Rheolwr Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Rydym yn recriwtio Rheolwr Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, ar gontract cyfnod penodol o 12 mis, i weithio o Gaerdydd neu Wrecsam.

Pwrpas y swydd

Rheoli pob agwedd ar y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid (“CL”). Y Rheolwr CL (“RhCL”) fydd yn bennaf gyfrifol am weithrediad parhaus y cynllun CL newydd sydd i’w lansio ddiwedd Mehefin 2022 a rheoli pob agwedd ar gyflawniad gweithredol parhaus y CL. Mae manylion pellach fel a ganlyn:

 • Bydd gweithredu'r cynllun newydd yn golygu cefnogi'r Rheolwr Gwasanaethau Eiddo (“RhGE”) i ddatblygu'r holl systemau, prosesau a gweithdrefnau ar gyfer y cynllun newydd
 • Cydlynu a meithrin perthnasoedd cryf â rhanddeiliaid allweddol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Lesddeiliaid a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Cynghorwyr Ariannol Annibynnol (CAA), Cyfreithwyr, Priswyr a Syrfewyr Meintiau. Hefyd datblygu strategaeth recriwtio a staffio priodol i ddiwallu anghenion y cynllun, er mwyn bod yn barod ar gyfer lansio.
 • Bydd rheoli darpariaeth weithredol barhaus yn cynnwys sefydlu'r systemau, prosesau a gweithdrefnau ar draws y tîm CL newydd, gan sicrhau bod y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau cadernid ac effeithlonrwydd; sicrhau bod holl dargedau cronfa'r CL yn cael eu cyrraedd a'u hadrodd yn gywir; a gweithredu fel rheolwr llinell Swyddogion  Cymorth i Lesddeiliaid (“SCL”).
 • Bydd dealltwriaeth gref o ofynion cwsmeriaid a chymhwysedd yn allweddol i sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bodloni meini prawf buddsoddi Banc Datblygu Cymru. Bydd deiliad y swydd yn meddu ar alluoedd arwain, rhyngbersonol a datrys problemau datblygedig. Mae llygad graff am fanylion ac ymagwedd ragweithiol, ymarferol hefyd yn rhagofynion hanfodol ar gyfer y rôl hon. Ystyrir fod meddu ar ddealltwriaeth o gladin/EWS1 a gofynion rheoleiddio defnyddwyr yn ffafriol hefyd.

Mae’r Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid wedi’i anelu at y rheini sy’n wynebu caledi ariannol sylweddol oherwydd materion diogelwch tân yn yr adeiladau y maent yn byw ynddynt. Bydd y cynllun yn cefnogi lesddeiliaid i ddeall yr opsiynau gorau ar gyfer eu hamgylchiadau ariannol unigol ac mae potensial i gael yr opsiwn o all-brynu cartref os mai dyna’r ffordd fwyaf priodol o weithredu.

Bydd yn canolbwyntio ar y rhai sy’n cael anhawster oherwydd costau gwasanaeth uwch oherwydd yswiriant a mesurau risg diogelwch tân, gostyngiad yng ngwerth y farchnad ac absenoldeb tystysgrif System Wal Allanol 1 ac na allant werthu eu heiddo (os oes gwaith adfer yn mynd rhagddo ar yr adeilad, yna ni fyddai’r lesddeiliad yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn).

 

