Mae'r cwmni o Gymru, Spectrum, wedi sicrhau buddsoddiad pwysig i ddarparu band eang ffibr llawn i 150,000 o eiddo ledled de Cymru

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Spectrum.

Cyhoeddodd Spectrum, y darparwr gwasanaeth band eang o Gaerdydd, fuddsoddiad pwysig gan Infracapital, cangen buddsoddi mewn seilwaith M&G Plc ac un o brif fuddsoddwyr seilwaith Ewrop. Mae'r cytundeb yn darparu cyllid conglfaen ac yn galluogi Spectrum i fwrw ymlaen â'i gynllun uchelgeisiol i adeiladu seilwaith band eang ffibr llawn ledled de Cymru, gan drawsnewid y dirwedd ddigidol ar gyfer cymunedau nad ydyn nhw'n cael eu cynnal yn ddigonol yn y rhanbarth.

Bydd y buddsoddiad yn caniatáu i Spectrum ddod â gwasanaethau ffibr i'r adeilad - sy'n gyflymach, yn fwy dibynadwy, ac yn wyrddach na rhwydweithiau band eang â gwifrau traddodiadol – a hynny yn uniongyrchol i o leiaf 150,000 o gartrefi a busnesau Cymru fel rhan o'r gwaith adeiladu cychwynnol. Disgwylir i drefi a phentrefi yn Sir Fynwy, Bro Morgannwg a Sir Benfro fod y rhai cyntaf i elwa, gyda chynlluniau i gyrraedd cymunedau eraill ledled de Cymru o fewn tair i bum mlynedd.

Bydd Spectrum yn ehangu ei bencadlys a'i staff gweithrediadau yng Nghymru i gefnogi’r gwaith o adeiladu'r rhwydwaith, ynghyd â'i weithrediadau marchnata, gwerthu a chymorth i gwsmeriaid. Bydd y cwmni'n creu mwy na 140 o swyddi o ansawdd uchel yn uniongyrchol gyda llawer mwy o rolau'n cael eu cefnogi trwy ei gontractwyr a'i gadwyn gyflenwi ledled y rhanbarth.

Wrth i weithio o bell a gweithio adref ddod yn rhan o'r normal newydd i lawer o fentrau a sefydliadau yng Nghymru, mae gan fand eang ffibr llawn ran hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi swyddi, ail-gydbwyso mynediad at gyfleoedd, ac adeiladu economi fwy cynaliadwy a chydnerth.

Dywedodd sylfaenydd Spectrum, Giles Phelps: “Mae Spectrum yn adnabyddus yng Nghymru fel arloeswr band eang. Rydym eisoes yn darparu band eang o ansawdd uchel i gymunedau nad ydyn nhw'n cael eu cynnal yn ddigonol a busnesau sy'n dechrau o'r newydd. Wrth i ni dyfu, rydym wedi ymrwymo i weithio'n agos gyda'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu ac i ddarparu gwasanaeth gwell fyth i gwsmeriaid gan ein tîm lleol. Gyda chefnogaeth Infracapital, ein nod yw mai ni fydd darparwr gwasanaeth band eang yn y cartref mwyaf a'r gorau yng Nghymru, ac yn gyfrannwr allweddol wrth helpu i lunio economi Cymru yn y dyfodol.”

Mae Infracapital ar flaen y gad o ran cefnogi'r sector ffibr Ewropeaidd, gyda phrofiad sylweddol eisoes mewn cyflwyno ffibr ledled y DU a chyfandir Ewrop, gan gynnwys trwy ei fuddsoddiad diweddaraf yn Fibrus yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Andy Matthews, Pennaeth Greenfield yn Infracapital: “Rydym yn gyffrous i gyhoeddi’r buddsoddiad pwysig hwn yn Spectrum ac i chwarae rhan mor bwysig wrth ddarparu gwasanaeth cynyddol hanfodol i’r economi a’r gymdeithas ehangach. Rydym yn edrych ymlaen at gefnogi Spectrum i ddod yn un o brif ddarparwyr band eang ffibr llawn yng Nghymru.”

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn ystod y misoedd nesaf ac yn manteisio ar gonsesiwn cefnffyrdd a oedd yn bodoli eisoes gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters; “Mae’n wych gweld yr ehangiad hwn mewn band eang ffibr, ac fe ddaw heb unrhyw gost i’r pwrs cyhoeddus. Yn gynharach eleni, cyhoeddais brosiect arloesol, sy'n caniatáu i Net Support UK – sy’n rhan o grŵp Spectrum - gael mynediad at ddwythellau presennol ac adeiladu rhai newydd ar hyd cefnffyrdd de Cymru. Mae hyn yn golygu y gall Sbectrwm ddefnyddio ased sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru i wella cydnerthedd y rhwydwaith ffibr yn yr ardal. Pan wneuthum y cyhoeddiad gwreiddiol nid oeddem yn gwybod faint ohonom a fyddai bellach yn gweithio gartref lle mae cysylltiad band eang dibynadwy yn hanfodol. Mae'r datblygiad hwn hyd yn oed yn fwy amserol ac i'w groesawu."

Mae Covid-19 wedi cyflymu'r galw am fand eang cyflym ac wedi tanlinellu pwysigrwydd cysylltedd o ansawdd uchel i'r gymdeithas ehangach. Yng Nghymru, mae llawer o ymgynghoriadau'r GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi symud ar-lein; mae plant ysgol yn cael eu haddysgu'n ddigidol; ac mae cartrefi yn troi fwyfwy at y rhyngrwyd am wasanaethau sylfaenol fel bancio, i gysylltu â'r teulu, yn ogystal ag ar gyfer hapchwarae a ffrydio fideo.

Croesawodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen y Ddinas, Prifddinas-Rhanbarth Caerdydd y cyhoeddiad: “Rydym yn falch bod cwmni lleol wedi sicrhau’r buddsoddiad pwysig hwn. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Spectrum i alinio eu strategaeth â'n huchelgeisiau seilwaith digidol. Rydym am sicrhau bod pob cymuned yn elwa o fand eang cyflym, dibynadwy a fforddiadwy, sy'n hanfodol ar gyfer economi gref a chymunedau cryf. Mae hyn yn newyddion gwych i Gymru a'n rhanbarth.”

Gweithredodd Cameron Barney fel cynghorydd ariannol i Spectrum wrth godi arian, gyda Loosemores Caerdydd yn darparu cyngor cyfreithiol. Mae'r buddsoddiad yn cyrraedd ar adeg amserol iawn o safbwynt economaidd ehangach ac yn dangos y gall cwmnïau technoleg Cymru chwarae rhan fawr mewn adferiad economaidd glân, gwyrdd.