A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Coronafirws: pa gefnogaeth sydd ar gael i Fusnesau Cymreig?


Wedi ei gyhoeddi:
coronavirus

Diweddarwyd ddiwethaf 31/03/2020.

Mae busnesau ledled y DU yn wynebu her ddigynsail oherwydd yr achosion o coronafirws. Yn ffodus, mae cefnogaeth ar gael i helpu cwmnïau i liniaru'r effaith fasnachol.

Yng Nghyllideb 2020, cyhoeddodd y Canghellor lu o fesurau ariannol i helpu busnesau y mae Cofid-19 yn effeithio arnynt, ac mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i fusnesau yng Nghymru.

Darllenwch ymlaen i gael trosolwg o'r hyn y mae Banc Datblygu Cymru, Llywodraeth Cymru, a llywodraeth y DU, yn ei gynnig i fusnesau. Bydd rheoli llif arian yn holl bwysig yn ystod yr wythnosau nesaf ac mae paratoi yn allweddol. Os credwch y bydd eich busnes yn dod o dan straen ariannol oherwydd y coronafirws, dylech weithredu cyn gynted â phosibl.

Beth ydyn ni'n ei wneud i helpu ein cwsmeriaid?

Gwyliau ad-dalu o 3 mis

Ym Manc Datblygu Cymru, rydym yn ymwybodol y bydd rheoli llif arian yn bryder brys, felly rydym yn cynnig gwyliau ad-dalu ffioedd cyfalaf a monitro am dri mis i'n cwsmeriaid busnes. Bydd y trefniant hwn yn aros yn ei le tan 30 Mehefin 2020.

Cynllun Benthyciadau Busnes Cofid-19 Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Cofid-19.

Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cefnogaeth i fusnesau sy'n profi anawsterau llif arian o ganlyniad i'r pandemig.

Canfyddwch fwy am y Cynllun Benthyciadau Busnes Cofid-19 Cymru.

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu busnesau?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4 biliwn ar gyfer busnesau bach y mae'r coronafirws yn effeithio arnynt.

Mae'r pecyn hwn yn rhoi gwyliau ardrethi o flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o dan £500,000 yng Nghymru, ac mae'n cynnig grant o £25,000 i fusnesau yn y sector hwn gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Gweinyddir hyn trwy gyfrwng y System Ardrethi Busnes, felly nid oes angen i fusnesau sy'n gymwys ar gyfer y gefnogaeth hon wneud unrhyw beth i wneud cais am y cynllun.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru wedi cyhoeddi cyngor cyffredinol ar gyfer busnesau ac maent ar gael ar 03000 6 03000.

Beth mae llywodraeth y DU yn ei wneud i helpu busnesau?

Gwasanaeth Amser i Dalu Cyllid a Thollau EM

Os na all eich busnes dalu eich biliau treth oherwydd y coronafirws, fe allech chi wneud cais am gytundeb ‘amser i dalu’ gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hyn yn caniatáu ichi ad-dalu'ch rhwymedigaethau treth sy'n ddyledus mewn rhandaliadau misol dros gyfnod y cytunwyd arno (hyd at 12 mis yn nodweddiadol). Os ydych chi'n poeni na fyddwch chi'n gallu gwneud taliad treth oherwydd coronafirws, dylech gysylltu â Llinell gymorth ymroddedig Cyllid a Thollau EM cyn gynted ag y bo modd.

Cynllun Benthyca Ymyrryd Ar Fusnes Coronafirws

Bydd Cynllun Benthyca Ymyrryd Ar Fusnes ar gyfer busnesau bach yn cael eu darparu gan Fanc Busnes Prydain. Bydd hyn yn disodli'r Gwarant Cyllid Menter dros dro ac yn cynnig telerau mwy deniadol i fusnesau a benthycwyr. Disgwylir i'r cynllun lansio yn yr wythnos sy'n dechrau ar y 23ain o Fawrth. Bydd yn helpu busnesau llai nad ydynt yn gallu sicrhau cyllid oherwydd nad oes ganddynt ddigon o ddiogelwch trwy roi gwarant a gefnogir gan y llywodraeth gan fenthycwyr yn erbyn y balans cyfleusterau sy'n weddill. Bydd y Llywodraeth hefyd yn cwrdd â'r 12 mis cyntaf o daliadau llog.

Nid yw Banc Datblygu Cymru yn un o'r benthycwyr sy'n cymryd rhan yn y cynllun hwn, ond mae mwyafrif banciau'r stryd fawr.

Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COFID-19

Mae hyn wedi'i anelu at gorfforaethau mwy sy'n gredydau cryf (o ran gradd buddsoddi) ond sy'n profi pwysau hylifedd oherwydd effaith COFID-19. Bydd y CACC yn caniatáu i gorfforaethau mawr gael gafael ar gyllid tymor byr trwy gyhoeddi Papur Masnachol (“PM”). Bydd y gronfa’n cael ei rheoli a’i gweinyddu gan Fanc Lloegr (“BLl”) ar ran Trysorlys EM.

Costau tâl salwch

Bydd tâl salwch statudol ar gael ar gyfer unigolion cymwys sydd wedi cael diagnosis o coronafirws neu sy'n hunan-ynysu. Bydd busnesau bach a chanolig (busnesau sydd â llai na 250 o weithwyr) yn gallu adennill cost 14 diwrnod o dâl salwch statudol fesul gweithiwr.

Gohirio TAW

Gohirir pob taliad TAW am dri mis, rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020. Mae hwn yn gynnig awtomatig i holl fusnesau'r DU, ac nid yw'n ofynnol i wneud unrhyw gais amdano. Bydd unrhyw TAW na gafodd ei dalu yn ôl yn ystod y cyfnod gohirio yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn dreth 2020 i 2021. Canfyddwch fwy.

Cynllun cadw swyddi

Bydd y llywodraeth yn talu grantiau i dalu am 80% o gyflogau (hyd at £2,500 y mis) ar gyfer y rhai sy'n cael eu cadw gan eu cyflogwyr ond sy'n methu gweithio. Canfyddwch fwy.

Cefnogaeth gan fanciau'r stryd fawr

Mae rhai o fanciau’r stryd fawr wedi cyhoeddi mesurau fel gwyliau talu i helpu eu cwsmeriaid i reoli effaith yr achosion o coronafirws.

Isod ceir llinellau cymorth cyffredinol neu rifau pwrpasol ar gyfer cymorth coronafirws:

Natwest – Siaradwch â'ch Rheolwr Perthynas neu cysylltwch ar 0345 711 4477

Barclays - Siaradwch â'ch Rheolwr Perthynas neu ffoniwch 0800 1971 086. Ar agor 8yb-8yh

Lloyds - Maent yn hyrwyddo hyd at £2 biliwn o gyllid heb ffioedd i fusnesau bach. Siaradwch â'r Rheolwr Perthynas

HSBC - Llinell Gymorth 08000 121 614. Ar agor o 9-5 o ddydd Llun i ddydd Gwener

RBS - Siaradwch â'r Rheolwr Perthynas neu Ffoniwch 0345 600 2230

 

Nid yw'r wybodaeth a grynhoir uchod gyfystyr â chyngor ariannol na chyngor proffesiynol arall ac mae'n gyffredinol ei natur. Nid yw'n ystyried eich amgylchiadau penodol ac ni ddylid gweithredu arno heb i gynghorydd ariannol cwbl gymwys gael dealltwriaeth lawn o'ch sefyllfa bresennol. Wrth wneud hynny rydych mewn perygl o ymrwymo i gynnyrch a / neu strategaeth na fydd efallai'n addas i'ch anghenion.