Andy Morris

Rwyf wedi bod yn cefnogi busnesau twf ers bron i 20 mlynedd - fel buddsoddwr cronfeydd cyfalaf menter, a fel ymgynghorydd cyllid corfforaethol.

Roedd y ddwy rôl yn cynnwys gweithio gyda thimau rheoli yn ceisio caffaeliadau, yn chwilio am wariant cyfalaf neu gyfalaf gweithio, ond hefyd yn gweithio gyda pherchnogion yn ystyried eu hopsiynau - olyniaeth p'un ai trwy waredu neu allbrynu a mewnbrynu.

Megis dechrau'r siwrnai yw sicrhau cyllid ac rydw i'n canolbwyntio ar sicrhau bod cleientiaid yn dilyn cynllun strategol, yn cael cyngor da ac yn cael gafael ar gyllid pellach fel y gallant gyflawni eu nodau a chyrraedd eu llawn botensial.

Dechreuais fy ngyrfa yn y diwydiant dur, gan gymhwyso fel cyfrifydd rheoli a sicrhau MBA - tra'r oeddwn yn rhan o'r timau rheoli mewn gwahanol safleoedd ar draws de Cymru.