Swyddog Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid

Rydym yn recriwtio Swyddog Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, ar gontract cyfnod penodol o 12 mis, i weithio o Gaerdydd neu Wrecsam.

Pwrpas y swydd

Y Swyddog Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid sy’n gyfrifol am arfarnu a chyflawni buddsoddiadau o dan Gynllun Cymorth i Lesddeiliaid (“CCL”) newydd Llywodraeth Cymru, a reolir gan Fanc Datblygu Cymru (“BDC”).

Bydd angen i ddeiliad y swydd feithrin perthnasoedd gwaith agos yn fewnol, gyda Lesddeiliaid, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (“LCC”) a gweithwyr proffesiynol trydydd parti i hwyluso’r gwaith o gyflawni’r cynllun sensitif hwn. Bydd dealltwriaeth gref o ofynion cwsmeriaid a chymhwysedd yn allweddol i sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bodloni meini prawf buddsoddi Banc Datblygu Cymru.

Bydd gan ddeiliad y swydd alluoedd rhyngbersonol a datrys problemau datblygedig. Mae rhoi sylw i fanylion ac ymagwedd ragweithiol, ymarferol hefyd yn rhagofynion hanfodol ar gyfer y rôl hon. Ystyrir bod meddu ar ddealltwriaeth o gladin/EWS1 a gofynion rheoleiddio defnyddwyr hefyd yn ffafriol.

Mae’r Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid wedi’i anelu at y rheini sy’n wynebu caledi ariannol sylweddol oherwydd materion diogelwch tân yn yr adeiladau y maent yn byw ynddynt. Bydd y cynllun yn cefnogi lesddeiliaid i ddeall yr opsiynau gorau ar gyfer eu hamgylchiadau ariannol unigol gyda’r cyfle ar gyfer opsiwn prynu cartref posibl os mai dyna’r ffordd fwyaf priodol o weithredu.

Bydd yn canolbwyntio ar y rhai sy’n cael anhawster oherwydd costau gwasanaeth uwch oherwydd yswiriant a mesurau risg diogelwch tân, gostyngiad yng ngwerth y farchnad ac absenoldeb tystysgrif System Wal Allanol 1 ac na allant werthu eu heiddo (os oes gwaith adfer yn mynd rhagddo ar yr adeilad, yna ni fyddai’r lesddeiliad yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn).

