Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi £33 miliwn ar gyfer tai gwyrddach

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Giles Thorley

Gall datblygwyr preswyl sy'n bodloni safonau gwyrdd nawr gael mynediad at Gymhelliant Cartrefi Gwyrdd newydd a fydd yn helpu i ddarparu cartrefi mwy effeithlon o ran thermol a charbon is yng Nghymru.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r Cymhelliant Cartrefi Gwyrdd ar gael ar fenthyciadau datblygu preswyl o Gronfa Datblygu Eiddo Cymru Banc Datblygu a Chronfeydd Safleoedd Segur Cymru ac mae'n cynnwys gostyngiad mewn ffioedd ad-dalu benthyciad o hyd at 2%.

Mae cyllid ar gyfer hyd at 100% o gostau adeiladu ar gael gyda llog yn cael ei gronni drwy gydol tymor y benthyciad. Bydd cymhwysedd yn dibynnu ar feini prawf cymhwyso sy'n cynnwys statws Graddfa A/Passivhaus EPC, strwythurau nad ydynt yn goncrid a systemau gwresogi tanwydd di-ffosil.

Mae gweithrediad adeiladau yn cyfrif am tua 30% o allyriadau yn y DU, yn bennaf o wresogi, oeri a defnyddio trydan. Ar gyfer adeiladau newydd, gall yr allyriadau ymgorfforedig o adeiladu gyfrif am hyd at hanner yr effeithiau carbon sy'n gysylltiedig â'r adeilad dros ei gylch oes.

Mae data diweddaraf RICS (2020) yn dangos bod 77% o’r holl adeiladau newydd yng Nghymru wedi cyflawni sgôr EPC B, gyda dim ond 5% yn cael sgôr A. Gall inswleiddio ychwanegol, gwydro dwbl/triphlyg a phaneli solar i gyd helpu i wella graddfeydd EPC.

Derbynnir yn gyffredinol hefyd bod strwythurau amgen megis fframiau pren, blociau hempcrit, blociau calchcrit a brics myseliwm yn cael llai o effaith carbon na choncrid. Mae'r defnydd o fframiau pren wedi dod yn fwy cyffredin dros y degawd diwethaf ond mae pwysau byd-eang diweddar ar gost ac argaeledd pren wedi arwain at nifer o ddatblygwyr yn troi'n ôl at goncrid a dyna pam yr angen am gymhellion ariannol.

Bydd datblygwyr sy'n gosod systemau gwresogi tanwydd di-ffosil hefyd yn gallu elwa ar y cymhelliant newydd wrth i bympiau gwres o'r ddaear ac o'r aer leihau'r galw gweithredol am ynni yn ystod oes eiddo.

Dywedodd y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, Julie James: “Mae’n rhaid i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd fod wrth wraidd popeth a wnawn yng Nghymru wrth i ni i gyd weithio gyda’n gilydd ar draws y degawd hwn o weithredu.

“Bydd y Cymhelliant Cartrefi Gwyrdd yn cefnogi adeiladwyr tai BBaCh i ddarparu cartrefi carbon isel, rhan o’n taith i Gymru Sero Net erbyn 2050.

“Bydd dod o hyd i ffyrdd arloesol o wella effeithlonrwydd ynni cartrefi newydd hefyd yn lleihau costau i berchnogion tai sy’n hollbwysig wrth i ni helpu pobl drwy argyfwng costau byw.”

Dywedodd Giles Thorley, Prif Weithredwr y Banc Datblygu: “Mae busnes cynaliadwy wrth wraidd ein hegwyddorion craidd, felly rydym am gefnogi datblygwyr i wneud y newid i arferion datblygu gwyrddach fel rhan o ymdrech Tîm Cymru i adeiladu economi gryfach a gwyrddach. 

“Mae ein Cymhelliant Cartrefi Gwyrdd yn cynnig costau benthyca is ar gyfer cynlluniau tai a fydd yn helpu i ddarparu cartrefi mwy effeithlon o ran thermol a charbon is yng Nghymru. Dyma’r cyntaf o nifer o fentrau wrth i ni geisio cefnogi’r daith i sero net gyda chyllid sy’n helpu cwmnïau blaengar i fynd i’r afael â newid hinsawdd.”

Dywedodd Cenydd Rowlands, Cyfarwyddwr Eiddo yn y Banc Datblygu: “Rydym eisoes yn gweld enghreifftiau o ddatblygwyr sydd am wneud y newid tuag at opsiynau mwy ecogyfeillgar yn enwedig o ystyried y newidiadau sydd ar ddod mewn rheoliadau adeiladu sy’n debygol o orfodi safonau eco uwch ar draws y cyfan. cynlluniau newydd.

“Rydyn ni’n gwybod y pwysigrwydd y mae datblygwyr yn ei roi ar sicrwydd cyllid. Mae hyn wedi dod yn bwysicach fyth yn ddiweddar o ystyried yr ansicrwydd ychwanegol ynghylch elfennau allweddol eraill o ddatblygiad, megis argaeledd cyflenwad a chwyddiant costau deunyddiau. Mae ein tîm eiddo ymroddedig yma i helpu gyda phroses gwneud penderfyniadau gyflym sydd wedi’i dylunio i gael mwy o ddatblygwyr i adeiladu tai gwyrddach mor gyflym ac effeithlon â phosibl.”

Mae'r datblygwyr Wellspring Homes o Gaerdydd yn gobeithio defnyddio'r Cymhelliant Cartrefi Gwyrdd ar gyfer eu datblygiad nesaf. Gan ddefnyddio contractwyr lleol, mae'r cwmni ar fin cwblhau'r gwaith o adeiladu ei eiddo cyntaf a adeiladwyd gan ddefnyddio Hempcrit, deunydd naturiol 'gwell na di-garbon' sy'n gallu anadlu. Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer eu datblygiad nesaf yng Nghastell-nedd a fydd yn cynnwys wyth o gartrefi carbon isel. Gyda graddfa ynni gradd A, bydd gan bob un adeiladwaith wal solet gan ddefnyddio Hempcrit a bydd pympiau gwres ffynhonnell aer wedi'u gosod arnynt.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Hadleigh Hobbs: “Mae gennym ni gyfle i adeiladu tai yn wahanol yng Nghymru drwy ddefnyddio dulliau adeiladu mwy arloesol i ddarparu’r genhedlaeth nesaf o ofod byw. Mae pob un o'n cartrefi yn cael ei adeiladu gan ddefnyddio waliau Hempcrit solet. Mae hyn yn rhoi màs thermol da iawn gyda'i briodweddau unigryw yn helpu i storio a rhyddhau gwres o waliau'r adeilad, gan gyfyngu ar amrywiadau mewn tymheredd, lleihau costau ynni a dileu anwedd fwy neu lai trwy ryddhau lleithder mewnol. Mae defnyddio cywarch o fewn y waliau hefyd yn cloi carbon deuocsid yn strwythur yr adeilad.

“Fodd bynnag, mae cyllid yn hanfodol ar gyfer ein diwydiant os ydym am ehangu a darparu mwy o gartrefi carbon isel yng Nghymru. Dyma beth fydd yn ein galluogi i fireinio’r dechnoleg a gwneud cartrefi’r dyfodol yn fasnachol hyfyw. Mae’r Banc Datblygu yn deall yr her hon ac yn awr yn gallu cynnig y cymorth sydd ei angen i leihau allyriadau carbon drwy ddatblygu cartrefi newydd sydd wedi’u hadeiladu’n dda, yn hardd i fyw ynddynt ac yn fuddiol i’n hamgylchedd naturiol.”