 biliwn (15.5%).

Infographic showing increase in Welsh exports values

 

Mae allforio yn hanfodol i economi Cymru ac mae’n cynnig llawer o fanteision posibl i fusnesau bach. Buom yn siarad â Tony Hicks, Uwch Gynghorydd Masnach Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru am y cyfleoedd a’r heriau i fusnesau, yn ogystal â’r ystod eang o gymorth sydd ar gael i helpu busnesau i ddechrau neu symud ymlaen ar eu taith allforio. Dyma beth ddywedodd wrthym.

Beth yw'r cyfleoedd a manteision allforio?

Mae yna nifer o fanteision profedig o allforio i fusnesau. Mae'n ymestyn eu gallu i gynyddu gwerthiant a'u sylfaen cwsmeriaid, gan ganiatáu i'w cynhyrchion a'u gwasanaethau gyrraedd eu llawn botensial. Gall hefyd helpu busnes i ddod yn fwy cadarn trwy ledaenu risg ar draws marchnadoedd lluosog. Er enghraifft, gall y dirywiad yn y farchnad ddomestig effeithio'n llai andwyol ar gwmni sy'n allforio i farchnadoedd rhyngwladol.

Mae ymchwil yn dangos bod allforwyr yn gyffredinol yn fwy cynhyrchiol ac arloesol eu natur, gyda'r gallu i ymateb i wahanol anghenion a galwadau cwsmeriaid, ac maent yn tueddu i dalu cyflogau uwch. Mae'r cyfleoedd penodol y mae allforio yn eu cyflwyno i gwmni yn dibynnu ar natur y busnes a'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig. Mae'n hanfodol gwneud ymchwil a chael mynediad at gymorth lle bo angen, gan fod hyn yn lleihau'r posibilrwydd o wneud camgymeriadau.

Beth yw rhwystrau a heriau allweddol allforio y dylai busnesau eu hystyried?

Un o'r prif heriau i fusnesau sy'n dechrau allforio neu gynyddu eu hallforion yw bod â'r capasiti a'r adnoddau ariannol. Ynghlwm i allforio, mae yna gostau ychwanegol i ddechrau, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i bobl o fewn y busnes neilltuo amser iddo ac ennill sgiliau allforio penodol. Mae allforio llwyddiannus hefyd yn gofyn am deithio rhyngwladol rheolaidd naill ai i gwrdd â chwsmeriaid a phartneriaid newydd neu bresennol neu i archwilio marchnadoedd newydd ac arddangos eich cynhyrchion neu wasanaethau mewn sioeau masnach rhyngwladol. Yn ogystal, yn llawer rhan o'r byd, bydd angen i chi dreulio amser ac adnoddau ar adeiladu perthynas effeithiol ac ymddiriedus gyda'ch partneriaid lleol sydd eto'n golygu bod yna orbenion ychwanegol.

Mae meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol hefyd yn ystyriaeth bwysig. Er enghraifft, mae rhai termau a materion technegol iawn yn ymwneud ag allforio cynnyrch penodol, o oblygiadau TAW i delerau masnach. Mae cydymffurfio â Rheolau Tarddiad, rheolaethau trwyddedau allforio, gofynion tollau a phrosesau cyllid allforio yn feysydd eraill y mae angen i fusnesau eu deall wrth allforio. Diolch byth, mae llawer o help ar gael gyda datblygu sgiliau, er enghraifft drwy Raglen Sgiliau Hyblyg Llywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru sy’n dymuno ennill sgiliau achrededig sy’n ymwneud ag allforio. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu rhaglen flynyddol sy’n canolbwyntio ar gefnogi carfan o gwmnïau sydd naill ai heb allforio o’r blaen neu sydd ond wedi allforio’n ysbeidiol i werthu eu nwyddau neu wasanaethau ledled y byd. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cymorth gan fentoriaid profiadol i ddatblygu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u gallu i allforio, ac i’w helpu i ddatblygu strategaeth allforio.

Sut mae busnes yn gwybod pryd mae'n barod i ddechrau allforio?

