CUPRA a VWFS Rent-a-Car yn lansio gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Born cwbl-drydan

Richard-Thompson
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Mae CUPRA a Volkswagen Financial Services UK (VWFS) wedi lansio gwasanaeth peilot tanysgrifio ar gyfer dyfodiad y CUPRA Born cwbl-drydanol arobryn a anwyd yn y DU.

Mae’r gwasanaeth newydd, sy’n bartneriaeth rhwng CUPRA, llwyfan Rent-a-Car Volkswagen UK a Wagonex, yn galluogi cwsmeriaid i gymryd ceir ar danysgrifiad o dri mis.

Mae'r pecyn tanysgrifio yn cynnwys cost y cerbyd, yswiriant, cymorth ochr y ffordd, Llinell Gyrwyr 24/7 yn ogystal ag unrhyw waith cynnal a chadw. Ar ôl tri mis, y cyfan sy'n rhaid i gwsmeriaid ei wneud yw rhoi'r cerbyd yn ôl, neu adnewyddu am gyfnod arall.

Mae'r daith ar-lein yn syml ac yn reddfol. Mae cwsmeriaid sydd am brofi'r CUPRA Born yn dewis eu dyddiad dosbarthu ar wefan Cupra ac yna bydd aelod o'r tîm Rent-a-Car yn cadarnhau argaeledd ac yn trefnu i gerbyd gael ei ddosbarthu o fewn 14 diwrnod wedi iddo gael ei archebu.

Wedi'i ddylunio a'i ddatblygu yn Barcelona, mae'r CUPRA Born wedi cael ei goroni fel y Car Trydan Bach Gorau'r Flwyddyn yng Ngowbrau 2022 What Car? A chafodd ei gydnabod am ei nodweddion gyrru trawiadol, ei du mewn o ansawdd uchel a’i drên pŵer deinamig.

Mae ymchwil gan Volkswagen Financial Services UK (VWFS) wedi canfod bod gan 61%* o bobl rhwng 18 a 34 oed ddiddordeb mewn cyrchu car trwy danysgrifiad, yn debyg i wasanaethau fel Netflix, lle gallwch ganslo unrhyw bryd.

Mae'r awydd am geir tanysgrifio i'w weld yn gostwng gydag oedran hefyd, gyda dim ond 39% o bobl 35 i 44 oed yn dweud bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwasanaeth tanysgrifio. Mae hyn yn gostwng ymhellach ymhlith pobl 45 i 54 oed (26%), pobl 55 i 64 oed (18%) a phobl 65 i 74 oed (11%).

Gyda phobl ifanc yn cael eu cerddoriaeth, yn gwylio teledu a hyd yn oed eu bwyd trwy glicio botwm, mae'n amlwg bod y defnyddiwr milflwyddol yn awyddus i groesawu'r model tanysgrifio mewn meysydd eraill o'u bywydau.

Mae ymchwil diweddar gan y diwydiant hefyd yn dangos bod 31% o yrwyr y DU eisiau hyblygrwydd i newid eu cerbyd i weddu i'w hanghenion symudedd, tra bod gan 22% ddiddordeb mewn tanysgrifiad sy'n caniatáu iddynt gael mynediad at fodelau amrywiol o'r un brand.

Lansiwyd VWFS Rent-a-Car ym mis Awst 2018 ac fe'i cynlluniwyd i wneud rhentu cerbyd Volkswagen, Audi, SKODA, SEAT neu CUPRA mor hawdd â phosibl, felly boed hynny ar gyfer gwyliau, symud tŷ neu gadw busnesau ar y ffordd, mae’r platfform yn gallu cynnig dewis ardderchog o gerbydau, opsiynau ac yswiriant ar gyfer ei holl gwsmeriaid.

Mae Wagonex yn cynnig dewis arall yn lle perchnogaeth gyda gwasanaeth tanysgrifio aelodaeth fisol, mewn ymgais i ddileu cynlluniau talu hir a chostau ychwanegol.

Richard Harrison, Rheolwr Gyfarwyddwr CUPRA UK : “Nid yw dyfodol symudedd erioed wedi bod yn fwy amlwg ac mae ein cwsmeriaid yn chwilio fwyfwy am berchnogaeth cerbydau 'ar-alw'. Mae'r gwasanaeth tanysgrifio newydd hwn yn adlewyrchu'r newid y mae nifer cynyddol o'n cwsmeriaid eisiau bod yn berchen ar ein ceir a rhyngweithio â nhw i gwrdd â'u ffordd o fyw newidiol. Mae’r CUPRA Born yn newidiwr gêm go iawn i’r brand ac felly mae’n berffaith ar gyfer cwsmeriaid sy’n edrych am ddyluniad emosiynol, trydaneiddio a pherfformiad, ar-alw.”

John Lewis, Pennaeth Strategaeth a Datblygu Cynnyrch yn Volkswagen Financial Services UK : “Rydym yn hynod gyffrous i nodi lansiad CUPRA Born in the UK gyda gwasanaeth tanysgrifio newydd. Mae’r ffordd y mae pobl yn defnyddio ceir yn datblygu’n gyflym ac mae angen inni wneud yn siŵr, wrth i’n cwsmeriaid barhau i ymgysylltu mwy â thechnoleg ddigidol, ein bod yn gwneud eu taith ar-lein mor syml ac mor gyfleus â phosibl. Mae ein partneriaeth â Wagonex yn tanlinellu ein hymrwymiad i roi’r cwsmer wrth galon popeth a wnawn oherwydd bydd yn rhoi mwy o ddewis, hyblygrwydd a rheolaeth i gwsmeriaid.”

Toby Kernon, Prif Weithredwr Wagonex : “Rydym wrth ein bodd yn cefnogi Volkswagen Financial Services UK a CUPRA gyda lansiad y gwasanaeth tanysgrifio newydd hwn, a fydd yn rhoi mwy o ddewis, hyblygrwydd a rheolaeth i gwsmeriaid. O'r cychwyn cyntaf, mae Wagonex wedi canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r cydweithrediad hwn yn cynrychioli pleidlais wirioneddol o hyder yn y dechnoleg sy’n arwain y diwydiant yr ydym wedi’i hadeiladu o’r gwaelod i fyny i unioni a symleiddio’r broses danysgrifio ar gyfer brandiau fel Volkswagen Financial Services UK a CUPRA. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r brandiau hyn a chynyddu ymhellach ystod ac argaeledd y cerbydau sydd ar gael ar danysgrifiad i gwrdd â galw cynyddol defnyddwyr am hyblygrwydd.”

Dywedodd Richard Thompson, uwch swyddog buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru : “Rydym wrth ein bodd gyda phartneriaeth Wagonex gyda Cupra, mae’n caniatáu iddynt ehangu eu statws fel gwasanaeth tanysgrifio cerbydau sydd ar flaen y gad. Mae’r Banc Datblygu yn falch o fod wedi dod â Wagonex i Gymru, gan gefnogi eu cylchoedd ariannu, ac edrychwn ymlaen at weld partneriaethau cyffrous pellach yn y dyfodol.”

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.vwfsrentacar.co.uk/

Be' nesaf?

Gwnewch ymholiad cychwynnol drwy ein ffurflen cysylltu â ni a gallwn ddechrau trafod eich opsiynau

Cysylltu â ni