Dale Sailing

Richard-Easton
Swyddog Portffolio

Mae’r cyllid gan Fanc Datblygu Cymru wedi bod yn allweddol i gyflawni ein cynlluniau cynaliadwyedd. Mae ein swyddog portffolio lleol yn cadw mewn cysylltiad agos ac mae wedi bod yn frwdfrydig a chefnogol iawn. Ein nod yw cyflwyno mwy o fesurau cynaliadwyedd yn y blynyddoedd i ddod.

Matthew Barker, Cyfarwyddwr

Mae Dale Sailing yn fusnes teuluol yn Neyland, Sir Benfro. Gyda chymorth benthyciad CCBBC gan Fanc Datblygu Cymru, mae wedi goroesi’r heriau a gyflwynir gan Covid-19 ac ers hynny mae wedi tyfu’n sylweddol. 

Mae’r cwmni bellach yn defnyddio buddsoddiad dilynol i roi mesurau cynaliadwyedd ar waith, a fydd yn helpu i sicrhau ei lwyddiant parhaus yn y blynyddoedd i ddod.

Taith fusnes Dale Sailing

Sefydlwyd Dale Sailing ym 1961 gan Campbell Reynolds, a sefydlodd wasanaeth siandleri ac adeiladu cychod a thrwsio dibynadwy o’i bentref genedigol, Dale. Dros y blynyddoedd, ehangodd y busnes i safle mwy yng Nghei Brunel yn Neyland ac mae wedi meithrin enw rhagorol yn yr ardal leol a thu hwnt.

Mae bellach yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau, gan gynnwys siandleri ar-lein, cyfleuster storio stac sych, cynnal a chadw a gwasanaethu cychod, trosglwyddo cychod masnachol, a theithiau bywyd gwyllt i ynysoedd Sgomer, Sgogwm a Gwales.

Mae Dale Sailing yn parhau i fod yn fusnes teuluol, gyda’r tîm yn anelu at barhau ag etifeddiaeth Campbell o grefftwaith o safon uchel ym mhob agwedd ar y cwmni.

Derbyniodd y busnes fenthyciad yn 2020 gan Gynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru i’w helpu drwy’r pandemig. Ers hynny, mae’r galw wedi cynyddu ac mae’r cwmni wedi cynyddu’n sylweddol, gyda nifer y gweithwyr yn cynyddu o 33 i 67. Prynodd y tîm gwch newydd yn 2021 i redeg teithiau preifat i Ynys Sgomer, sydd wedi cynyddu nifer y teithiau y maent yn eu cynnig dyddiol.

Symud tuag at ddyfodol cynaliadwy

Yn 2022, sicrhaodd Dale Sailing ail fenthyciad gan y Banc Datblygu, y tro hwn i wella ei gynaliadwyedd amgylcheddol. Mae'n defnyddio'r cyllid i osod system panel solar sylweddol ar dri adeilad gwahanol, a system wresogi drydan newydd sy'n cynnwys dau foeler newydd i wella effeithlonrwydd ynni. Bydd rhai nenfydau crog hefyd yn cael eu hinswleiddio.

Dywedodd Matthew Barker, Cyfarwyddwr Dale Sailing, “Dechreuon ni edrych ar fesurau cynaliadwyedd 18 mis yn ôl. Y cyfnod ad-dalu oedd saith mlynedd ar y pryd, ond gyda chostau cynyddol ynni, mae'r cyfnod ad-dalu wedi'i ostwng i dair neu bedair blynedd. Bydd y mesurau hyn yn ein helpu i arbed arian a diogelu'r busnes ar gyfer y dyfodol rhag cynnydd pellach mewn prisiau ynni. Mae'r paneli solar hefyd yn ddatganiad gweledol mawr o'n hymrwymiad i gynaliadwyedd a bydd yn ein helpu i wella enw da ein cwmni.

“Mae’r cyllid gan Fanc Datblygu Cymru wedi bod yn allweddol i gyflawni ein cynlluniau cynaliadwyedd. Mae ein swyddog portffolio lleol yn cadw mewn cysylltiad agos ac mae wedi bod yn frwdfrydig a chefnogol iawn. Ein nod yw cyflwyno mwy o fesurau cynaliadwyedd yn y blynyddoedd i ddod.”

Cefnogi busnesau i ddod yn fwy cynaliadwy

Ym Manc Datblygu Cymru, rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r argyfwng newid yn yr hinsawdd a chefnogi strategaeth sero net Llywodraeth Cymru.

Gall ein cyllid helpu busnesau yng Nghymru i fuddsoddi mewn dod yn fwy cynaliadwy a chefnogi eu trawsnewid i fod yn garbon niwtral. Gallwn hefyd ddarparu benthyciadau ac ecwiti i gwmnïau sy’n datblygu ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau gwyrdd arloesol yng Nghymru.

Cefnogaeth a chysylltiadau

Rydym yn cefnogi ein cwsmeriaid i wella a lleihau eu heffaith amgylcheddol drwy weithio’n agos gyda Busnes Cymru. Mae eu cynghorwyr cynaliadwyedd arbenigol yn cynnig cymorth ar grantiau, ynni adnewyddadwy, cynaliadwyedd amgylcheddol, a’r Addewid Twf Gwyrdd.