£2.4 miliwn o fuddsoddiadau mewn deg bargen dechnoleg mewn dim ond deng wythnos

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
simon thelwall-jones

Mae deg busnes cam cynnar cyfoethog mewn technoleg yng Nghymru gam yn nes at ddatblygu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau arloesol ar ôl sicrhau buddsoddiad ecwiti gan Fanc Datblygu Cymru.

Sicrhawyd £2.4 miliwn gan ddeg cwmni mewn dim ond deng wythnos ers i'r DU fynd i'r cyfnod llwyrgloi. Ymhlith y rhai sydd wedi elwa mae Armadillo o Abertawe. Bydd y cyllid ecwiti £150,000 yn galluogi’r darparwr deunyddiau datblygedig i fasnacheiddio eu technoleg electroplatio. Mae buddsoddiadau eraill yn cynnwys:

  • £625,000 i Reacta Biotech o Sir y Fflint i ddatblygu ymhellach eu teclyn diagnostig ar gyfer alergeddau bwyd.
  • £400,000 ar gyfer Gwasanaethau Asedau Digidol yng Nghaerdydd, sy'n ddarparwr gwasanaethau yswiriant i'r sector arian crypto. Yn masnachu fel Coin Cover, bydd y buddsoddiad yn darparu cyfalaf gweithio ac yn cefnogi twf pellach.
  • £300,000 ar gyfer Bond Digital Health o Gaerdydd, datblygwr offer ffôn clyfar sy'n cysylltu â dyfeisiau prawf diagnostig llif ochrol, gan alluogi'r cwmni i recriwtio mwy o staff a gweithio tuag at rownd ariannu Cyfres A yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
  • £250,000 ar gyfer Ortharize yn Abertawe. Mae Ortharize yn darparu llwyfan archebu teithiau ar Feddalwedd fel Gwasanaeth B2B ar sail gwobrau a bydd yn defnyddio'r buddsoddiad i ariannu gweithrediadau busnes.
  • £250,000 ar gyfer Space Forge yng Nghasnewydd i adeiladu cydrannau ar gyfer lloerennau gweithgynhyrchu'r cwmni y gellir eu hailddefnyddio.
  • £250,000 ar gyfer Universal Synergistic Holdings. Yn masnachu fel Hybrisan, mae'r cwmni wedi'i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot a bydd yn defnyddio'r buddsoddiad i gynyddu cynhyrchiant ei gynhyrchion gwrth-ficrobaidd.

 

Ymhlith y cwmnïau eraill a dderbyniodd fuddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru yn ystod y broses llwyrgloi mae Zeal t / a Litelok, gweithgynhyrchwyr cynhyrchion gwrth-ladrad arbenigol, a Journolink, llwyfan Meddalwedd fel Gwasanaeth rhyngweithiol cost isel sy'n galluogi BBaCh, asiantaethau a sefydliadau cymorth busnes i reoli cysylltiadau cyhoeddus cychwynnol ac anfon straeon at newyddiadurwyr, darlledwyr a blogwyr. Cynyddodd Banc Datblygu Cymru hefyd ei gyfranddaliad yn Hexigone Inhibitors, cynhyrchydd deunyddiau datblygedig arall.

Gyda thîm arbenigol a chyllid i gefnogi busnesau technoleg, mae Banc Datblygu Cymru yn un o'r pum buddsoddwr technoleg gorau yn y DU yn ôl Adroddiad Beauhurst.

Dywedodd Simon Thelwall Jones, Cyfarwyddwr Mentrau Technoleg Banc Datblygu Cymru: “Rydym wedi rhoi hwb i’n tîm buddsoddi technoleg eto eleni ac erbyn hyn mae gennym 16 o weithwyr proffesiynol buddsoddi ymroddedig sy'n gwneud buddsoddiadau mewn technoleg. Mae hynny'n adlewyrchiad o'n hymrwymiad i gefnogi busnesau cam cynnar ledled Cymru gyfan. Fel y buddsoddwr mwyaf gweithgar mewn busnesau technoleg-gyfoethog yng Nghymru rydym yma i ddarparu cyfalaf amyneddgar i fusnesau trwy gyllid sbarduno a chyllid ecwiti yn ystod camau diweddarach - yn aml yn buddsoddi yn y busnesau hynny am sawl blwyddyn.

“Mae deg bargen mewn deng wythnos yn dangos awydd parhaus busnesau technoleg ifanc i gael cyllid amserol i gefnogi masnacheiddio a datblygu eu cynhyrchion. O gynhyrchu prototeipiau i dreialon clinigol, rydym yn darparu cyllid ecwiti lle a phryd mae ei angen fwyaf i greu swyddi a datblygu'r genhedlaeth nesaf o fusnesau o'r radd flaenaf sy'n galw Cymru yn gartref iddynt."