Masnachu â’r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
employees with parcels for shipment

Mae rheolau newydd yn weithredol i fusnesau Prydeinig sy’n masnachu â’r UE ers i gyfnod pontio Brexit ddod i ben. Mae’r newid i’r rheolau wedi effeithio ar sut mae busnesau o Gymru’n mewnforio ac allforio nwyddau a gwasanaethau rhwng yr UE ac, mewn rhai achosion, Gogledd Iwerddon

Rwy'n mewnforio neu'n allforio nwyddau o'r UE fel rhan o fy musnes, be’ sydd wedi newid i mi?

Er mwyn parhau i fasnachu gyda'r UE, bydd angen i chi ddilyn rheolau allforio a mewnforio newydd. Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i brosesu a thrwyddedu. Ewch I weld gov.uk/transition i ddarganfod beth sydd angen i chi ei wneud.

Os yw busnes yn anfon nwyddau o Brydain Fawr at gwsmeriaid yn Ewrop, rhaid iddynt gwblhau datganiadau allforio ar gyfer y nwyddau hynny. Gall nwyddau sy'n cael eu hallforio i'r UE fod yn destun gwiriadau ychwanegol.

Os yw busnes yn mewnforio nwyddau o Ewrop sydd ar y rhestr nwyddau rheoledig (megis cynhyrchion anifeiliaid risg uchel, alcohol neu dybaco, neu ddrylliau), rhaid iddynt hefyd gwblhau datganiadau. Os yw busnes yn mewnforio nwyddau heb eu rheoli i Brydain Fawr o Ewrop, efallai y gallant ohirio datganiadau mewnforio am hyd at chwe mis.

Fe welwch fod gweminarau a chanllawiau manylach ar gael yn Symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a'r UE

Gallwch hefyd ffonio'r llinell gymorth Tollau i gael gwybodaeth am ddatganiadau tollau, gweithdrefnau tollau symlach, dyletswyddau a thariffau: 0300 322 9434

Os ydych chi'n symud nwyddau i mewn i, allan o, neu drwy Ogledd Iwerddon, dylech wirio'r canllawiau diweddaraf.

Mae Protocol Gogledd Iwerddon wedi dod i rym. Mae darpariaethau arbennig yn berthnasol yng Ngogledd Iwerddon yn unig felly os yw busnesau'n symud nwyddau i mewn i, allan o, neu drwy Ogledd Iwerddon mae angen iddynt sicrhau eu bod yn gwirio'r canllawiau diweddaraf yn Symud nwyddau i mewn, allan o, neu drwy Ogledd Iwerddon

Rwy'n cynnig gwasanaethau i'r UE neu'n derbyn gwasanaethau gan yr UE, beth sydd wedi newid i mi?

Sicrhewch fod eich staff yn gallu parhau i ymarfer a darparu gwasanaethau i gwsmeriaid yn y DU a'r UE trwy sicrhau bod eu cymwysterau proffesiynol yn cael eu cydnabod gan y corff masnach perthnasol yn y DU. I ddarganfod sut i wneud hyn, ewch i weld gov.uk/transition

Rwy'n llogi ac yn cyflogi staff o'r UE, beth sydd wedi newid i mi?

Mae'r ffordd rydych chi'n llogi o'r UE wedi newid. Mae symudiadau rhydd wedi dod i ben. Os ydych chi eisiau llogi unrhyw un o'r tu allan i'r DU, rhaid i chi fod yn noddwr trwyddedig y Swyddfa Gartref. Bydd angen i unrhyw un sy'n dod i'r DU i weithio gael cynnig swydd gan noddwr trwyddedig o flaen llaw. Bydd angen iddynt hefyd fodloni rhai meini prawf sgiliau a chyflogau.

Dylai gweithwyr presennol yr UE a'u teuluoedd wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Rydw i a / neu fy staff yn teithio am waith yn yr UE yn rheolaidd, beth sydd wedi newid i mi?

Efallai y bydd angen i deithwyr busnes wneud cais am fisa, trwydded waith neu ddogfennaeth arall cyn teithio i'r UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein. Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn maen nhw'n bwriadu ei wneud yn ystod eu taith a pha wlad benodol maen nhw'n teithio iddi.

Fe'ch cynghorir i wneud cais ymhell cyn teithio a gwirio bod dilysrwydd sy'n para o leiaf chwe mis am hyd eich arhosiad ar eich pasbort.

Rwyf yn y broses o wneud cais am batentau / nodau masnach, beth sydd wedi newid i mi?

I raddau helaeth nid yw Brexit yn effeithio ar batentau'r DU.

Bydd gan geisiadau nod masnach yr UE nad ydynt wedi symud ymlaen i gofrestru gan Brexit naw mis i wneud cais am nodau masnach tebyg yn y DU a hawlio blaenoriaeth o nod masnach yr UE sydd ar ddod.

Rwy'n storio llawer iawn o ddata personol fel rhan o fy musnes, beth sydd wedi newid i mi?

Bydd Brexit yn effeithio ar ba fath o ddata y mae angen ei gipio i adlewyrchu'r trefniadau rheoleiddio a masnachu newidiol rhwng y DU a'r UE, a sut y gellir storio a throsglwyddo'r data hwnnw. Effeithir ar gwmnïau sydd â llawer iawn o ddata o'r tu allan i'r DU. I ddarganfod mwy am eich hawliau a'ch cyfrifoldebau newydd ewch i weld defnyddio data personol yn eich busnes neu sefydliad arall

I gael mwy o gyngor, ewch i weld gwefan Busnes Cymru –Diwedd Cyfnod Pontio'r UE, neu gwefan drawsnewid y DU