Polisi Datgeliadau & Chytundebau

Darllenwch y wybodaeth bwysig a ganlyn yn ofalus os gwelwch yn dda.

Datganiadau

Mae hyn yn nodi sut y bydd Banc Datblygu Cymru a'i gymdeithion a ddisgrifir ar y cyd fel 'BDC' yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn yn ogystal â'r awdurdodadau angenrheidiol y cyfeiriwyd atynt fel 'Rwyf,' 'Rydym', 'Fi', 'Ni', 'rydych 'chi'n' ei ddarparu i BDC. Bydd gwybodaeth ddiffygiol neu gamarweiniol yn golygu bod y cais yn cael ei wrthod heb esboniad pellach. ■ Efallai y bydd BDC yn cael gwybodaeth amdanoch chi gan asiantaethau cyfeirio credyd i helpu i wneud penderfyniadau ac i reoli eich cyfrif, gan gynnwys eich perfformiad talu. Bydd yr asiantaethau hyn yn rhoi gwybodaeth gredyd i BDC yn ogystal â gwybodaeth oddi ar y Gofrestr Etholiadol a data arall a gedwir ar eich ffeil credyd. ■ Bydd yr asiantaethau'n cofnodi manylion unrhyw chwiliadau p'un a yw'r cais hwn yn mynd rhagddo ai peidio, ac efallai y bydd cwmnïau eraill yn gweld y chwiliadau hyn sy'n gwneud eu hymholiadau credyd eu hunain amdanoch chi. Gall hyn effeithio ar eich gallu i gael credyd o leoedd eraill yn y dyfodol agos. ■ Mae arweiniad llawn ar yr hyn y mae BDC yn ei wneud a sut y bydd BDC ac asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal twyll yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael yn fanwl yn y ddogfen “Arweiniad am y defnydd a wneir o’ch Gwybodaeth Bersonol a Busnes”. ■ Gall BDC ddefnyddio dulliau sgorio credyd i asesu eich cais. ■ Bydd eich cais yn cael ei asesu gan ddefnyddio cofnodion asiantaeth cyfeirio credyd sy'n ymwneud ag unrhyw un y mae gennych gysylltiad ariannol â nhw. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd ar gyfer olrhain dyledion yn ogystal â rheolaeth barhaus unrhyw arian a ddarperir gan BDC. ■ Efallai y bydd BDC yn rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau cyfeirio credyd ynghylch sut rydych chi'n rheoli'ch cyfrif. Mae'r wybodaeth hon ar gael i sefydliadau eraill (gan gynnwys asiantaethau atal twyll a sefydliadau ariannol eraill) fel y gallant wneud penderfyniadau amdanoch chi, eich cydweithwyr ac aelodau o'ch cartref. ■ Gall BDC gadw unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn ein cofnodion cyfrifiadurol i reoli unrhyw gyllid a ddarperir ac fe all gael ei rannu o fewn BDC a chyda thrydydd parti i amddiffyn BDC a chwsmeriaid BDC rhag twyll. ■ Er mwyn atal neu ganfod twyll, bydd yr wybodaeth a ddarperir yn y ffurflen gais hon yn cael ei rannu gydag asiantaethau atal twyll. Mae'n hanfodol felly eich bod chi'n darparu gwybodaeth gywir bob amser. ■ Mae gennych hawl i gael copïau o unrhyw ddata personol a ddelir amdanoch chi gan BDC a gofyn i unrhyw anghywirdebau gael eu cywiro. ■ Mae gan BDC yr hawl i ofyn am fwy o wybodaeth os oes angen.

Cytundebau

Wrth lenwi'r ffurflen gais hon, rydyn ni / rydym ni'n cadarnhau'r hyn a ganlyn: ■ Rwyf / Rydym yn cyflwyno'r cais hwn am fuddsoddiad ac yn ardystio bod y wybodaeth a ddarperir yn wir ac yn gywir. ■ Rwyf / Rydym yn awdurdodi BDC i ofyn am chwiliadau gan asiantaethau cyfeirio credyd i edrych ar y wybodaeth sydd ar gael am y busnes a'r ymgeiswyr sy'n gysylltiedig â'r busnes at ddibenion asesu credyd. ■ Rwyf / Rydym ni'n awdurdodi BDC i gynnal yr ymchwiliadau eraill sy'n ofynnol wrth asesu'r cais hwn, gan gynnwys cynnal dadansoddiad ystadegol i brofi ad-dalu unrhyw arian a ddarperir. ■ Rwyf / Rydym yn cydnabod y gall BDC rannu gwybodaeth amdanaf i / ni gyda thrydydd partïon fel asiantaethau cyfeirio credyd, asiantaethau atal twyll, Llywodraeth Cymru ac unrhyw drydydd partïon eraill ar gyfer asesu'r cais hwn, atal troseddau ariannol a rheoli unrhyw gyllid, neu gyllid dilynol, a ddarperir yn barhaus. ■ Rwyf i / Rydym ni'n cytuno y bydd BDC yn defnyddio'r wybodaeth a'r dogfennau ategol a ddarperir i asesu'r cais hwn ac mae penderfyniad BDC yn derfynol.  

Disclosures

This sets out how the Development Bank of Wales and its associates collectively described as ‘DBW’ will use the information provided in this application as well as necessary authorisations which respective applicants referred to as ‘I’, ‘We’, ‘me’, ‘us’, ‘you’ are providing to DBW. False or misleading information will result in the application being declined without further explanation.

 • DBW may obtain information about you from credit reference agencies to help make decisions and to manage your account, including your payment performance. These agencies will supply DBW with credit information as well as information from the Electoral Register and other data held on your credit file.
 • The agencies will record details of any searches whether or not this application proceeds and these searches may be seen by other companies who make their own credit enquiries about you. This may affect your ability to obtain credit elsewhere in the near future.  
 • Full guidance on what DBW does and how both DBW and credit reference agencies and fraud prevention agencies will use your information is detailed in the document “A Guide to the use of your Personal and Business Information”.
 • DBW may use credit-scoring methods to assess your application.
 • Your application will be assessed using credit reference agency records relating to anyone with whom you are linked financially. This information may also be used for debt tracing as well as the ongoing management of any funding DBW provides.
 • DBW may share information with credit reference agencies about how you manage your account. This information is available to other organisations (including fraud prevention agencies and other financial institutions) so that they can take decisions about you, your associates and members of your household. 
 • Any information provided by you may be held by DBW in its our computer records to manage any funding provided and may be shared within DBW and with third parties to protect both DBW and DBW’s customers against fraud.
 • In order to prevent or detect fraud, the information provided in this application form will be shared with fraud prevention agencies. It is therefore vital that you provide accurate information at all times.
 • You are entitled to copies of any personal data held about you by DBW and ask for any inaccuracies to be corrected.
 • DBW has the right to request any more information if required.

Agreements

In completing this application form I/we confirm the following:

 • I/We submit this application for investment and certify the information provided is true and accurate.
 • I/We authorise DBW to request searches from credit reference agencies to look at available information about the business and the applicants associated with the business for the purpose of credit assessment.
 • I/We authorise DBW to conduct other investigations required in the assessment of this application including statistical analysis to test the repayment of any funding provided.
 • I/We acknowledge that DBW may share information about me/us with third parties such as credit reference agencies, fraud prevention agencies, the Welsh Government and any other third parties both for the assessment of this application, the prevention of financial crime and on-going management of any funding, or follow-on funding, provided.
 • I/We agree that the information and supporting documentation provided will be used by DBW to assess this application and DBW’s decision is final.