Polisi preifatrwydd - Cymorth I Aros Cymru

Pan fyddwch chi’n darparu gwybodaeth bersonol i gynllun Cymorth i Aros Cymru, neu pan fyddwn ni’n casglu gwybodaeth amdanoch chi, byddwn ni ond yn defnyddio’r wybodaeth yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn. Darllenwch y ddogfen hon yn ofalus.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Gynllun Cymorth i Aros Cymru (y ‘Cynllun’), sef Cynllun sy’n cael ei reoli gan is-gwmni Banc Datblygu Cymru, sef Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig.

Pryd bynnag y defnyddir y termau ‘BDC’, ‘Cymorth i Aros Cymru’, ‘ni’, neu ‘ein’ yn yr hysbysiad hwn, mae’n golygu Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig. fel Rheolydd Data a rheolwr y Cynllun Cymorth i Aros Cymru.

Cliciwch yma i weld ein rhestr lawn o ddogfennau preifatrwydd.

Mae rhagor o wybodaeth am ein strwythur llywodraethu ar ein tudalen lywodraethu.

Ein hegwyddorion preifatrwydd

Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd chi o ddifrif ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ni ond yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni, er mwyn i ni allu eich helpu chi.

 • Byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol. Rydyn ni’n defnyddio mesurau diogelu gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol.

 • Dim ond gyda chwmnïau eraill yng Ngrŵp Banc Datblygu Cymru y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth bersonol, gyda chyflenwyr sy’n cyflawni gwasanaethau ar ein rhan, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn.

 • Ni fyddwn ni’n gwerthu eich gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg.

Sut rydyn ni’n casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Mae’n bosibl y byddwn ni’n casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi am y rhesymau canlynol:

 • Mewn cysylltiad â chais i’r Cynllun, ac ar gyfer rheoli’n barhaus y cais i'r Cynllun.

 • Gan eich bod chi eisiau i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol.

 • Cyflawni ein rhwymedigaethau rheoleiddiol a chyfreithiol.

 • Defnyddio eich gwybodaeth i ddelio â chwyn a’i datrys, os ydych chi’n dymuno gwneud hynny.

 • Defnyddio eich gwybodaeth yn unol â Thelerau ac Amodau’r cynllun.

Efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi drwy’r post, dros y ffôn, ar e-bost, drwy negeseuon testun neu ddulliau cyfathrebu digidol eraill, gan gynnwys drwy ddulliau eraill a allai fod ar gael yn y dyfodol. Efallai y byddwn ni’n anfon gohebiaeth at ddibenion:

 • Rheolaeth barhaus o’r cynhyrchion benthyciad ecwiti rydyn ni wedi’u darparu i chi.

 • Cyflawni ein rhwymedigaethau rheoleiddio.

Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o’r dibenion hyn ar gael isod. Mae’r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis. Mae rhagor o fanylion ar gael yn ein polisi cwcis.

Gweler hefyd bolisi cwcis llyw.cymru.

Eich hawliau diogelu data

Bydd y data personol a roddwch chi i ni yn cael ei gadw yn unol â’n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae’r cyfreithiau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

 • Yr hawl i gael mynediad – Mae gennych chi hawl i ofyn am gopïau o’ch data personol (gelwir hyn hefyd yn gais gwrthrych am wybodaeth).

 • Yr hawl i gywiro – Mae gennych chi hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych chi hefyd yr hawl i ofyn i ni lenwi gwybodaeth nad yw’n gyflawn yn eich barn chi.

 • Yr hawl i ddileu – Mae gennych chi hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol, o dan amodau penodol.

 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych chi hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan amodau penodol.

 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych chi hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol, o dan amodau penodol.

 • Yr hawl i gludadwyedd data – Mae gennych chi hawl i ofyn i ni drosglwyddo’r data rydyn ni wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol i chi, o dan amodau penodol.

 • Yr hawl i gwyno i’r rheoleiddiwr – sef Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, os ydych chi’n anhapus ynghylch sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk.

Os hoffech chi ymarfer unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y data personol sydd gennym ni amdanoch chi, anfonwch e-bost neu ysgrifennwch atom ni ar:

SWYDDOG DIOGELU DATA,

Banc Datblygu Cymru,

1 Capital Quarter,

Stryd Tyndall Caerdydd,

CF10 4BZ.

1. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â’n benthyciadau ecwiti

Pam mae angen i Cymorth i Aros Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch chi’n gwneud cais i ni am fenthyciad ecwiti, byddwn ni angen gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu a ydych chi’n gymwys i gael benthyciad ecwiti. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth fel rhan o’n gwaith parhaus o reoli cyllid i chi.

Efallai y byddwn ni hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a ddarperir gan eraill i lywio ein penderfyniadau ynghylch benthyciadau ecwiti. Er enghraifft, os oes gennych chi gysylltiad ariannol ag ymgeisydd, bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol am y ddau/ddwy ohonoch chi.

Efallai y byddwn ni’n rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi ag adrannau’r llywodraeth fel Cofrestrfa Tir EF, er mwyn gwirio a dilysu’r data sydd gennym ni gyda data sy’n cael ei ddal yn ganolog gan Gofrestrfa Tir EF.

Efallai y byddwn ni hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi â thrydydd partïon, gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac asiantaethau sy’n gweithio ar eu rhan fel Rhentu Doeth Cymru, a Chofrestrfa Tir EF er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol, a lle mae hynny er ein budd cyfreithlon (er enghraifft, i atal twyll ariannol neu gamymddygiad ariannol, neu i fonitro cydymffurfedd â thelerau ac amodau’r cynllun).

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn ni’n cadw eich data am 2.5 mlynedd.

Pa wybodaeth y mae angen i mi ei darparu i Cymorth i Aros Cymru?

Bydd yr union wybodaeth rydyn ni ei hangen arnom yn cael ei nodi ar y ffurflen gais ei hun. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad a’ch dyddiad geni. Byddwn ni hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol.

Os byddwn ni’n penderfynu cynnig benthyciad ecwiti, byddwn ni’n gofyn i chi lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch chi i ni ar y ffurflen hon, yn cael ei defnyddio i’n helpu ni i fonitro a ydym yn cyflawni gwir gyfle cyfartal wrth ddarparu ein gwasanaethau yn unig. Ni fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi.

Beth mae Cymorth i Aros Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch chi’n darparu eich gwybodaeth i ni, neu os yw’r wybodaeth yn cael ei darparu gan eraill fel rhan o gais, byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i asesu’r cais ac i benderfynu a ddylid darparu’r benthyciad ecwiti ai peidio. Byddwn ni wedyn yn defnyddio eich gwybodaeth fel rhan o’n gwaith parhaus o reoli’r benthyciad ecwiti ac i hwyluso eich trafodiad eiddo. Gall ein defnydd o’ch gwybodaeth gynnwys:

 • Chwilio amdanoch chi mewn asiantaethau archwilio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn rhoi gwybodaeth am gredyd i ni yn ogystal â gwybodaeth o’r gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau os yw eich cais yn parhau ai peidio. Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich gwybodaeth chi ei defnyddio gan asiantaethau archwilio credyd ac asiantaethau atal twyll ariannol drwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaethau Gwirio Credyd (CRAIN). Mae’r ddogfen hon yn disgrifio sut mae’r tair prif asiantaeth archwilio credyd yn defnyddio ac yn rhannu data personol. Mwy o wybodaeth am CRAIN.

 • Bod eich eiddo’n cael ei brisio’n annibynnol gan syrfëwr penodedig yn Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Os byddwch chi’n symud ymlaen i’r cam hwn o’r cynllun, byddwn yn rhannu eich manylion â’r syrfëwr er mwyn iddo gysylltu â chi.

 • Rhannu eich gwybodaeth gyda chyfreithwyr er mwyn cyflawni trefniadau ffurfiol cyfreithiol ar y cyd â'ch cais am fenthyciad ecwiti.

 • Rhannu eich data â Chofrestrfa Tir EF er mwyn dilysu data eiddo a gedwir gennym ni gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EF.

 • Rhannu eich data â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau a gyflogir ar eu rhan, a allai gysylltu â chi at ddibenion ymchwil. Mae’r dibenion hyn yn cynnwys cynnal adolygiadau o gynlluniau, cael adborth gan gwsmeriaid ac ymgeiswyr, dadansoddi meysydd i’w gwella, a chynnal arolygon ymchwil ac ystadegol sy’n ymwneud â’r cynllun. Byddwch chi’n cael cyfle i optio allan o’r rhain. Gall Cymorth i Aros Cymru rannu’r data hwn yn gyfrinachol ag adrannau eraill y llywodraeth, awdurdodau lleol ac asiantaethau sy’n gweithio ar Cymorth i Aros Cymru ac ar ran Llywodraeth Cymru.

