Atherton Bikes

Tom-Preene
Rheolwr Gweithredol

Rydyn ni wedi treulio ein bywydau yn datblygu ac yn rasio, nawr yw'r amser i ddod â Atherton Bikes i'r llwybrau. Mae'r gefnogaeth rydyn ni wedi'i chael gan Angylion Buddsoddi Cymru a'r buddsoddwyr rydyn ni wedi cwrdd â nhw wedi bod yn anhygoel a bydd yn ein cefnogi wrth i ni ddod â'n beiciau cyntaf i'r farchnad.

Dan Gee a Rachel Atherton, Cyd-berchnogion

A hwythau’n angerddol am feicio, sefydlodd teulu Atherton - Dan, Gee a Rachel - Atherton Bikes yn 2019. Mae'r brand yn adeiladu ar eu llwyddiant fel tîm Rasio Atherton, gyda'r brodyr a chwiorydd yn cynnal cyfanswm o 49 Cwpan y Byd, wyth Pencampwriaeth y Byd, saith Cwpan y Byd oferôls a 19 o deitlau cenedlaethol rhyngddynt.

Gan weithio mewn partneriaeth â pheirianwyr awyrofod blaenllaw, dylunwyr cynnyrch a mentergarwyr profiadol, roedd y triawd Atherton eisiau tarfu ar y diwydiant beicio mynydd. A chyda chyngor gan seren Dragons’ Den, a’r beiciwr mynydd brwd, Piers Linney, dechreuodd yr Athertons godi arian yn 2019, gan ddefnyddio arian hwnnw a godwyd i gyrraedd buddsoddiad o £1.4 miliwn.

Cawsant eu cefnogi gan Angylion Buddsoddi Cymru; Arweiniodd y prif fuddsoddwr Rhys Owen syndicet o wyth buddsoddwr angel o ogledd Cymru, gan godi dros £76,000 a ariannwyd gan Gronfa Cyd-fuddsoddi Angylion Cymru i helpu i lansio eu busnes.

Daeth Atherton y brand beicio mynydd cyntaf ym Mhrydain y credir ei fod yn defnyddio prosesau a thechnolegau gweithgynhyrchu blaengar i greu ystod pen-eithaf o feiciau, wedi'u cynllunio i roi hyder a rheolaeth i'w defnyddwyr.

Symudodd y defnydd o dechnoleg Fformiwla 1 a pheirianneg awyrofod y busnes teuluol hwn i gêr gwahanol.

Dywedodd y Prif Weithredwr Dan Brown, 40: “ Fel raswyr, mae ein harchwaeth am risg yn cael ei gyfrifo, fe’i hadeiledir ar brofiad, ac mae’r hyn sy’n edrych fel peth gwallgof i’w wneud yn rhywbeth sydd mewn gwirionedd yn cael ei ystyriaeth ofalus iawn - a’r math hwnnw o ddull gweithredu rydyn ni’n ei gynnig i’n busnes.

“Mae gan y Banc Datblygu gysylltiadau lleol i helpu i'n rhoi mewn cysylltiad â'r bobl iawn: roedd rhwydweithio yn allweddol. Pan fyddwch chi'n codi arian, rydych chi'n rhoi cynnig ar bob llwybr i gyrraedd pobl sy'n buddsoddi mewn busnesau newydd bach.

“Mae yna gefnogaeth anhygoel ar gael i ni yma, gyda pherchnogion busnes sydd â phrofiad a chyngor. Rydyn ni wedi dweud bob amser bod ein dyled yn fawr i Gymru.”

Gosod sylfaen ym Machynlleth

Galluogodd y buddsoddiad i Atherton sefydlu eu cyfleusterau ym Machynlleth – ardal lle mae dau o’r brodyr a chwiorydd yn ei alw’n adref – tra’n prynu peiriant argraffu 3D i helpu i hybu eu cynhyrchiant.

Yn ogystal, roedd y gefnogaeth ariannol yn galluogi'r busnes i gynyddu nifer y staff, gan greu swyddi yn yr ardal leol a rhoi hwb i'r economi yn y broses.

Wrth siarad am osod sylfaen ym Machynlleth, dywedodd Dan: “Roedd yn bwysig i ni gael ein sylfaen gweithgynhyrchu ym Machynlleth – ardal gyda chymaint o dreftadaeth beicio mynydd lle mae dau o’r tri brawd a chwaer Atherton wedi ymgartrefu a lle rydym eisoes wedi sefydlu Dyfi Bike Park, cadarnle ein brand a'r ganolfan brawf berffaith ar gyfer ein beiciau.