Rydym yn aml yn gweld bod busnesau yn dechrau allforio yn ddamweiniol. Byddant yn dechrau derbyn ymholiadau ar-lein o rannau eraill o'r byd ac yn sylweddoli bod diddordeb tramor yn eu cynnyrch neu wasanaeth, ac yna byddant yn dechrau gwneud rhai ymchwiliadau cychwynnol i allforio. Neu weithiau efallai y bydd busnes yn gweld ei fod wedi dirlawn y farchnad leol ac felly'n ceisio ehangu ei botensial marchnad trwy allforio. Mae taith allforio pob cwmni yn wahanol, a dyna pam mae’n bwysig cael arbenigedd allanol i’ch helpu i ddatblygu strategaeth allforio unigol.  Unwaith eto, mae Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid ecosystem allforio, gan gynnwys yr Adran Busnes a Masnach, yn gallu helpu busnesau ar ba bynnag gam y maent ar eu taith allforio yn amrywio o allforwyr newydd neu newydd hyd at allforwyr profiadol.

Beth yw eich awgrymiadau da ar gyfer busnesau?

Fy awgrym pennaf ar gyfer BBaChau yng Nghymru sydd am ddechrau allforio neu dyfu eu hallforion yw cysylltu â'ch Cynghorydd Masnach Ryngwladol Llywodraeth Cymru lleol  (CMRh). Rwy'n bennaeth ar dîm o Gynghorwyr Masnach Rhyngwladol,  wedi eu lleoli mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Rydym yn gweithio gyda busnesau Cymreig cymwys ar sail un-i-un, gan roi cyngor, arweiniad a chymorth iddynt i’w helpu i gyflawni eu nodau ac amcanion sy’n ymwneud ag allforio. Rydym hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno’r rhaglenni Clwstwr Datblygu Allforio ac Allforwyr Newydd, ac rydym yn mynd gyda dirprwyaethau o fusnesau Cymreig ac yn eu cefnogi ar deithiau ac arddangosfeydd masnach dramor allweddol, gan helpu i wneud y gorau o’r cyfleoedd i’r rhai sy’n mynychu.

I gael gwybod pwy yw eich CMRh yn eich ardal leol, cysylltwch â’r tîm allforio drwy wefan Busnes Cymru.

Pa gymorth arall sydd ar gael i fusnesau?

Ar wefan Busnes Cymru, byddwch hefyd yn dod o hyd i amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys canllawiau manwl ar bynciau allforio, cyrsiau hyfforddi ar-lein a gweminarau, gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd i ddod, a mynediad i’r ‘Hwb Allforio’, sy’n gartref i gyfoeth o wybodaeth a data ar bob agwedd ar allforio.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys Banc Datblygu Cymru i feithrin yr ecosystem allforio yma yng Nghymru a gyda’n gilydd i ddarparu’r cymorth sydd ei angen ar fusnesau gydag allforio.

 

 

Cyllid i'ch helpu ar eich taith allforio

Gall Banc Datblygu Cymru gefnogi busnesau gyda chyllid i'w helpu i ehangu i farchnadoedd newydd.

Mae manteision allforio yn amlwg ymhlith y busnesau rydym wedi'u cefnogi. Gwelodd busnesau yn ein sampl effaith buddsoddiad 2022/23 a allforiodd gynnydd cynhyrchiant o 77% ar gyfartaledd, sy’n golygu bod trosiant fesul CALl wedi cynyddu 77% ar gyfartaledd ar gyfer y rhai sy’n allforio. Mae hyn yn cymharu â 48% ar gyfer gweddill sampl effaith buddsoddiad 2022/23.

Roedd allforwyr yn fwy tebygol o fod yn arloesi o gymharu â gweddill sampl effaith arloesi 2022/23. O'r allforwyr, roedd 32% yn ymgymryd â gweithgaredd arloesi yn ystod y flwyddyn. Mae gweithgarwch arloesi yn cynnwys prosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol, cofrestru patentau, mabwysiadu cynhyrchion / gwasanaethau newydd i gwmnïau a chynhyrchion / gwasanaethau newydd i'r farchnad.

Os yw eich busnes yn bwriadu gwerthu dramor a bod angen cyllid arnoch i helpu, cysylltwch â ni.