 • Rhannu eich gwybodaeth gydag ymgynghorwyr morgais annibynnol i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cynllun.

 • Rhannu eich gwybodaeth ag asiantau olrhain er mwyn casglu ôl-ddyledion, os byddwch chi’n mynd i ddyled gyda’ch ad-daliadau o’ch benthyciad ecwiti i ni.

 • Defnyddio eich gwybodaeth er mwyn delio â chwyn a’i datrys, os ydych chi’n dymuno codi un, gan gynnwys rhannu’r wybodaeth honno ag Ombwdsmon, Gwasanaeth Datrys Anghydfodau neu Awdurdod Rheoleiddio.

 • Defnyddio eich gwybodaeth yn unol â Thelerau ac Amodau’r cynllun.

Fel rhan o’r gweithgareddau a restrir uchod, efallai y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth â’ch cyfrifwyr, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru.

Os byddwch chi’n rhoi gwybodaeth ychwanegol i ni sy’n ymwneud â gofynion cymorth neu addasiadau ychwanegol, byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i ychwanegu nodiadau at eich cofnodion am unrhyw gymorth neu addasiadau rydych chi ei hangen (er enghraifft, defnyddio print bras pan fyddwn ni’n cyfathrebu â chi) i sicrhau ei bod yn haws i chi ryngweithio â ni.

Os byddwch chi’n rhoi gwybodaeth ychwanegol i ni am eich amgylchiadau personol, byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i ychwanegu nodiadau at eich cofnodion am eich amgylchiadau personol er mwyn ein helpu ni i reoli eich sefyllfa unigol yn well.

Os byddwch chi’n rhoi unrhyw ddata categori arbennig i ni mewn perthynas ag unrhyw gymorth neu addasiadau rydych chi ei hangen, byddwn ni’n prosesu hyn at ddibenion darparu cymorth ac addasiadau ychwanegol i chi yn unig, ac ar gyfer darparu mesurau diogelu i ymgeiswyr sy’n agored i niwed. Ni fyddwn ni’n rhannu unrhyw ddata categori arbennig a roddwch i ni gyda phartïon eraill.

Ble bydd fy nata yn cael ei brosesu?

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu yn y DU ac yn Ardal Economaidd Ewrop (AEE). Byddwn ni’n cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddo eich data y tu allan i’r DU/AEE yn destun mesurau diogelu sy’n diogelu eich hawliau preifatrwydd, a bydd eich data’n cael ei gadw’n ddiogel bob amser.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad ecwiti gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad contract

Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle mae’n rhaid i ni wneud hynny er mwyn cymryd camau cyn y contract, ymrwymo i gontract gyda chi, ac er mwyn cyflawni contract sydd gennym ar waith.

Rhwymedigaeth gyfreithiol:

Mae gennyn ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydyn ni’n ddibynnol ar amrywiol rwymedigaethau cyfreithiol pryd bynnag y byddwn ni’n ystyried ceisiadau am fenthyciad ecwiti, gan gynnwys deddfwriaeth atal gwyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Buddiannau dilys

Mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau’n cael eu diystyru gan eich buddiannau eich hun.

Os ydych chi wedi gwneud cais am fenthyciad ecwiti gyda ni, neu os ydych chi eisoes yn gwsmer, byddwn ni’n prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Cynnal archwiliadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid

 • Sicrhau bod benthyciadau ecwiti yn cael eu had-dalu i ni

 • Asesu cydymffurfiaeth â pholisïau a thelerau ac amodau’r cynllun

 • Rheoli datblygiad eich eiddo a'ch trafodion eiddo

 • Cynnal dilysiad priodol o ddata eiddo a gedwir gennym ni (sydd wedi’i ddarparu gennych chi) gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EF.

 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion er mwyn atal methiannau a diwygio effeithiau negyddol ar gwsmeriaid.

 • Ystyried anghenion lles cwsmeriaid, gan gynnwys darparu unrhyw addasiadau, cymorth neu amddiffyniad y mae angen eu rhoi ar waith.

