UpriseSVI yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur ac yn ail frandio i Flex Systems

Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:

Rydyn ni'n rhannu straeon trydydd parti perthnasol ar ein gwefan ni. Ysgrifennwyd a chyhoeddwyd y datganiad hwn gan Flex Systems.

Mae cwmni Tech, UpriseVSI, wedi ymuno â phrif gyfranddalwyr ei gleient hirsefydlog, Retail Merchandising Services (RMS) mewn bargen a fydd yn golygu bod y mentergarwyr lleol Daniel a Connah O'Toole yn dod yn brif gyfranddalwyr, gan wneud buddsoddiad cychwynnol o £500,000, ac ail-frandio'r cwmni i Flex Systems.

Mae UpriseVSI o Gaerdydd yn arbenigo mewn systemau archebu ac amserlennu ar-lein, yn ogystal â darparu gwasanaethau datblygu gwe. Wedi'i sefydlu'n wreiddiol yn 2012 fel Uprise Marketing gan Gareth Rees Jones a Geoff Thomas, yn 2015, caffaelodd y cwmni VSI-think, asiantaeth datblygu gwe gefn-gefn ym Mae Caerdydd, a oedd wedi datblygu ystod o atebion technoleg perchnogol gan gynnwys thinkBooker, llwyfan platfform archebu ar-lein.

Mae'r system thinkBooker wedi ffynnu yn y blynyddoedd ers iddo gael ei gaffael, gan ennill gwobr 'Cwmni Technoleg Newydd sy'n Dod i'r Amlwg' yng Ngwobrau Digidol WalesOnline 2017 a'r wobr cwmni 'E-Fasnach Gorau' yn 2018. Roedd hyn am gyflwyno system apwyntiadau siopa personol ar gyfer cwmni technoleg manwerthu byd-eang moethus, Farfetch, un o lawer o frandiau proffil uchel sydd wedi mabwysiadu'r system thinkBooker. Ymhlith y brandiau eraill sydd wedi defnyddio'r system mae Rygbi'r Uwch Gynghrair, Undeb Rygbi Cymru, Maes Awyr Caerdydd ac NFL Franchise, Jacksonville Jaguars.

Ym mis Gorffennaf eleni, fel ymateb i COVID-19, lansiodd UpriseVSI SafeBook, system archebu meddalwedd fel gwasanaeth (MfelG) sy'n caniatáu i fusnesau bach a chanolig gymryd archebion, rheoli gallu a chydymffurfio â mesurau pellhau cymdeithasol..

Fel prif gwmni nwyddau a gwasanaethau cymorth manwerthu annibynnol y DU, mae RMS yn gweithio gyda llawer o fanwerthwyr mawr gan gynnwys Tesco, Sainsbury’s, John Lewis Partnership, Asda a B&Q. O dan stiwardiaeth y Prif Weithredwr, Daniel O’Toole, mae’r cwmni wedi cydweithio ag UpriseVSI ers 2016, i ddylunio a datblygu flex™, sy'n system amserlennu a rheoli gweithlu. Mae'r system yn caniatáu i RMS drefnu a rheoli timau aml-sgiliau o staff hyblyg yn effeithiol i gefnogi ystod eang o brosiectau newid manwerthu ar gyfer manwerthwyr ledled y DU ac Iwerddon. O ganlyniad i'r cydweithrediad hwn, mae Flex wedi galluogi RMS i wella ei effeithlonrwydd gweithredol a'i wasanaethau i gleientiaid yn sylweddol, gan chwarae rhan fawr wrth helpu'r cwmni i ennill contractau newydd; cyflwyno prosiectau ar raddfa fawr a helpu i dyfu refeniw blynyddol dros 30.

Bydd buddsoddiad cychwynnol o £500k yn cael ei wneud i mewn i ddatblygiad y llwyfan thinkBooker i ehangu ei nodweddion ac ymarferoldeb ac i ganiatáu iddo gael ei farchnata i gynulleidfa ehangach. Yn ogystal, bydd y cwmni'n masnacheiddio'r system amserlennu a rheoli gweithlu hyblyg fel y gellir ei gynnig i gwmnïau eraill sydd angen gallu amserlennu a rheoli eu gofynion set sgiliau hyblyg neu dros dro yn effeithiol.

Bydd UpriseVSI yn ail-frandio i Flex Systems, gyda’r brand thinkBooker yn cael ei gadw ar gyfer cynnyrch archebu ar-lein y cwmni. Bydd yr holl staff yn UpriseVSI yn cael eu cadw gyda chynlluniau i ehangu'r tîm ymhellach dros y 12 mis nesaf. Bydd Banc Datblygu Cymru, sydd wedi gweithio gydag UpriseVSI ers 2015, yn aros fel benthyciwr tymor hir cefnogol i Flex Systems.

Bydd Gareth Rees Jones a Geoff Thomas, Cyd-sylfaenwyr UpriseVSI yn cadw cyfranddaliad lleiafrifol ac yn aros fel cyfarwyddwyr, gan ymgymryd â rolau'r Prif Swyddog Marchnata a'r Prif Swyddog Ariannol yn y drefn honno. Byddant yn gweithio’n agos gyda Daniel O’Toole, Prif Weithredwr RMS, a enillodd Cyfarwyddwr y Flwyddyn y DU yn 2018 yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ac a fydd yn ymgymryd â rôl Prif Weithredwr Flex Systems.

Wrth sôn am y buddsoddiad, dywedodd Daniel O’Toole; “Mae arloesi yn werth craidd i’n busnes ac, yn 2016 gwnaethom ddechrau’r buddsoddiad mewn datblygu llwyfan technoleg a fyddai’n sicrhau bod RMS yn parhau i fod ar flaen y gad yn ei ddiwydiant. Gyda buddsoddiad parhaus, mae flex™ wedi tyfu’n sylweddol dros y pedair blynedd diwethaf ac mae bellach yn rhan hanfodol o lwyddiant busnes RMS.

“Gyda symudiad tuag at weithio mwy hyblyg eisoes yn cael ei deimlo’n fyd-eang, mae COVID-19 wedi creu ymchwydd yn y galw am fwy o hyblygrwydd gan gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd. Mae wedi newid yn syth ac o bosibl yn barhaus yn nyfodol y farchnad gyflogaeth. Mae angen i fwy a mwy o gwmnïau allu recriwtio, amserlennu a rheoli eu pobl yn hyblyg; ac mae mwy o weithwyr yn mynnu lefel uwch o hyblygrwydd, rheolaeth a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

“Trwy ymuno ag UpriseVSI, byddwn yn gallu manteisio ar y cyfle hwn, nid yn unig yn y sector manwerthu, lle mae RMS yn gweithredu, ond ar draws llawer o wahanol ddiwydiannau a grymuso cyflogwyr a gweithwyr gyda thechnoleg archebu ac amserlennu deallus i ffynnu yn fwy hyblyg a phroffidiol nac erioed o'r blaen.

Ychwanegodd Gareth Rees Jones; “Rydyn ni wedi cael perthynas hir a llwyddiannus gyda Dan, Connah a’r tîm yn RMS, felly pan oedden ni’n chwilio am bartneriaid buddsoddi i’n helpu ni i symud y busnes yn ei flaen, nhw oedd y dewis naturiol.

“Mae galw mawr am systemau archebu ac amserlennu ar-lein a bydd y buddsoddiad y byddwn nawr yn gallu ei wneud yn ein llwyfan, ynghyd â sgiliau a phrofiad cyfun ein timau, yn ein helpu i dyfu ein cyfran o'r farchnad yn y DU a thu hwnt.”