Rob Hunter

Fi sydd yn arwain ar godi arian yn y dyfodol a chynllunio strategol.

A minnau'n arbenigwr cyllid cyhoeddus, rwyf wedi cynnal nifer o rolau proffil uchel yn y Weinyddiaeth Amddiffyn lle roeddwn i'n brif gyfrifydd ar greu a gwerthu QinetiQ plc yn ogystal â chreu Labordai Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn.

Ymunais â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru fel cyfarwyddwr cyllid a rhaglen cyn dod yn gyfarwyddwr cyllid ar gyfer Adran Wyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

Rwyf wedi bod yn ymwneud yn agos â bidio am arian gan gynnwys Cronfeydd Buddsoddi Busnesau Bach a Chanolig, Datblygu Eiddo a Thwf Cyfalaf Cymru.

Rwyf yn gyfrifydd rheoli cymwysedig, ac rwyf hefyd wedi bod yn aelod ar banel buddsoddi Adran yr Economi Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar gyfer Cronfa Twf Economaidd Cymru ac rwyf hefyd wedi ymgymryd â gwahanol swyddogaethau fel cyfarwyddwr, gan gynnwys bod yn gadeirydd ar Gwmni Daliannol Maes Awyr Caerdydd.