Cyllid wedi'i deilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol

Oherwydd y ffordd unigryw y caiff Banc Datblygu Cymru ei ariannu, gallwn gynnig amrywiaeth o gyllid gyda meini prawf benthyca syml:

  • Benthyciadau o £250,000 i £5 miliwn
  • Telerau benthyciad hyd at bum mlynedd
  • Gall cyllid grant fod ar gael ochr yn ochr â benthyciadau ad-daladwy
  • Cynlluniau hapfasnachol a heb fod yn hapfasnachol (gyda neu heb ragosodiadau/cyn-werthu)

I wneud cais am fenthyciad, bydd angen i chi ddarparu:

  • Cyfeiriad yr eiddo rydych yn bwriadu ei ddatblygu
  • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a'ch costau rhagamcanol
  • Manylion unrhyw ragosodiadau a/neu ragwerthiannau
  • Dadansoddiad o'r Incwm Rhent amcangyfrifedig a Gwerth Datblygu Crynswth y prosiect ar ôl ei gwblhau
  • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer unigolion allweddol dan sylw

Er mwyn helpu i gefnogi bylchau hyfywedd ar gynlluniau cymhwyso, gall cyllid grant fod ar gael ochr yn ochr â benthyciadau ad-daladwy. Cysylltwch â'n Tîm Eiddo i ddarganfod mwy.

Sut i wneud cais am fenthyciad eiddo masnachol

press icon

Cam 1

Cysylltwch â'n tîm eiddo i drafod eich prosiect

pc icon

Cam 1

Gyda'n gilydd byddwn yn trafod eich gofynion a'r camau nesaf

tick icon

Cam3

Byddwn yn anfon dolen atoch i wneud cais am eich benthyciad

wallet icon

Cam 4

Ymgymerir ag adolygiad manwl o'ch cynigion, y broses diwydrwydd dyladwy a sancsiynau credyd yn dechrau

Be' nesaf?

Cysylltwch â'n tîm eiddo ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes.

Cysylltwch â'n tîm