Waterspring Ventures a Banc Datblygu Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad yn tourhub

Tom-Preene
Rheolwr Gweithredol
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid ecwiti
Ariannu
Twf

Mae Waterspring Ventures, cwmni cyfalaf menter cam cynnar sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i leoli yng Nghymru, yn cyhoeddi ei fod wedi dewis tourhub  yng Nghaerdydd - llwyfan cydgasglu ar gyfer teithiau drwy brofiad sy’n helpu teithwyr i archebu eu hanturiaethau delfrydol yn hawdd - ar gyfer eu buddsoddiad mawr nesaf.

Mae Waterspring Ventures yn buddsoddi £450,000 yn y busnes, mewn partneriaeth â  Banc Datblygu Cymru sy’n buddsoddi £300,000 o’i Gronfa Sbarduno Technoleg Mewn Busnes a £250,000 gan Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru  Fe wnaeth Hugh James, cwmni cyfreithiol lleol yng Nghaerdydd, roi cyngor ar y cytundeb gwerth miliwn o bunnoedd.

Un gyrchfan i archebu anturiaethau aml-ddiwrnod i unrhyw leoliad

Yn hanesyddol, treuliodd teithwyr gryn dipyn o amser yn chwilio am wahanol wefannau i archebu taith gan ddefnyddio sawl cwmni trefnu teithiau er mwyn cael y cynigion gorau. Nawr, mae tourhub yn ei gwneud hi’n hawdd archebu anturiaethau aml-ddiwrnod – gan alluogi teithwyr i gymharu amrywiaeth o opsiynau a phrisiau mewn un lle, sy’n golygu bod mwy o amser yn cael ei dreulio yn mwynhau'r daith yn hytrach nag yn ei threfnu.

Seamus Conlon, Prif Swyddog Gweithredol, tourhub: “Fe wnaethon ni sefydlu tourhub oherwydd roedden ni’n gallu gweld twf teithio drwy brofiad a gwyliau diwylliannol, ond roedd angen dod â’r cyfan i gyd mewn un lle i deithwyr. Rydyn ni’n cynnig popeth arall ar wahân i wyliau pecyn traeth safonol a thraddodiadol. Gyda thua 800 o gyflenwyr byd-eang, rydyn ni’n darparu beth bynnag rydych chi’n breuddwydio amdano – megis gweld mwncïod eira yn Alpau Japan, cerdded o gwmpas 18 o barciau cenedlaethol yn America, neu deithiau beicio ledled Fietnam – mae gennym ni rywbeth ar gyfer pob math o bobl sy’n hoffi antur, beth bynnag yw eich oedran.” 

Creu cymuned weledol 

Gyda chymorth y cynnydd presennol mewn teithio drwy brofiad, mae tourhub yn cynnig gwyliau sy’n addas ar gyfer elfennau gweledol a chynnwys ysbrydoledig, agwedd yr oedd y sylfaenwyr am fanteisio arni.

Mae Conlon yn parhau: “Rydyn ni’n gwybod bod y byd yn defnyddio mwy a mwy o gynnwys cymdeithasol bob dydd, o TikToks, riliau, ffilmiau a straeon byrion. Mae’r ffordd y mae pobl yn chwilio ac yn dod o hyd i wyliau yn newid – nawr maen nhw’n gweld un fideo anhygoel o daith rhywun ac maen nhw eisiau archebu ar unwaith. Felly, roedd hi’n bwysig i ni fanteisio ar hynny. Rydyn ni wedi creu cymuned o bobl sy’n creu cynnwys ac arbenigwyr teithio sy’n arddangos eu hanturiaethau ar-lein ac yn rhannu gwybodaeth fewnol, gan ysbrydoli eraill i archebu’n hyderus.”

Troi amser ymlacio yn gyfle 

Cafodd y busnes ei sefydlu dri mis cyn i bandemig Covid-19 ddechrau, yn sicr roedd yn gyfnod anodd i sefydlu cwmni teithio drwy brofiad – ond gweithiodd tourhub yn galed i fanteisio ar hyn.