“Mae’r manteision y gallwn eu cyflwyno i’r ardal yn ysgogydd enfawr i bob un ohonom.”

Ffyniant yn y gwerthiant yn ystod y pandemig

Dechreuodd gwerthiannau beiciau gynyddu yn ystod y pandemig COVID-19, gyda phobl yn penderfynu troi at ddwy olwyn i wneud ymarfer corff a mynd o gwmpas yn ystod y cyfnod clo.

Adlewyrchwyd hyn wedyn yn eu niferoedd - cynyddodd gwerthiannau 51% a chipiwyd dros £1.6 biliwn o werthiannau yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth.

Dywedodd Tom Preene, o Angylion Buddsoddi Cymru: “Gwelodd y farchnad feiciau dwf aruthrol yn ystod y pandemig, a disgwylir i hyn barhau wrth i bobl chwilio am ffyrdd mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar i gymudo a symud o amgylch y wlad.

“Trwy lwyfan Angylion Buddsoddi Cymru, fe wnaethom arddangos Atherton Bikes i fwy na 200 o fuddsoddwyr o Gymru a oedd yn gobeithio cefnogi busnes newydd cyffrous o Gymru – gan eu helpu i sicrhau buddsoddiad gan syndicet angylion o ogledd Cymru.

“Mae uchelgais yr Athertons i adeiladu brand beicio mynydd o safon fyd-eang yma yng Nghymru, gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a chyflogi pobl leol, yn fusnes yr ydym yn falch iawn o’i gefnogi. Dymunwn bob llwyddiant iddynt.”

Partneriaeth Renishaw

Cam nesaf yr Athertons oedd ehangu ei bartneriaeth â chwmni peirianneg Renishaw o’r DU, i’w helpu i ddatblygu eu galluoedd argraffu 3D mewnol.

Mae hyn yn golygu y gall y triawd ddatblygu beiciau mwy gwydn, sydd a’r gallu i ennill Cwpan y Byd, a'r cyfan tra'n lleihau amser gweithgynhyrchu rhannau trwy symud ei brosesau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D mewn titaniwm) yn fewnol.

Cafodd Renishaw sylw rhyngwladol enfawr yn 2020, gyda’r cwmni’n chwarae rhan hanfodol wrth greu beiciau trac newydd ar gyfer Tîm Beicio Prydain Fawr ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 2020.

Fe wnaeth y beic, a gafodd ei greu ochr yn ochr â Lotus Engineering a Hope Technology, helpu sawl beiciwr i gyflawni gorffeniadau ar y podiwm, gyda Thîm Beicio Tîm GB yn ennill 12 medal yn y Gemau.

Beiciau cynaliadwy, addasadwy

Wedyn, yn dilyn mwy na dwy flynedd o godi arian, lansiodd y brodyr a chwiorydd eu gwefan newydd ym mis Ionawr 2022, yn gwerthu amrywiaeth o feiciau mynydd perfformiad uchel ar hyd a lled y byd.

Mae cyfrifiannell ffitio pwrpasol yn awgrymu un o ystod estynedig o feintiau safonol ar-lein, neu, os na allwch ddod o hyd i ffit perffaith yn dal i fod, yna fe allwch ei addasu.

“Mae’r beiciau’n cymryd tua thri mis i’w hadeiladu ac yn cael eu gwneud i archeb, felly does dim gwastraff. Maent yn gynaliadwy, wedi'u hadeiladu i bara ac yn waith celf,” meddai Dan.

Y fframiau, sy'n cymryd 16 awr i'w hadeiladu gan ddefnyddio gweithgynhyrchu ychwanegion, yw'r brand beicio mynydd cyntaf ym Mhrydain y credir ei fod yn defnyddio'r technolegau arloesol hyn.

Mae tua 100 o feiciau eisoes wedi’u cludo i gwsmeriaid ledled y byd, ac mae’r tîm yn gobeithio adeiladu tua 300 o feiciau yn 2022, gyda chostau’n dechrau o £3,999 ar gyfer opsiwn ffrâm yn unig neu £6,700 am yr adeiladwaith llawn.

 

Be' nesaf?

Ymunwch â'r rhwydwaith Angylion mwyaf yng Nghymru, sy'n cysylltu buddsoddwyr profiadol â busnesau sy'n chwilio am fuddsoddiad preifat.

Cysylltu â ni