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Arwain ar ddatblygu’r Cynllun CL newydd a’r model gweithredu, gan gynorthwyo gyda dylunio a gweithredu proses asesu ceisiadau a thrwodd at gwblhau achosion ac unrhyw weithgaredd ar ôl cwblhau.
 • Cyfrifoldeb gweithredol dyddiol llinell gyntaf dros ddirprwyo a rheoli llwyth gwaith i sicrhau bod CLGau a DPA yn cael eu bodloni.
 • Sicrhau bod SCLau yn cynnal diwydrwydd dyladwy trwyadl a chadarn (y darperir hyfforddiant ar ei gyfer) wrth symud ceisiadau CCL yn eu blaenau ac ymgymryd â'r cymhwyster a'r fforddiadwyedd gofynnol yn unol â meini prawf LlC.
 • Darparu cefnogaeth i Swyddogion Cefnogi Lesddeiliaid (SCLau) ar bob agwedd o’r broses, gan ysgogi gwelliant parhaus. Nodi gofynion hyfforddi a datblygu a gweithredu fel hyfforddwr i sicrhau arfer gorau.
 • Rheoli perfformiad a chymhwysedd unigol a’r tîm yn weithredol gan gynnwys cynnal sesiynau un i un, rhoi adborth ar berfformiad, cynnal adolygiadau perfformiad, rheoli absenoldeb, cynnal gwiriadau cymheiriaid a rheoli gofynion adnoddau.
 • Bod yn bwynt uwchgyfeirio i'ch tîm. Gallu ymdrin ag amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd ac ymateb yn unol â hynny gyda diplomyddiaeth dact ac empathi er mwyn diffiwsio gwrthdaro a allai fod yn llawn tyndra a gwneud hynny mewn modd cadarnhaol a digynnwrf.
 • Cymeradwyo papurau sancsiwn benthyciad, adolygu Diwydrwydd Dyladwy Cwsmer (DDC) a sicrhau bod meini prawf y cynllun wedi'u bodloni cyn i’r SCL gyhoeddi cynnig benthyciad i LCC.
 • Cymeradwyo hysbysiad tynnu i lawr LCC ac ymgymeriad cyfreithiol.
 • Bod yn bwynt cymeradwyo ar gyfer dogfennau Hawl Teitl (HT) ac Arwystl Cyntaf a gyflwynir gan SCLau i'w hadolygu.
 • Datblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid proffesiynol, gan gynnwys Cynghorwyr Ariannol Annibynnol (CAA), Cyfreithwyr, Priswyr, LCC a Syrfewyr Meintiau.
 • Goruchwylio cwblhad y broses Ôl-gwblhau - cyhoeddi hysbysiadau cwblhau i LCC, a bod yr holl ffioedd ar gyfer prisio, Cynghorwyr Ariannol Annibynnol (CAA), a chostau cyfreithiol wedi'u pennu gan y SCL. Gwirio dogfennau teitl Cofrestrfa Tir Ei Mawrhydi (CTEM) i sicrhau bod diogelwch wedi'i gofrestru'n gywir.
 • Sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ofynion rheoleiddio a sicrhau bod y tîm yn cydymffurfio â'r canllawiau gweithredu. Sicrhau cydymffurfiaeth â diwydrwydd dyladwy cwsmeriaid a rheoliadau gwrth-wyngalchu arian ac awgrymu hyfforddiant yn ôl yr angen.
 • Sicrhau diogelwch GDPR trwyadl a safonau diogelwch gwybodaeth yn cael eu cynnal gan y tîm bob amser.
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth dechnegol a diwydiant penodol i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.
 • Gweithio gyda Dadansoddydd Busnes Gwasanaethau Eiddo i gynhyrchu dangosfyrddau Gwybodaeth Reoli er mwyn monitro perfformiad y cynllun a'r SCL.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y RhCE i gwrdd ag anghenion gweithredol y Cynllun CL.
 • Yn seiliedig ar alw’r cynllun, mae’n bosibl y bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfuno’r llwyth gwaith â CiBC.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo i gwrdd â'r anghenion gweithredol.

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant a'r gallu i gymryd agwedd ragweithiol ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Profiad o reoli llinell.
 • Profiad o weithio ar Gronfa Gwasanaeth a'r gallu i weithio trwy drafodion cysylltiedig â heriau technegol heb fawr o gymorth na goruchwyliaeth.
 • Profiad o baratoi a chyflwyno adroddiadau i safon uchel.
 • Dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau asesu risg a chronfeydd gwasanaeth.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.
 • Hyderus yn eich sgiliau eich hun i allu gwneud penderfyniadau eich hun.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith o dan bwysau.

Dymunol

 • Profiad bancio/rheoleiddio.
 • Profiad o fenthyca Arwystl Cyntaf/Morgeisi.
 • Yn gallu siarad Cymraeg.
 • Trwydded yrru.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru