Ehangiad y Wild Water Group

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
wild water group building

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Wild Water Group.

Ers i’r Wild Water Group gaffael safle 12 erw gyda chyfleuster warws 138,000 troedfedd sgwâr yn Aberbargoed ym mis Medi 2018, eu cenhadaeth fu cefnogi twf cwsmeriaid ymhellach.

Yn 2019, gwelwyd y Grŵp fel un o’r 19 cwmni gorau yng Nghymru i gadw llygad arno, a fyddai’n cael effaith fawr yn y farchnad fusnes yng Nghymru.

Yn 2020, prynwyd 3 safle newydd arall yng Nghasnewydd, Avonmouth, a Plymouth. Daw hyn â chyfanswm y cyfleusterau storio i 6 safle ledled De Cymru a De-orllewin Lloegr.

Mae'r safleoedd newydd hyn yn caniatáu i’r Wild Water Group ehangu eu rhwydwaith a chyflawni eu cenhadaeth o ddarparu'r gwasanaethau storio a dosbarthu oer pwrpasol blaenllaw ledled Cymru a Lloegr.

Mae'r ehangiad yn golygu bod gallu'r Grŵp yn cynyddu i dros 45,000 o baletau wedi'u rhewi, 6,000 o baletau wedi'u hoeri, a 10,000 o baletau a oerir yn amgylchynol, ynghyd â chynnydd sylweddol yn eu gallu i rewi yn gyflym iawn.

Dywed Ken Rattenbury, sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Wild Water Group, “Mae ein hehangiad diweddaraf yn cyflawni ein nodau cyflogaeth a gweithredol ar gyfer 2020. O safbwynt gweithredol, rydym wedi defnyddio'r ehangiad i adeiladu ar ein his-gwmni Trafnidiaeth am ein bod wedi gallu hyrwyddo ein cyfleoedd traws-docio, sy'n caniatáu inni ddarparu'r gwerth gorau am arian i'n cwsmeriaid a lleihau ein hôl troed carbon cyffredinol."

Mae'r Grŵp hefyd wedi datblygu eu Hadrannau Masnachol, Cyllid ac Adnoddau Dynol. Mae eu Rheolwr AD, Bryony Arnold, yn cynghori, “Mewn cyfnod mor ansicr, rydym yn hynod falch ein bod wedi gallu cynnig cyfleoedd i bobl mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatblygu doniau o'r tu mewn. Rydyn ni wedi cefnogi llawer o'n cydweithwyr newydd i swyddi rheoli neu dechnegol ers y caffaeliad.”

Yn ogystal â hyn, mynegodd Ken arwyddocâd ehangiad y Grŵp yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, “Er bod y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd a phandemig COVID-19 wedi cael effaith fawr ar fusnesau a'r economi gyfan, mae'r Wild Water Group wedi parhau â'n strategaeth twf ystyriol a chynaliadwy, gan ddarparu sefydlogrwydd i'n gweithwyr ac ateb effeithlon a symlach i gefnogi anghenion busnes ein cwsmeriaid."

Eglura Jake Rattenbury, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Grŵp, “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi darganfod bod y galw gan ein cwsmeriaid wedi bod yn tyfu’n gyson am ddatrysiad storio oer pwrpasol cyffredinol. Rydym yn falch o allu cyflawni hynny a chynyddu ein gallu storio yn ddramatig dros y tair blynedd diwethaf a hynny tra'n parhau i gynnal ein lefelau uchel o wasanaeth. Mae'n wych cefnogi ein cwsmeriaid presennol a newydd gyda'u hanghenion tymor byr a thymor hir, ac rydym yn parhau i gynnig hyblygrwydd a chefnogaeth ar raddfa fwy. Mae'n dyst i'r tîm Wild Water cyfan ein bod wedi gallu tyfu'n barhaus mewn cyfnod mor heriol ac rydym yn gyffrous ynghylch yr hyn a ddaw yn y dyfodol.”

Ymunodd Paul Watson, cyn Brif Swyddog Cyllid a Phrif Weithredwr Airbus Integrated Systems a Cyber ​​Security yng Nghasnewydd, â Wild Water fel Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp ym mis Rhagfyr 2019 i adeiladu gallu cyllid strategol cryf i gyd-fynd â thwf ac uchelgais y busnes. Meddai Paul, “Ar ôl cyflawni ein nod uchelgeisiol i ehangu i dde-orllewin Lloegr yn ystod yr argyfwng ariannol ac economaidd anoddaf a mwyaf ansicr ers yr Ail Ryfel Byd, bydd y Wild Water Group yn parhau i fuddsoddi yn ein cyfleusterau presennol a chyflawni ein strategaeth ar gyfer ehangu yn gyflym.”

Mae'r Grŵp bellach yn edrych tua'r dyfodol; aiff y Cyfarwyddwr Anweithredol ar y Grŵp, Nigel Payne, ymlaen i gynghori, “Yr hyn a ganolbwyntir arno yn awr fydd tyfu gwerthiannau yn ei holl leoliadau safle gan fod y Grŵp yn cael ei ystyried gan lawer o'n prif gwsmeriaid yng Nghymru ac yn ein sylfaen o gwsmeriaid yn y De-orllewin fel partner strategol allweddol oherwydd ein gallu i ddarparu cynnyrch cyflawn yn gyflym. Er bod ein pencadlys wedi'i leoli yng Nghymru, rydym bellach yn cael ein hystyried yn fusnes rhanbarthol ar gyfer y sector bwyd a diod.”

Aeth Mike Rattenbury, Cyfarwyddwr Masnachol a Chwnsler Cyfreithiol y Grŵp, i ehangu ymhellach ar gynlluniau uchelgeisiol y Grŵp ar gyfer y flwyddyn gyfredol, “Peth arall fyddwn ni yn canolbwyntio arno yn 2021 fydd cefnogi ein mentrau allforio presennol a newydd i farchnadoedd byd-eang. Mae'r Wild Water Group yn dod â chytundeb cynghreiriol cryf iawn i’r maes hwn, a gyda GSL (rhan o Grŵp cwmnïau Al Shirawi), maent yn brif ddarparwr 3PL ar y tir yn yr Emiradau Arabaidd Unedig ac yn gwmni logisteg llongau blaenllaw GAC, sy’n cynnig cwblhau gwasanaethau cludo nwyddau logistaidd a morol yn fyd-eang.”