Rheolwr Swyddfa

Rydyn ni eisiau recriwtio Rheolwr Swyddfa i weithio o'n swyddfa yn Wrecsam.

 

Pwrpas y swydd

Darparu gwasanaethau rheoli a gweinyddu cyfleusterau ar gyfer Banc Datblygu Cymru ar draws y Grŵp ac fel arweinydd ar gyfer swyddfa Wrecsam. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys rheoli contractwyr, iechyd a diogelwch, diogelwch, cyllidebau a rheoli costau yn ogystal â dyletswyddau rheoli cyfleusterau cyffredinol.

Bydd gofyn i ddeilydd y swydd hefyd ddarparu gwasanaethau derbynfa a switsfwrdd ar safle Wrecsam.

 

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau:

 • Sicrhau bod y swyddfeydd yn rhedeg yn effeithlon o ddydd i ddydd
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid blaen tŷ o ansawdd uchel 
 • Datblygu a chynnal perthynas waith gadarnhaol gyda phob adran, gan nodi a diwallu anghenion cwsmeriaid
 • Cefnogi'r gwaith o weinyddu prydlesi swyddfeydd ar draws y Grŵp
 • Rheoli'r berthynas o ddydd i ddydd gyda landlordiaid yn Wrecsam a safleoedd eraill fel bo'r angen. Gweithio gyda'u timau ar bob agwedd ar reoli cyfleusterau a'r amgylchedd gwaith
 • Rheoli contractau cyflenwyr gan gynnwys rheoli cyllideb a pherfformiad yn erbyn 
 • Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLG)
 • Rheoli cyfleusterau storio oddi ar y safle
 • Rheoli cyfarpar ac adnoddau swyddfa
 • Prynu o ddydd i ddydd a rheoli cyllidebau
 • Unrhyw dasg arall y gellir ei diffinio gan y Rheolwr Gwasanaethau Canolog i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

 

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Y gallu i adnabod a diwallu anghenion cwsmeriaid yn effeithiol
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf
 • Y gallu i ddadansoddi sefyllfaoedd neu faterion ac adnabod atebion ymarferol, o safon uchel
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith dan bwysau ac yn meddu ymagwedd benderfynol tuag at gwblhau tasgau hyd safon uchel gyda llwyddiant mesuradwy
 • Profiad o reoli costau
 • Profiad o reoli cyfleusterau neu swyddfa
 • Llygad graff am fanylion
 • Yn hyrwyddo diwylliant tîm cryf yn weithredol
 • Y gallu i siarad Cymraeg  

Dymunol

 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur

Gofynion eraill

 • Bod ag ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith
 • Trwydded yrru
 • Sgiliau TG gan gynnwys y gallu i ddefnyddio Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, Lotus Notes