4 ffordd o wneud eich cadwyn gyflenwi yn gynaliadwy

Portrait of Sophie Vellam
Swyddog Ymgyrchoedd
Wedi ei gyhoeddi:
Newidwyd:
Cynaliadwyedd
Aerial view of fully loaded container ship

Boed iddynt gael eu hysgogi gan gyfle busnes, pwysau gan randdeiliaid, neu awydd i wneud y peth iawn, mae mwy a mwy o fusnesau yn ymdrechu i ddod yn gynaliadwy. Mae hyn yn golygu edrych nid yn unig ar eu gweithrediadau eu hunain, ond hefyd y tu allan iddynt, ar eu cadwyni cyflenwi.

Mae'r gadwyn gyflenwi yn aml yn gyfrifol am y rhan fwyaf o effaith gymdeithasol ac amgylcheddol cwmni. Yn ôl McKinsey, mae'n cyfrif am fwy nag 80 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr arferol cwmni defnyddwyr nodweddiadol, a dros 90 y cant o'i effaith ar aer, tir, dŵr, adnoddau daearegol a bioamrywiaeth.

Yn yr erthygl hon rydym yn ymdrin â beth yn union yw rheolaeth gynaliadwy ar y gadwyn gyflenwi ac yn amlinellu rhai ffyrdd y gallwch wneud eich cadwyn gyflenwi yn fwy cynaliadwy.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rheolaeth cadwyn gyflenwi werdd a rheolaeth gynaliadwy ar y gadwyn gyflenwi?

Mae rheolaeth cadwyn gyflenwi werdd yn golygu integreiddio amcanion amgylcheddol i reolaeth cadwyn gyflenwi gyfan cwmni, o gyrchu deunyddiau crai i ddosbarthu'r cynnyrch yn derfynol. Ar y llaw arall, mae rheolaeth gynaliadwy ar y gadwyn gyflenwi yn cymryd nid yn unig bryderon amgylcheddol ond hefyd gymdeithasol ac economaidd i ystyriaeth.

Beth sy'n gwneud cadwyn gyflenwi yn gynaliadwy?

Mae tair prif elfen i gadwyn gyflenwi gynaliadwy: cyfrifoldeb cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Dyma grynodeb cyflym o ystyr yr elfennau hyn:

Cyfrifoldeb cymdeithasol

Mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn ymwneud â sicrhau bod y bobl sy'n gweithio o fewn eich cadwyn gyflenwi - eich cyflogeion eich hun a'r rhai sy'n gweithio i bob cyflenwr - yn cael eu trin mewn ffordd sy'n cynnal hawliau dynol ac yn hybu iechyd a lles. Mae hyn yn cynnwys rhoi iawndal teg ac amserol i weithwyr, eu trin â pharch ac urddas, a darparu amodau gwaith diogel.

Cyfrifoldeb amgylcheddol

Gall gweithgareddau cadwyn gyflenwi gael canlyniadau negyddol i'r blaned, o allyriadau nwyon tŷ gwydr i golli bioamrywiaeth a chynhyrchu gwastraff. Mae cadwyn gyflenwi gynaliadwy yn lleihau unrhyw effeithiau niweidiol trwy sicrhau bod arferion amgylcheddol cyfrifol yn cael eu mabwysiadu ar bob cam o daith y cynnyrch.

Cyfrifoldeb economaidd

Mae angen i gadwyn gyflenwi gynaliadwy hefyd fodloni rhwymedigaethau ariannol - cyfranddalwyr, partneriaid busnes, gweithwyr, sefydliadau ariannol, a mwy. Felly mae angen edrych ar feysydd megis cynllunio ariannol, cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ariannol, rheoli risg, a chynnal proffidioldeb.

Rheoli cadwyn gyflenwi gynaliadwy

Mae rheolaeth gynaliadwy ar y gadwyn gyflenwi yn ymwneud yn bennaf â nodi’r risgiau cynaliadwyedd o fewn eich cadwyn gyflenwi, gosod targedau i leihau effeithiau negyddol, a chydweithio â chyflenwyr i gyrraedd y targedau hyn.

Wrth gwrs, mae hyn yn haws dweud na gwneud. Gall gwneud cadwyni cyflenwi’n gynaliadwy fod yn heriol, yn rhannol oherwydd anaml y dyddiau hyn maen nhw’n gadwyni llinol, syml – yn lle hynny, maen nhw’n rhwydweithiau cymhleth ac yn aml yn fyd-eang o berthnasoedd rhyng-gysylltiedig.

I’ch helpu i ddechrau arni, rydym yn cymryd golwg ar rai o’r ffyrdd y gallwch weithio tuag at gadwyn gyflenwi fwy cynaliadwy isod.

4 ffordd o wneud eich cadwyn gyflenwi yn gynaliadwy

1. Mapiwch eich cadwyn gyflenwi

Mae'n debyg eich bod yn adnabod eich cyflenwyr eich hun yn dda, ond beth am gyflenwyr eich cyflenwyr? Bydd mapio'ch cadwyn gyflenwi gyfan yn rhoi mwy o welededd i chi, sy'n hanfodol os ydych chi eisiau gwybod sut a ble i wneud gwelliannau cynaliadwyedd.

