Mae BookingLive yn lansio teclyn dargyfeirio galwadau ac e-bost am ddim ar gyfer sefydliadau Llywodraeth leol

alex
Uwch Swyddog Buddsoddi
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
booking live

Mae'r darparwr meddalwedd archebu ac archebu ar-lein BookingLive yn sicrhau bod eu teclyn dargyfeirio galwadau ac e-bost am ddim ar gael i lywodraeth leol ledled y DU; mae'n helpu i gyfeirio defnyddwyr yn gyflymach ac yn fwy effeithlon at y tudalennau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt fwyaf yn ystod argyfwng Cofid-19.

Sicrhaodd BookingLive fuddsoddiad o £1.3 miliwn gan Blackfinch Ventures a Banc Datblygu Cymru yn gynnar yn 2020 i helpu i ariannu cynlluniau i fwy na dyblu refeniw yn ystod 2020 ac adleoli i Gaerdydd. Mae'r cwmni bellach wedi agor pencadlys newydd yn 'The Maltings,' Caerdydd.

Fe'i sefydlwyd gan y Prif Weithredwr sy'n frodor o Rydaman,  Vinnie Morgan, yn 2014, ac mae BookingLive yn darparu meddalwedd archebu ac archebu ar-lein i dros 700 o gwsmeriaid y sector preifat a chyhoeddus. Mae ei gleientiaid System menter yn cynnwys Microsoft, BMW, Universal Music Group, y BBC, CAPITA, Dinas San Steffan, a nifer o asiantaethau eraill o'r sector cyhoeddus ledled y DU.

Bydd BookingLive nawr yn cynnig datrysiad am ddim i helpu awdurdodau lleol a'u poblogaethau i ddelio â'r nifer digynsail o alwadau ac e-byst. Bydd Bot COFID-19 yn cael ei roi ar wefannau i gyfeirio'r cyhoedd yn uniongyrchol at y wybodaeth werthfawr y maen nhw'n chwilio amdani.

Y gobaith yw y bydd y Bot newydd hwn yn lleihau nifer y galwadau a'r e-byst a dderbynnir trwy ddarparu gwybodaeth gywir, amser real a phenodol i ddinasyddion ar draws yr awdurdod lleol. Hyd yma, mae awdurdodau lleol wedi defnyddio'r AI-bot i ddarparu gwybodaeth am gasglu biniau, amseroedd apwyntiadau, mynediad at fannau gwyrdd a thaliadau treth gyngor, ac nodwyd gostyngiad o dros 40% mewn ymholiadau gan ddinasyddion ganddo.

Mae BookingLive hefyd yn gweithio ar ddatrysiad cam nesaf, gan ddefnyddio’r Bot i wthio defnyddwyr ymlaen yn uniongyrchol at y  tudalennau archebu, canslo ac ail-amserlennu sydd eu hangen arnynt ar systemau archebu cynghorau.

Dywedodd Sylfaenydd a Phrif Weithredwr BookingLive Cymru Vinnie Morgan: “Rwy’n credu bod pob busnes yn chwilio am ffyrdd i helpu yn yr argyfwng. Rydym yn defnyddio ein harloesedd i ryddhau pwysau oddi ar yr awdurdodau lleol, gan arbed eu hamser a'u hadnoddau, a helpu'r cyhoedd i gael y wybodaeth hanfodol y mae arnynt ei hangen fwyaf a hynny'n gyflymach ac yn fwy effeithlon.”

Dywedodd Alexander Leigh, Swyddog Buddsoddi gyda Banc Datblygu Cymru: “Mae hi'n adeg heriol. Mae busnesau ledled y wlad yn tynnu at ei gilydd i helpu eraill a chefnogi ei gilydd. Fel cyllidwyr ecwiti BookingLive, rydym yn falch iawn o weld Vinnie a'r tîm yn defnyddio eu harbenigedd a'u technoleg i helpu i rannu gwybodaeth hanfodol ar adeg pan mae ei hangen fwyaf."

Gall awdurdodau lleol sydd â diddordeb gysylltu ar sales@bookinglive.com  neu +1 (0)117 933 8632.