Sgôr credyd busnes: beth ydyw a sut i'w wella

Nicola-Edwards
Rheolwr Cronfa
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cyllid a chyfrifo
Checking your credit score online

Mae tyfu a chynnal sgôr credyd busnes da yn allweddol i dwf a llwyddiant busnes, yn enwedig ar adegau o ansicrwydd economaidd.  

Gall eich helpu i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnoch, ennill contractau, a sicrhau’r bargeinion gorau a chyfraddau llog ar gynhyrchion ariannol fel benthyciadau, cardiau credyd, ac yswiriant.

Yn y canllaw byr hwn, rydym yn esbonio beth yw sgôr credyd busnes a sut mae'n cael ei gyfrifo, ac yn rhoi rhai awgrymiadau cyffredinol ar sut i'w wella.

Beth yw sgôr credyd busnes?

Mae sgôr credyd busnes yn rhoi cipolwg ar deilyngdod credyd ac iechyd ariannol cwmni. Fe'i defnyddir gan fenthycwyr ac yn aml gan fuddsoddwyr, cyflenwyr, partneriaid a chwsmeriaid i helpu i asesu'r risg o ddarparu credyd neu ymrwymo i gytundeb ariannol gyda busnes.

Mae'r sgôr fel arfer yn amrywio o 0 i 100, gyda sgôr uwch yn dynodi risg ariannol is. Mae sgorau credyd yn cael eu cyfrifo gan asiantaethau gwirio credyd (AGC) - sefydliadau annibynnol sy'n casglu ac yn storio gwybodaeth yn ddiogel am fenthyca ac ymddygiad ariannol defnyddwyr a busnesau. Mae tri phrif Asiantaeth Gwirio Credyd (AGC) yn y DU: Equifax, Experian, a TransUnion. Mae benthycwyr, cyflenwyr ac endidau eraill yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gan y AGC i'w helpu i benderfynu pa gwsmeriaid y gallant roi benthyg neu weithio gyda nhw'n gyfrifol.

Sut mae sgôr credyd busnes yn cael ei gyfrifo?

Mae'r wybodaeth a'r meini prawf y mae pob un o'r AGC yn eu defnyddio i gyfrifo sgorau credyd busnes ychydig yn wahanol. Fodd bynnag, gall rhai ffactorau sy'n effeithio ar y sgôr gynnwys:

  • Ffeilio cyfrifon

  • Hanes credyd, gan gynnwys talu biliau, y credyd rydych wedi'i ddefnyddio / gwneud cais amdano, a dyled heb ei thalu

  • Unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol (DLlS / CCJs) neu achosion ansolfedd a wneir yn erbyn eich busnes

  • Y diwydiant y mae'r busnes yn gweithredu ynddo

Sut i wella sgôr credyd busnes

Mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd i wella sgôr credyd eich busnes. Rydym wedi amlinellu rhai isod i'ch helpu i ddechrau arni. Sylwch nad yw'r rhestr hon yn gyflawn ac ni fydd yn gwarantu gwelliant yn eich sgôr credyd busnes.

Talu cyflenwyr, benthycwyr a biliau ar amser

Bydd hyn yn eich helpu i gryfhau eich sgôr credyd ac osgoi canlyniadau negyddol a all ddeillio o fethu taliadau, fel Dyfarniadau Llys Sirol (DLlS), a all fod yn niweidiol i'ch sgôr. Bydd hefyd yn eich helpu i feithrin perthynas dda gyda'ch cyflenwyr a'ch partneriaid.

Ffeilio cyfrifon llawn

Os ydych yn gwmni cyfyngedig, mae'n fwy buddiol ffeilio cyfrifon llawn, yn hytrach na chyfrifon cryno neu ficro-endid. Gall cyflwyno cyfrifon llawn ar amser ac yn unol â chanllawiau arwain at sgôr credyd gwell.

Cyfyngu ar geisiadau credyd

Ceisiwch osgoi gwneud cais am lawer o gredyd mewn cyfnod byr o amser gan fod gwiriadau credyd busnes yn weladwy i fenthycwyr eraill. Efallai y bydd gan rai benthycwyr gyfyngiadau ar nifer y gwiriadau y maent yn eu hystyried yn dderbyniol mewn cyfnod byr.

Cadwch olwg ar eich sgôr

Gwiriwch eich sgôr credyd busnes yn rheolaidd i fonitro eich cynnydd a nodi unrhyw gamgymeriadau neu dwyll posibl yn gyflym.

Gwiriwch sgorau credyd partneriaid, cyflenwyr a chleientiaid

Gall fod yn syniad da gwirio sgôr credyd y busnesau rydych chi'n gweithio gyda nhw ar hyn o bryd neu'n bwriadu gweithio gyda nhw yn y dyfodol, fel partneriaid, cyflenwyr, a chleientiaid. Gall hyn eich helpu i nodi a ydynt yn sefydlog yn ariannol ac yn debygol o wneud taliadau ar amser. Yna byddwch yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a ydych am weithio gyda busnes penodol neu ba delerau talu ac anfonebu i’w cynnig, gan helpu i ddiogelu eich llif arian a’ch sgôr credyd eich hun.

Diogelu eich credyd personol

Mae sgorau credyd personol a sgorau credyd busnes fel arfer ar wahân ac nid ydynt yn tueddu i effeithio ar ei gilydd. Fodd bynnag, mae rhai achosion lle gall eich sgôr credyd personol effeithio ar eich sgôr credyd busnes. Ar gyfer masnachwyr unigol yn arbennig, mae'r ddau wedi'u cysylltu'n agos, ac mae benthycwyr yn debygol o edrych ar eich cofnod credyd personol yn ogystal â'ch cofnod busnes.

Os ydych chi'n gweithredu fel cwmni cyfyngedig, mae'n llai tebygol y bydd eich sgôr credyd personol yn effeithio ar sgôr credyd eich busnes. Fodd bynnag, os yw cwmni yn newydd ac nad oes ganddo lawer o hanes ariannol, os o gwbl, yna efallai y bydd rhai benthycwyr yn edrych ar sgôr credyd personol.

Gwallau anghydfod ar eich adroddiad credyd

Gallai gwall neu gamgymeriad ar eich adroddiad credyd gael effaith negyddol ar sgôr credyd eich busnes, felly mae bob amser yn syniad da cadw llygad ar eich sgôr a'ch adroddiad. Os ydych yn credu bod camgymeriad, megis cyfrif anghywir neu daliad yr adroddwyd ei fod yn hwyr pan wnaethoch ei dalu ar amser, yna gallai dadlau yn ei gylch a chael gwared ar y gwall helpu i wella eich sgôr credyd. Mae gan bob Asiantaeth Gwirio Credyd (AGC) ei weithdrefn ei hun ar gyfer ffeilio anghydfodau – gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefannau isod:

Experian 

Equifax

TrawsUnion 

 

Be' nesaf?

Cysylltwch gyda’n tîm buddsoddi ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes neu os ydych chi'n meddwl eich bod yn barod i gael cyllid, gwnewch gais heddiw.
 

Cysylltwch â'n tîm Ymgeisio nawr