Sut i brisio busnes technoleg sy'n dechrau o'r newydd

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Newidwyd:
Busnesau newydd technoleg
business owner with laptop and calculator

Faint yw gwerth eich cwmni? Os ydych chi'n fentergarwr sy'n ceisio codi buddsoddiad ecwiti, mae hyn yn rhywbeth y bydd angen i chi ei weithio allan. Gall fod yn anodd ei wneud, yn enwedig os ydych chi'n fusnes newydd heb fawr o ddata hanesyddol, os o gwbl, i feincnodi yn ei erbyn. Ond er nad oes un fformiwla i gyfrifo prisiad, mae'n dal yn bosibl pennu gwerth sy'n gwneud synnwyr i chi ac sy'n rhesymol i fuddsoddwyr. Er mwyn eich helpu i wneud hyn, rydym yn amlinellu rhai o'r pethau pwysicaf i'w cofio wrth brisio'ch busnes, a'r dulliau prisio a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer cwmnïau cyn-refeniw ac ôl-refeniw.

Cael y prisiad cywir

Fel y soniasom, nid oes unrhyw ddull yn darparu ateb diffiniol, cywir, a dywedir yn aml fod amcangyfrif gwerth busnes yn fwy o gelf na gwyddoniaeth union. Mae'n arferol defnyddio cyfuniad o ddulliau i ddod i ystod o ran cyfrifo gwerth, y gellir ei negodi wedyn.

Peth arall sy'n werth ei nodi yw y gall grymoedd y farchnad fel cyflenwad a galw chwarae rhan enfawr wrth bennu gwerth eich cwmni. Ond gan fod codi arian yn cymryd amser ac yn gallu tynnu sylw busnes, efallai na fydd aros am brisiad uwch bob amser yn ymarferol ac efallai y byddech mewn perygl o redeg allan o arian parod. Ar ben hynny, pan fyddwch chi'n codi arian, ni ddylai sicrhau'r prisiad uchaf posibl fod yn brif ffocws eich ymdrechion. Fel y mae Paul Graham, cyd-sylfaenydd Y Combinator, yn ysgrifennu yn ei draethawd How to Raise Money:

“Nid codi arian yw'r prawf sy'n bwysig. Y gwir brawf yw refeniw. Nid yn unig nad codi arian yw'r prawf sy'n bwysig, nid prisio hyd yn oed y peth i'w optimeiddio o ran codi arian. Y peth pwysicaf un o godi arian cam 2 yw cael yr arian sydd ei angen arnoch, fel y gallwch fynd yn ôl i ganolbwyntio ar y prawf go iawn, llwyddiant eich cwmni. Yr ail ydi buddsoddwyr da. Trydydd, ar y gorau yw'r prisiad.”

Yn ogystal â pheidio â bod y peth pwysicaf i'w flaenoriaethu, gall sicrhau prisiad sy'n rhy uchel arwain at anfanteision sylweddol. Efallai y bydd yn ei gwneud yn anoddach i godi rowndiau cyllido pellach, oherwydd oni bai eich bod yn codi rownd ostyngol (y gallai chi neu'ch buddsoddwyr fod yn gyndyn i'w wneud, a bydd gan fuddsoddwyr yn aml hawliau gwrth-wanhau a fydd yn cael eu sbarduno mewn sefyllfa o'r fath), bydd y 'bar' yn cael ei osod yn uwch bob tro. Gall buddsoddwyr sefydliadol fod yn fwy sensitif i brisio na buddsoddwyr unigol, a allai fod â chymhellion fel gostyngiadau treth sy'n ei gwneud hi'n haws i gyfiawnhau prisiad uwch. Cofiwch y gall prisiad artiffisial uchel fod yn rhwystr i godi'r arian sydd ei angen arnoch i lwyddo yn nes ymlaen.

Mae yna bosibilrwydd hefyd y gallai ei gwneud hi'n anoddach i werthu'ch busnes pan fyddwch chi eisiau ymadael. Os na fyddwch yn tyfu cymaint â'r disgwyl, efallai na fyddwch yn gallu cynhyrchu enillion da i'r buddsoddwyr fod eisiau ei werthu.

Isod, rydym wedi amlinellu rhai dulliau prisio cyffredin ar gyfer busnesau cyn-refeniw ac ôl-refeniw.

Cyn refeniw

 1. Dull Berkus. Yn absenoldeb yr holl wybodaeth ariannol, gallwch neilltuo gwerth ariannol i bum agwedd sylfaenol ar y cwmni, ac yna eu crynhoi. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cymryd galluoedd y tîm, maint y cyfle, a Lefelau Parodrwydd Technoleg (LPT) eich technoleg (e.e. Isafswm Cynnyrch Hyfyw ICH) neu gam y syniad), ac yna'n crynhoi'r gwerthoedd punt a aseiniwyd. Ar gyfer cwmnïau cyn-refeniw, ni ddylai'r gwerth uchaf fesul agwedd fod yn fwy na £250k.
 2. Prisiad cerdyn sgorio. Mae'r dull hwn yn debyg i ddull Berkus, ond mae'n dibynnu ar system bwyntiau. Rhoddir sgôr allan o 10 i bob agwedd sylfaenol ar y cwmni, ac yna cyfartaleddir yr atebion. Yna mae'r sgôr hwnnw’n ymwneud â phrisiad a bennwyd ymlaen llaw yn seiliedig ar y pwyntiau, e.e. Gallai 7/10 fod yn hafal i £700k, gan dybio bod y gwerth 10/10 yn £1m.
 3. Dull crynhoi ffactor risg. Dyma ddull prisio llai adnabyddus, ond un sy'n werth ei grybwyll. O safbwynt portffolio, dywed buddsoddwyr y bydd 1 o bob 10 buddsoddiad yn llwyddiant ysgubol, bydd 3 neu 4 o bob deg yn dychwelyd lluosrif o c. Buddsoddiad 1-2x, ac ni fydd y gweddill yn dychwelyd dim. Gan wybod hyn, gall buddsoddwyr ddefnyddio cysyniadau ystadegol i gyfrifo'r prisiad, yn seiliedig ar risg portffolio.  