Mae mapio fel arfer yn golygu casglu gwybodaeth gan eich cyflenwyr uniongyrchol, gan gynnwys ble maen nhw wedi'u lleoli a phwy yw eu cyflenwyr. Yna, y cam nesaf yw casglu'r un wybodaeth gan eich cyflenwyr Haen 2, ac yn y blaen nes i chi gyrraedd y ffynhonnell - y cyflenwyr deunydd crai.

Y nod yw gallu olrhain eich cynnyrch o darddiad i ddefnyddiwr a gweld sut mae adnoddau naturiol a dynol yn cael eu defnyddio ar bob cam. Dylai hyn ei gwneud yn llawer haws nodi a mynd i'r afael â risgiau cynaliadwyedd. Er enghraifft, efallai y byddwch yn darganfod bod cyflenwr wedi'i leoli mewn rhanbarth sy'n hysbys am dorri hawliau dynol neu mewn ardal lle mae risg uchel o ddatgoedwigo.

2. Technoleg trosoledd

Efallai bod gan gwmnïau ddwsinau, cannoedd, neu hyd yn oed filoedd o gyflenwyr Haen 1, yn dibynnu ar ba mor fawr ydyn nhw, a all wneud casglu gwybodaeth yn dasg enfawr. Yn ffodus, mae llwyfannau meddalwedd ac offer ar gael i helpu.

Bydd rhai yn rhaeadru eich ceisiadau mapio yn awtomatig drwy'r gadwyn gyflenwi. Felly, bydd cyflenwyr Haen 1 yn cael eu gwahodd i ymuno â'r broses fapio, yna byddant yn trosglwyddo'r gwahoddiad i'w cyflenwyr, ac ati, nes bod darlun llawn o'ch cadwyn gyflenwi yn dod i'r amlwg.

Mae nodweddion eraill y gall llwyfannau eu cynnig yn cynnwys sgrinio cyflenwyr yn awtomatig ar gyfer risg a mapio gwres i dynnu sylw at faterion posibl.

3. Datblygu polisi a gosod nodau

Unwaith y byddwch wedi nodi’r risgiau a’r cyfleoedd yn eich cadwyn gyflenwi, gallwch ddatblygu strategaeth gaffael gynaliadwy, neu ail edrych ar eich strategaeth gaffael bresennol i ymgorffori gwerthoedd cynaliadwyedd. Os ydych yn creu strategaeth ychwanegol, mae'n bwysig sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â strategaethau a pholisïau sefydliadol presennol, fel bod cynaliadwyedd wedi'i wreiddio'n llawn yn eich meddwl a'ch penderfyniadau.

Mae gosod targedau cynaliadwyedd CAMPUS (cyraeddadwy, amserol, mesuradwy,  perthnasol, Uchelgeisiol a Synhwyrol) hefyd yn bwysig. Gallwch gael strategaeth, ond heb nodau clir, ni fyddwch yn gallu mesur cynnydd yn effeithiol. Gallai’r rhain ganolbwyntio ar leihau ôl troed carbon, gwella effeithlonrwydd dŵr, lleihau milltiroedd y gadwyn gyflenwi, neu bartneru â mwy o fentrau cymdeithasol.

4. Cyfathrebu â chyflenwyr

Mae trafodaeth gyda chyflenwyr yn allweddol i gadwyn gyflenwi fwy cynaliadwy. Bydd sut y byddwch yn ymgysylltu â nhw yn dibynnu ar ffactorau megis maint cwmni a safle o fewn y gadwyn werth.

Gall cwmni mawr orfodi cynaliadwyedd trwy ledaenu codau ymddygiad neu integreiddio disgwyliadau o fewn contractau. Ar gyfer cwmnïau eraill, gall dull gweithredu gwahanol fod yn fwy addas. Gallai hyn gynnwys cyfleu pwysigrwydd cynaliadwyedd a rhannu eich nodau, neu hyd yn oed gefnogi cyflenwyr i roi eu rhaglenni cynaliadwyedd eu hunain ar waith.

Gall cael sgwrs agored am heriau a chydweithio i ddod o hyd i atebion posibl fod y ffordd fwyaf effeithiol o wella perfformiad cyflenwyr a gallai arwain at gyfleoedd busnes newydd.

Pa bynnag ddull gweithredu a gymerwch, bydd cyfathrebu â'ch cyflenwyr a chynnal gwerthusiadau cyflenwyr rheolaidd yn eich helpu i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'ch gwerthoedd eich hun wrth i chi redeg eich busnes.

Cefnogi busnesau i ddod yn fwy cynaliadwy

Ym Manc Datblygu Cymru, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r argyfwng newid yn yr hinsawdd a chefnogi strategaeth net sero Llywodraeth Cymru.

Gall ein cyllid helpu busnesau yng Nghymru i fuddsoddi mewn dod yn fwy cynaliadwy a chefnogi eu trawsnewid i fod yn garbon niwtral. Gallwn hefyd ddarparu benthyciadau ac ecwiti i gwmnïau sy’n datblygu ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau gwyrdd arloesol yng Nghymru.

Cefnogaeth a chysylltiadau

Rydym yn cefnogi ein cwsmeriaid i wella a lleihau eu heffaith amgylcheddol drwy weithio’n agos gyda Busnes Cymru. Mae eu cynghorwyr cynaliadwyedd arbenigol yn cynnig cymorth ar grantiau, ynni adnewyddadwy, cynaliadwyedd amgylcheddol, a'r Addewid Twf Gwyrdd.

Dolenni perthnasol