Dywed Conlon: “Wrth edrych yn ôl, roedd y ffaith bod y byd teithio wedi dod i stop yn gyfle i ni. Roedd gennym ni'r amser i ganolbwyntio’n llwyr ar adeiladu ein llwyfan technoleg, yn hytrach na’r angen i’w adeiladu a’i redeg ar yr un pryd, er mwyn i ni allu cyfyngu ar yr heriau gweithredol pan wnaethon ni ei lansio. Doedd y trefnwyr teithiau ddim yn brysur chwaith, felly roedden nhw’n llawer mwy agored i sgyrsiau gyda ni ac ymuno â’n llwyfan, gan ein galluogi i ymuno â gweithredwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd ar raddfa lawer uwch.

“Roedden ni’n gwthio’r gatiau i fynd yn fyw, ond fe wnaethon ni benderfynu dal yn ôl a gohirio dechrau’r busnes nes bod digon o gyfyngiadau teithio wedi cael eu codi ledled y byd – oherwydd roedden ni eisiau’r gwyliau cyntaf hwnnw a oedd wedi cael ei drefnu i fod y daith antur roedden ni wedi’i haddo. Roedd hyn wedi bodloni ein disgwyliadau ni – a disgwyliadau ein cwsmeriaid.” 

Cyfoeth o brofiad 

Er ei fod yn fusnes newydd, dydy’r uwch dîm rheoli a bwrdd tourhub – sy’n cynnwys Seamus Conlon, Laurence Hicks, Rhodri Evans, Will Waggott a Darran Evans – ddim yn newydd i’r diwydiant teithio. Mae’r tîm wedi bod yn rhan o’r gwaith o greu ac ehangu cwmnïau teithio blaenllaw, gan gynnwys teithiau Wendy Wu, cruise.co.uk, a thechnoleg Tigerbay. Ymunodd Waggott â’r bwrdd fel Cadeirydd yn gynnar eleni, a chyn hynny bu’n Brif Swyddog Gweithredol Travelopia a Phrif Swyddog Ariannol TUI Holidays. Roedd Mr Evans, entrepreneur hynod lwyddiannus sydd â phrofiad yn y sectorau bancio, teithio a hamdden, wedi tyfu a rhyngwladoli Leisure Pass (Go City erbyn hyn) cyn gwerthu’r busnes. 

Dywedodd Sam Huxtable, Sylfaenydd a Phartner Rheoli Waterspring Ventures: “Rydyn ni’n falch iawn o fuddsoddi yn tourhub. Treuliodd y tîm y pandemig yn gosod y sylfeini ar ochr dechnolegol a gweithredol y busnes, gan ddatblygu perthnasoedd presennol a newydd gyda threfnwyr teithiau mawr a bach ledled y byd. Mae nifer o aelodau o'r tîm hefyd wedi arwain, adeiladu a gwerthu busnesau yn y diwydiant teithio o’r blaen. Roedd y profiad ar y cyd hwn yn atyniad cryf i Waterspring Ventures ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd yn y dyfodol.”

Dywedodd Tom Preene, Rheolwr Gweithrediadau i Angylion Buddsoddi Cymru: “Mae gwerth cyfun o £300,000 o Gronfa Sbarduno Technoleg Mewn Busnes Cymru a £250,000 o Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru yn dangos sut y gall ein buddsoddiadau gynyddu grym buddsoddi angylion syndicetio a chronfeydd CBMCC/CBM. Mae’r rownd ariannu ddiweddaraf hon yn dyst i’n hymrwymiad i weithio gyda chwmnïau cyffrous fel Waterspring Ventures ac angylion busnes fel Darran Evans fel ein cyd-fuddsoddwyr, gan roi llwyfan i uwchraddio’n fyd-eang o’u canolfan yma yng Nghaerdydd.”

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Gan edrych tua’r dyfodol, mae’r busnes wrthi’n canolbwyntio ar gynefino mwy o drefnwyr teithiau, teithiau ar afonydd a mordeithiau. Mae’n parhau i ddarparu ei dechnoleg a’i gynnwys i asiantaethau teithio a chyhoeddwyr teithio eraill - gan gefnogi The Times, HolidayPirates, Barrhead Travel a 200 o asiantau teithio llai. Ar hyn o bryd daw 60% o’r busnes o UDA a Chanada, gyda chynlluniau ar waith hefyd i'w lansio yn Awstralia erbyn diwedd 2023.