Ar ôl refeniw

 1. Llif arian gostyngedig. Llif arian parod gostyngedig yw swm yr holl lifoedd arian yn y dyfodol am 5 neu 10 mlynedd, gyda phob un o'r llifau arian parod hynny yn cael eu disgowntio gan ganran benodol. Po uchaf yw'r gyfradd ddisgownt a ddefnyddir, y mwyaf peryglus yw'r buddsoddiad. Ar gyfer cwmnïau sefydledig, gall hyn fod mor isel â 10%, ond ar gyfer busnesau newydd, gall hyn fod hyd at 50%.
 2. Dull cyfalaf menter. Mae'r dull hwn yn dechrau gyda'r diwedd mewn golwg. Y nod yma yw pennu'r pris ymadael ac yna gwrth beiriannu’r cyfrifiadau nes i chi gyrraedd prisiad cyn-arian.
 3. Cymaradwy / lluosrifau. Dull cyffredin yw cymharu metrig sylfaenol cychwyn busnes ag eraill. Yn yr enghraifft hon, byddwn yn defnyddio refeniw. Os yw ymchwil dadansoddwr yn datgelu bod trafodion diweddar yn y farchnad yn dangos bod cwmni yn eich sector yn gwerthu eu refeniw am 6-8x, yna gellir defnyddio lluosrif tebyg ar gyfer eich cwmni eich hun. Cyn y gellir gweithredu hyn fodd bynnag, mae yna sawl ystyriaeth, fel:
  • Ansawdd enillion. A yw eu henillion yn gynaliadwy ac yn debyg i'ch enillion chi?
  • Maint y cwmni. Mae gan fusnesau newydd lawer mwy o risg na chwmnïau sefydledig. Felly, yn yr un modd â'r dull llif arian gostyngedig, defnyddir ffactor disgownt. 
  • Tebygrwydd cynnig. Ydych chi'n cymharu afalau ac orennau?
  • Cyfraddau twf. Gall cwmnïau sy'n tyfu'n gyflym orchymyn lluosrifau uwch. Mae yna lawer o resymau am hyn, megis disgwyliadau uwch o ran llif arian yn y dyfodol, galw uwch gan fuddsoddwyr ac, os yn gyntaf i'r farchnad, y cyfle i gynyddu cyfran y farchnad yn gyflym.
  • Perchnogaeth y farchnad. Mae cwmnïau sy'n berchen ar gyfran sylweddol o'r farchnad mewn marchnadoedd sydd newydd eu creu fel arfer yn profi lluosrifau uchel iawn, fel Facebook, Spotify, neu Uber. Er y gall y cwmnïau hyn weithredu yn yr un sector, ni chynghorir defnyddio'r cwmnïau hyn fel lluosrifau tebyg oherwydd eu gallu i weithredu ar raddfa a chystadlu'n ymosodol.

4. Gwerth llyfr net. Yn syml iawn, cymerwch eich asedau a minws eich rhwymedigaethau. Mae'n annhebygol y byddai cychwyn busnes yn defnyddio'r dull hwn, ond os gwnânt hynny, mae at ddibenion datodiad fel rheol. 

 

Fel y gallwch weld, mae sawl ffordd o gyfrifo gwerth eich busnes cychwynnol. Pa bynnag ddull a ddewiswch, peidiwch ag anghofio prif bwrpas yr ymarfer cyfan: cael arian parod i'ch busnes a sicrhau cyfnewid gwerth teg yn y broses. Bydd buddsoddwyr da bob amser eisiau sicrhau bod sylfaenwyr / timau rheoli yn cael eu cymell yn ddigonol. Byddant yn ceisio amddiffyn rheolwyr ac ail-wneud eu cyfran ecwiti os nad ydynt yn teimlo eu bod wedi'u cymell yn ddigonol. Yn aml, gellir ailstrwythuro tablau cyfalafu yn llwyr mewn rowndiau diweddarach. Y prif nod nawr yw cael yr arian sydd ei angen arnoch a thyfu'r busnes gyda chymorth eich buddsoddwyr.

 

Cyfranwyr:

Alexander Leigh, Uwch Swyddog Buddsoddi

Michael Rees, Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol

Be' nesaf?

Am drafod ecwiti ymhellach? Ymholwch trwy ddefnyddio ein ffurflen cysylltu â ni.

Cysylltwch â ni