Evens & Co

Richard-Easton
Swyddog Portffolio

Rwy’n falch bod Evens & Co wedi cymryd camau cadarnhaol ar sail y cyngor a ddarparwyd gan Busnes Cymru i wneud yr adeilad yn fwy ynni effeithlon a chynaliadwy, a darparu amgylchedd gwaith gwych i’r staff.

Richard Easton, Swyddog Portffolio

Mae Evens & Co yn gwmni Cymreig o archwilwyr cofrestredig a chyfrifwyr siartredig y mae eu model gwasanaeth yn cynnwys datrys problemau, manteisio ar gyfleoedd a rhoi cyngor ar waith.

Wedi'u corffori ym 1992, maent wedi dod yn un o brif bractisau cyfrifeg gorllewin Cymru sydd ar flaen y gad o ran cynghori cleientiaid preifat a pherchnogion busnes.

Yn ddiweddar, ymunodd y busnes â’r Addewid Twf Gwyrdd, gan ganiatáu iddynt gymryd camau gweithredol i ddod yn fwy cynaliadwy.

 

Gwneud newid cadarnhaol

Green-Growth-Pledge

Yn 2021 rhoesom £300,000 i gwmni eiddo Emlyn Ltd i brynu ac adnewyddu Neuadd y Dref yn Aberdaugleddau. Yn dilyn y gwaith adnewyddu, prynodd Evens & Co adeilad Hen Neuadd y Dref fel swyddfeydd, gan greu gofod swyddfa ychwanegol yr oedd mawr ei angen ar gyfer eu staff, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19 pan oedd staff yn gweithio mewn swyddfeydd.

Yn dilyn hyn, fe wnaethom gyflwyno Evens & Co Ltd i Gynghorydd Cynaliadwyedd yn Busnes Cymru, a’u helpodd ar eu taith i leihau eu hôl troed carbon drwy eu Haddewid Twf Gwyrdd.

Mae’r addewid yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau rhagweithiol i:

 • Wella cynaliadwyedd
 • Ddangos eu heffaith gadarnhaol ar y bobl a'r lleoedd o'u cwmpas
 • Ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar sy’n helpu Cymru i bontio i ddyfodol carbon isel.

Mae’n cynnig ystod o gamau ymarferol y gellir eu cymryd, megis:

 • Lleihau'r defnydd o gerbydau
 • Cynyddu effeithlonrwydd dŵr ac ynni
 • Gweithio gyda chyflenwyr cyfrifol a fydd yn helpu cwmnïau i ddod yn fwy effeithlon, datgarboneiddio ac ennill busnes newydd.

Wrth ymrwymo i'r Addewid Twf Gwyrdd, gofynnwyd i Evens & Co ymrwymo i un neu fwy o gamau gweithredu cadarnhaol sy'n helpu i leihau eu hôl troed carbon a'u heffaith ar yr amgylchedd, tra'n sicrhau perfformiad cynaliadwy.

Pedair ffordd y gwnaeth Evens & Co leihau eu hôl troed carbon

Ym mis Hydref 2020, dechreuodd Evens & Co edrych ar leihau eu hallyriadau carbon trwy leihau'r defnydd o ynni a brwydro yn erbyn colli gwres. Byddai hyn yn gwella effeithlonrwydd ynni ac yn cynyddu cynhyrchiant gweithwyr ar gyfer y busnes.

1. System wresogi wedi'i diweddaru

Cam cyntaf eu hymdrechion datgarboneiddio oedd disodli'r hen system boeler diesel haearn bwrw am system nwy newydd, wedi'i hategu gan ffynhonnell aer. Fe wnaethant hefyd ailblastro ochr ddeheuol gyfan yr adeilad gyda deunydd thermol newydd i helpu i gadw gwres i mewn.

Mae'r inswleiddiad thermol yn lleihau symudiadau gwres ac anweddiad anwedd sy'n atal lleithder, llwydni, rhewi, dadffurfiad adeiladu a gwanhau rhannau haearn oherwydd cyrydiad sy'n helpu i warchod a chadw'r adeilad. Yn ogystal â helpu i gadw gwres, gostyngodd y camau hyn eu lefelau llygredd sŵn.

Trwy fuddsoddi mewn system wresogi well, gwell insiwleiddio thermol a manteisio ar arbedion ynni, roedd Evens & Co yn gallu cynyddu ac ehangu ardal gynhyrchiol yr adeilad. Daeth hyn â rhan o'r adeilad segur yn ôl yn fyw a rhoddodd le ychwanegol i staff.

2. System goleuo newydd

Disodlwyd yr hen system oleuadau gyda goleuadau LED pŵer isel newydd a oedd yn lleihau'r defnydd, yn arbed arian, ac yn darparu amgylchedd gwaith gwell i staff.

3. Falfiau rheiddiadur wedi'u diweddaru

Gosodwyd falfiau thermostatig yn lle hen falfiau rheiddiaduron i arbed ynni yn y ddau adeilad, ac mae gwaith ar y gweill i lagio’r pibellau ac insiwleiddio’r atig i helpu eu heffeithlonrwydd ynni.

4. System wydr eilaidd

Mae'r system wydr eilaidd wedi lleihau faint o wres sy'n cael ei golli drwy'r ffenestri ac wedi gostwng lefelau sŵn traffig sy'n mynd heibio.

Dywedodd Richard Easton, Swyddog Portffolio gyda Banc Datblygu Cymru: “Rhoddodd ein buddsoddiad ofod swyddfa ychwanegol yr oedd mawr ei angen ar Evens & Co ar gyfer y busnes.

“Rwy’n falch bod Evens & Co wedi cymryd camau cadarnhaol ar sail y cyngor a ddarparwyd gan Busnes Cymru i wneud yr adeilad yn fwy ynni effeithlon a chynaliadwy, a darparu amgylchedd gwaith gwych i’r staff.”

Beth sydd nesaf i Evens & Co?

Mae tîm Evens & Co wedi llunio strategaeth ddatgarboneiddio i helpu i leihau eu hôl troed carbon hyd yn oed ymhellach drwy edrych ar:

 • Ymestyn cylchoedd oes cynnyrch trwy atgyweirio
 • Adnewyddu offer cyfrifiadurol ac offer swyddfa, tra'n cydberchnogi, trwyddedu a rhannu cynhyrchion ar draws eu safleoedd
 • Cyrchu'n lleol
 • Optimeiddio cadwyni cyflenwi
 • Recriwtio lleol fel bod staff yn gallu cerdded i'r gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut y gallai eich busnes ddod yn fwy cynaliadwy, ewch i'n tudalen Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd.