Banc Datblygu Cymru yn cefnogi cwmni biotechnoleg mewn rownd fuddsoddi o £8.7m

Mark-Bowman
Rheolwr Cronfa Fentro
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Ecwiti
Twf
Technoleg
  • Yn deillio o slefrod môr, mae Colagen Math 0 yn cynrychioli newid mewn cemeg colagen gyda'r potensial i adfywio meinwe mewn mynegiadau lluosog
  • Bydd y cyllid yn galluogi Jellagen i gyrraedd carreg filltir bwysig wrth ddarparu data diogelwch a dilysiad prototeip ar ei raglen iachau meinwe meddal blaenllaw, gan ddod ag ef yn nes at gamau nesaf treialon dynol a ffeilio rheoliadol.
  • Mae buddsoddwyr yn cynnwys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRhC), Banc Datblygu Cymru, Thai Union Group PCL a chyfranddalwyr presennol

 

Mae Jellagen, cwmni biotechnoleg arloesol ac arweinydd mewn bioddeunyddiau sy’n deillio o slefrod môr, wedi cau rownd buddsoddi ecwiti Cyfres A lwyddiannus gwerth £8.7m.

Buddsoddodd Banc Datblygu Cymru £1.2 miliwn mewn ecwiti yn y cwmni o Gaerdydd fel rhan o’r rownd, gan ddod ag ef yn nes at dreialon dynol o’i dechnoleg gwella meinwe meddal arloesol, sy’n defnyddio colagen sy’n deillio o slefrod môr i helpu i wella organau dynol.

Daw'r rhan fwyaf o golagen a ddefnyddir mewn triniaethau o famaliaid fel moch, buchod a llygod mawr, a all gynyddu'r risg o glefydau neu firysau pan gaiff ei ddefnyddio mewn pobl.

Mae'r colagen o ffynhonnell slefrod môr - a elwir hefyd yn Colagen Math 0 - a ddefnyddir gan Jellagen wedi dangos canlyniadau gwell mewn profion o'i gymharu â cholagen o ffynhonnell mamaliaid mewn profion rhag-glinigol.

Bydd y cyllid yn caniatáu i Jellagen barhau i ddatblygu ei golagen sy'n deillio o slefrod môr a datblygu ei raglen flaenllaw o ddatblygu cynnyrch tuag at dreialon dynol a ffeilio rheoliadol. 

Hefyd, cefnogodd Bargen Ddinesig Caerdydd y rownd fuddsoddi gyda £2 filiwn, gyda’r nod o feithrin arbenigedd dyfeisiau meddygol yn Ne Cymru a thyfu’r sector yn y rhanbarth.

Mae'r cwmni wedi sefydlu cydweithrediadau datblygu gyda sefydliadau ymchwil blaenllaw gan gynnwys y Mayo Clinic yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop i ymchwilio i'r canfyddiadau hyn a'u cadarnhau.

Fe wnaeth Thomas-Paul Descamps Prif Weithredwr Jellagen y sylwadau a ganlyn; “Mae’n gyflawniad gwych ac yn gam mawr i fod wedi sicrhau’r rownd holl bwysig hon o Gyfres A mewn amgylchedd economaidd mor heriol. Yn gyntaf hoffwn ddiolch i'n buddsoddwyr newydd a'n cyfranddalwyr presennol am eu hymddiriedaeth ym mhotensial anhygoel platfform technoleg Jellagen.

“Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Banc Datblygu Cymru yn darparu ecosystem Gymreig leol unigryw i ni i gefnogi twf Jellagen fel arweinydd dyfeisiau meddygol a bioddeunyddiau byd-eang yn y dyfodol yng Nghymru. Yn ogystal, mae buddsoddiad Thai Union yn newid y gêm wrth sicrhau bod Jellagen yn cyrchu a galluogi graddfa gweithgynhyrchu yn y dyfodol. Bydd cyfuno posibiliadau aruthrol ein Collagen Math 0 â’r sylfaen fuddsoddwyr fwy hwn yn helpu i ryddhau potensial sylweddol platfform technoleg Jellagen.”

Dywedodd Mark Bowman, Dirprwy Reolwr y Gronfa gyda Banc Datblygu Cymru: “Rydym yn hynod falch o fod wedi cefnogi Jellagen fel rhan o'r rownd ariannu hon.

“Mae Cymru yn gartref i nifer o gwmnïau biotechnoleg arloesol ac roeddem yn falch o ymuno â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gefnogi Jellagen – bydd ein cefnogaeth gyfunol yn caniatáu inni dyfu sector sydd eisoes yn gryf yn y rhanbarth, ac sy’n cryfhau sefyllfa Cymru fel  cartref i sector gwyddorau meddygol ffyniannus.”

Yr ail fuddsoddwr yw Thai Union Group PCL arweinydd byd-eang yn y diwydiant morol sy’n buddsoddi drwy ei gyfrwng buddsoddi, Thai Union Corporate Venture Capital Fund.

Mae Thai Union yn canolbwyntio ei fuddsoddiadau ar dechnolegau newydd ar hyd y gadwyn werth cynhyrchion morol, cadwyn gwerth bwyd, proteinau amgen, maeth swyddogaethol a biotechnoleg . Mae Thai Union yn buddsoddi ac yn gweithio mewn partneriaeth â'r cwmnïau hyn i gefnogi a chyflymu eu datblygiad.

Ariennir gweddill y rownd gan gyfranddalwyr presennol y DU a rhyngwladol, angylion busnes yn bennaf.

Dangosodd y cyfranddalwyr newydd a phresennol hyn - a argyhoeddwyd gan y data a gynhyrchwyd o fodelau cyn-glinigol a gwblhawyd yn ddiweddar - gyffro a diddordeb i alluogi Jellagen i gyrraedd carreg filltir fawr: bydd y rownd hon nawr yn cefnogi cynhyrchu data diogelwch a dilysu prototeip gan ddod â'i brosiect datblygu meddygol mawr yn agosach. i'r cam nesaf o dreialon dynol a ffeilio rheoliadol. Maent hefyd yn gweld eu buddsoddiad yn gyfle unigryw i fuddsoddi yn yr economi las a gwyrdd.