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau

 • Bod yn gyfrifol am reoli ceisiadau cais manwl, o'r camau cymhwysedd cychwynnol hyd at gais llwyddiannus, gan sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir mewn cyflwr gweithredu a bod tystiolaeth angenrheidiol yn cael ei hatodi.
 • Cynnal diwydrwydd dyladwy trylwyr a chadarn (bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar ei gyfer) wrth symud ymlaen â cheisiadau CCL. Ymgymryd â'r cymhwyster a'r fforddiadwyedd gofynnol yn unol â meini prawf LlC a chyfarwyddyd gan Reolwr Tîm y CCL.
 • Ymgymryd â rôl trin achosion, gan sicrhau deialog barhaus ag ymgeiswyr, rhanddeiliaid a chydweithwyr ynghylch cynnydd a gweithgaredd.
 • Drafftio a chyhoeddi cyfarwyddiadau prisio; adolygu'r adroddiad prisio a chyfleu gwerth/cynnig arfaethedig i ymgeiswyr.
 • Rheoli portffolio o achosion byw, gan ymgymryd â monitro a gwaith rheoli perthnasoedd yn unol â gweithdrefnau ac yn unol â chyfarwyddyd Rheolwr Tîm yr CCL. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â Lesddeiliaid, Cynghorwyr Ariannol Annibynnol a LCC yn ddyddiol.
 • Hwyluso cais am fenthyciad LCC ac anfon manylion achos cywir at LCC a chadarnhau awdurdod i symud ymlaen. Paratoi a chyflwyno papur sancsiwn benthyciad i'w gymeradwyo (gan gynnwys Diwydrwydd Dyladwy Cwsmeriaid (DDC) Cyfarwyddo, adolygu a chyhoeddi llythyr cynnig benthyciad i LCC.
 • Cyfarwyddo cyfreithwyr panel ar Cadw Teitl & Arwystl Cyntaf. Adolygu a choladu dogfennau Cadw Teitl ac Arwystl Cyntaf, cyn eu cyflwyno i Reolwr Tîm y CCL i'w cymeradwyo.
 • Datblygu a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid proffesiynol, gan gynnwys Cynghorwyr Ariannol Annibynnol, Cyfreithwyr, Priswyr, LCC a Syrfewyr Meintiau.
 • Cydlynu Cwblhau - Cwblhau hysbysiad tynnu i lawr LCC, ymgymeriad cyfreithiol, Adolygu Diwydrwydd Dyladwy (ADD) ac adolygu chwiliadau.
 • Rheoli'r broses Ôl-gwblhau - Drafftio a rhoi hysbysiad cwblhau i LCC, trefnu taliad prisiad, Cynghorwyr Ariannol Annibynnol (CAA), a ffioedd cyfreithiol trwy BACS. Gwirio gyda Cofrestrfa Dir Ei Mawrhydi (CTEM) i sicrhau bod diogelwch wedi'i gofrestru'n gywir.
 • Darparu gwasanaeth cywir, cwrtais, brwdfrydig a phroffesiynol i'r holl randdeiliaid allanol a mewnol ac ymateb yn unol â hynny i bob ymholiad a dderbynnir trwy'r wefan, e-bost, a dros y ffôn.
 • Byddwch yn bendant wrth wneud penderfyniadau, gan gymryd cyfrifoldeb, a byddwch yn barod i gael sgyrsiau a allai fod yn anodd gyda Lesddeiliaid.
 • Sicrhau bod dogfennaeth gyfreithiol yn cael ei chwblhau a bod yn ymwybodol o ofynion rheoleiddio priodol fel rhan o reoli achosion parhaus.
 • Datblygu a chynnal gwybodaeth dechnegol a diwydiant penodol i sicrhau arfer gorau a chydymffurfiaeth mewn gweithgarwch buddsoddi.
 • Monitro ceisiadau sy’n yr arfaeth yn rhagweithiol trwy gynhyrchu adroddiadau trylwyr. Diweddaru cofnodion yn unol â hynny i sicrhau bod lefelau cywirdeb yn cael eu cynnal ar y system rheoli cofnodion cleientiaid (CRM), gan adrodd yn ôl i Reolwr Tîm y CCL gydag unrhyw faterion.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffiniwyd gan Reolwr Tîm yr CCL i ddiwallu anghenion gweithredol y Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid.
 • Yn seiliedig ar alw’r cynllun, mae’n bosibl y bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfuno’r llwyth gwaith â CiBC.
 • Unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo i gwrdd â'r anghenion gweithredol

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Yn meddu ar hunan-gymhelliant a'r gallu i gymryd agwedd ragweithiol ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau asesu risg a chymhwysedd.
 • Sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a rhyngbersonol cryf.
 • Hyderus yn eich gallu i wneud penderfyniadau.
 • Y gallu i flaenoriaethu a threfnu gwaith o dan bwysau.
 • Cywirdeb rhagorol a llygad graff am fanylion.
 • Yn llythrennog mewn TG/PC gyda'r gallu i ddefnyddio pecynnau Microsoft Office.

Dymunol

 • Profiad bancio/rheoleiddio
 • Profiad o ddatblygu eiddo
 • Profiad o ddadansoddi gwybodaeth ariannol ac adroddiadau prisio
 • Yn gallu siarad Cymraeg
 • Trwydded yrru.

Ymgeisiwch

I ymgeisio am unrhyw swyddi gwag sydd gennym, ewch i Recriwtio.bancdatbygu.cymru