 • Atal ac ymchwilio i dwyll ariannol, gwyngalchu arian a chamymddwyn ariannol arall.

 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau, gan gynnwys cynnal arolygon cwsmeriaid ac ymchwil.

 • Cael adborth gan gwsmeriaid am ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

Sail Gyfreithiol dros Brosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn ni’n casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd chi, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os byddwn ni'n gwneud hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y bydd yn berthnasol:

 • Am resymau sydd o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd; neu

 • Ein bod ni wedi cael eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu

 • Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Aros Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod eich contract gyda ni o leiaf, ac ar ôl hynny am gyfnod o chwe blynedd. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod gennym ni gofnod llawn o’r contract rhyngom ni, os oes unrhyw anghydfod ynghylch y contract.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus neu’n cael ei dynnu’n ôl, byddwn ni’n cadw ac yn dinistrio eich data personol yn unol â’n hamserlen cadw data.

Efallai y byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth am gyfnod hirach pan fydd angen cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, i arfer hawliau cyfreithiol, i gydymffurfio â Thelerau ac Amodau’r gronfa neu i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Cymorth i Aros Cymru?

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi i ni. Os na fyddwch chi’n darparu’r holl fanylion y byddwn ni’n gofyn amdanynt yn y ffurflen gais, ni fyddwn ni’n gallu asesu eich cais, a gallai hyn olygu na fyddwch chi’n gallu cael mynediad at ein benthyciad ecwiti.

2. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ymateb i’ch ymholiad

Pam mae angen i Cymorth i Aros Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch chi’n cysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am fenthyciad ecwiti, neu i wneud ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth y mae angen i mi ei darparu i Cymorth i Aros Cymru?

Bydd hyn yn dibynnu ar bolisi eich undeb. Mae’r ‘dudalen cysylltu â ni’ ar ein gwefan yn nodi’r wybodaeth sylfaenol y byddwn ni ei hangen amdanoch chi er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni drwy anfon eich ymholiad i’r cyfeiriad e-bost canlynol: Applications@helptostay.wales

Beth mae Cymorth i Aros Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i ymateb i’ch ymholiad.

Beth yw’r sail gyfreithiol dros defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad ecwiti gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni gydag ymholiad, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad contract

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â chais neu gontract, mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fydd angen i ni wneud hynny er mwyn cyflawni camau cyn y contract, i ymrwymo i gontract gyda chi, ac er mwyn cyflawni contract sydd gennym ar waith.

Rhwymedigaeth gyfreithiol:

Mae gennyn ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydyn ni’n ddibynnol ar amrywiol rwymedigaethau cyfreithiol pryd bynnag y byddwn ni’n ystyried ceisiadau am fenthyciad ecwiti, gan gynnwys deddfwriaeth atal gwyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Buddiannau dilys

Mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau’n cael eu diystyru gan eich buddiannau eich hun.

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni gydag ymholiad, byddwn ni’n prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion er mwyn atal methiannau a diwygio i effeithiau negyddol ar gwsmeriaid

 • Ystyried anghenion lles cwsmeriaid, gan gynnwys darparu unrhyw addasiadau, cymorth neu amddiffyniad y mae angen eu rhoi ar waith

 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau

 • Cael adborth gan gwsmeriaid am ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

 Sail Gyfreithiol dros Brosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn ni’n casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd chi, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os byddwn ni’n gwneud hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y bydd yn berthnasol:

 • Am resymau sydd o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd; neu

 • Ein bod ni wedi cael eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu

 • Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Aros Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth am y cyfnod o amser mae’n ei gymryd i ddelio â’ch ymholiad. Byddwn ni’n cadw ac yn dinistrio unrhyw ddata personol sy’n gysylltiedig â’ch ymholiad yn unol â’n hamserlenni cadw data. Efallai y byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth am gyfnod hirach pan fydd angen cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, i arfer hawliau cyfreithiol, i gydymffurfio â Thelerau ac Amodau’r benthyciad ecwiti neu i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Cymorth i Aros Cymru?

Er mwyn i ni ymateb i’ch ymholiad, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi i ni. Os na fyddwch chi’n darparu’r holl fanylion y byddwn ni’n gofyn amdanynt yn y ffurflen gais, ni fyddwn ni'n gallu ymateb i’ch ymholiad na’i ddatrys.

3. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â chynnyrch neu wasanaethau rydych chi’n eu darparu i ni

Pam mae angen i Cymorth i Aros Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych chi’n darparu cynnyrch neu wasanaethau i Cymorth i Aros Cymru, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ai chi yw’r unigolyn neu’r endid cywir i ddarparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth gofynnol. Byddwn ni’n parhau i ddefnyddio eich gwybodaeth fel rhan o’n gwaith parhaus o reoli’r cynnyrch neu’r gwasanaeth rydych chi’n ei ddarparu.

Pa wybodaeth y mae angen i mi ei darparu i Cymorth i Aros Cymru?

Rydyn ni angen y wybodaeth ganlynol gennych chi: eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Beth mae Cymorth i Aros Cymru yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gwybodaeth i ni, byddwn ni’n ei defnyddio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth. Byddwn ni wedyn yn defnyddio eich gwybodaeth i reoli ein perthynas barhaus tra byddwch chi’n darparu’r gwasanaeth a byddwn ni’n rhannu’r wybodaeth honno â thrydydd partïon yn ôl yr angen.

Rydych chi’n cydnabod ac yn cytuno y gellir prosesu eich data personol y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Byddwn ni’n cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddo eich data y tu allan i’r DU/AEE yn destun mesurau diogelu sy’n diogelu eich hawliau preifatrwydd, a bydd eich data’n cael ei gadw’n ddiogel bob amser.

Beth yw’r sail gyfreithiol dros ddefnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys dros gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad ecwiti gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad ecwiti gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad contract

Pan fyddwch chi’n darparu gwasanaeth rydych chi’n ei ddarparu i ni, mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fydd angen i ni wneud hynny er mwyn cymryd camau cyn y contract, ymrwymo i gontract gyda chi, ac er mwyn cyflawni contract sydd gennym ar waith.

Rhwymedigaeth gyfreithiol:

Mae gennyn ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydyn ni’n ddibynnol ar amrywiol rwymedigaethau cyfreithiol pryd bynnag y byddwn yn caffael gwasanaethau neu nwyddau, gan gynnwys: rheoliadau caffael, rheoliadau contractau cyhoeddus a deddfwriaeth diogelu data.

Buddiannau dilys

Mae gennym ni hawl i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau’n cael eu diystyru gan eich buddiannau eich hun.

Pan fyddwch chi’n darparu gwasanaeth i ni, byddwn ni’n prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Cynnal archwiliadau ar ddarparwyr a chyflenwyr gwasanaeth posibl

 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion er mwyn atal methiannau a diwygio i effeithiau negyddol ar gwsmeriaid

 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau

 • Rhoi adborth i’n cyflenwyr am eu cynnyrch a’u gwasanaethau.

 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

Sail Gyfreithiol dros Brosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn ni’n casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd chi, oni bai fod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os byddwn ni'n gwneud hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y bydd yn berthnasol:

 • Am resymau sydd o ddiddordeb sylweddol i’r cyhoedd; neu

 • Ein bod ni wedi cael eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu

 • Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Aros Cymru yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod eich contract gyda ni o leiaf, ac ar ôl hynny am gyfnod o chwe blynedd. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod gennym ni gofnod llawn o’r contract rhyngom ni, os oes unrhyw anghydfod ynghylch y contract. Efallai y byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth am gyfnod hirach pan fydd angen cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, i arfer hawliau cyfreithiol neu i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn darparu fy ngwybodaeth i Cymorth i Aros Cymru?

Nid oes rhaid i chi ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch chi’n darparu’r manylion y gofynnwn amdanynt, ni fyddwn ni’n gallu defnyddio eich gwasanaethau.

Sut i fynegi pryder neu wneud cwyn

I Fanc Datblygu Cymru:

Os oes gennych chi unrhyw bryderon neu gwynion am ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddatrys eich problem cyn gynted â phosib. Gallwch wneud cwyn drwy anfon e-bost at dpo@developmentbank.wales neu ysgrifennu atom i'r un cyfeiriad ag uchod.

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:

Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd rydyn ni wedi defnyddio eich gwybodaeth bersonol, neu wedi delio â’ch pryder neu gwyn, gallwch chi hefyd gwyno wrth Reoleiddiwr Diogelu Data’r DU, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn www.ico.org.uk neu dros y ffôn ar 0303 123 1113.