Cyllid wedi'i deilwra ar gyfer datblygwyr eiddo masnachol

Oherwydd y ffordd unigryw y caiff Banc Datblygu Cymru ei ariannu, gallwn gynnig amrywiaeth o gyllid gyda meini prawf benthyca syml:

  • Benthyciadau o £250,000 i £5 miliwn
  • Telerau benthyciad hyd at bum mlynedd
  • Gall cyllid grant fod ar gael ochr yn ochr â benthyciadau ad-daladwy
  • Cynlluniau hapfasnachol a heb fod yn hapfasnachol (gyda neu heb ragosodiadau/cyn-werthu)

I wneud cais am fenthyciad, bydd angen i chi ddarparu:

  • Cyfeiriad yr eiddo rydych yn bwriadu ei ddatblygu
  • Crynodeb o'ch cynlluniau datblygu a'ch costau rhagamcanol
  • Manylion unrhyw ragosodiadau a/neu ragwerthiannau
  • Dadansoddiad o'r Incwm Rhent amcangyfrifedig a Gwerth Datblygu Crynswth y prosiect ar ôl ei gwblhau
  • Crynodeb o brofiad datblygu blaenorol ar gyfer unigolion allweddol dan sylw

Er mwyn helpu i gefnogi bylchau hyfywedd ar gynlluniau cymhwyso, gall cyllid grant fod ar gael ochr yn ochr â benthyciadau ad-daladwy. Cysylltwch â'n Tîm Eiddo i ddarganfod mwy.

Sut i wneud cais am fenthyciad eiddo masnachol

press icon

Cam 1

Cysylltwch â'n tîm eiddo i drafod eich prosiect

pc icon

Cam 1

Gyda'n gilydd byddwn yn trafod eich gofynion a'r camau nesaf

tick icon

Cam3

Byddwn yn anfon dolen atoch i wneud cais am eich benthyciad

wallet icon

Cam 4

Ymgymerir ag adolygiad manwl o'ch cynigion, y broses diwydrwydd dyladwy a sancsiynau credyd yn dechrau

Atebwyd eich cwestiynau

Gellir defnyddio’r benthyciad i ariannu datblygiad eiddo diwydiannol a swyddfeydd yng Nghymru.
Na, croesewir ceisiadau am ddatblygiadau hapfasnachol heb unrhyw ragosodiadau neu rag-werthu. Gallwn hefyd ariannu prosiectau nad ydynt yn hapfasnachol.

Os ydych yn adeiladu eiddo masnachol o'r newydd, gallai benthyciad datblygu eiddo eich helpu gyda chostau prynu cychwynnol a thrwy gydol adeiladu'r prosiect. Rhyddheir arian drwy gydol y rhaglen adeiladu yn dilyn ymweliad safle gan ein syrfëwr monitro annibynnol a fydd yn ardystio costau hyd yn hyn ac yn cyhoeddi tystysgrif i’w thalu, fel arfer yn fisol.
 

Isafswm £250k, uchafswm o £5m, gyda swm y benthyciad yn cael ei bennu gan werth yr eiddo. Gallwn gynorthwyo gyda chostau prynu cychwynnol os yw metrigau’r prosiect yn caniatáu hyn a bod caniatâd cynllunio yn ei le. Rydym yn creu ymagwedd wedi'i theilwra i weddu i bob prosiect unigol.

Mae'r benthyciad ar gyfer cefnogi datblygiad unedau diwydiannol neu swyddfa newydd ac mae naill ai'n cael ei ad-dalu o werthu'r unedau a gwblhawyd, o ail-gyllid unwaith y bydd yr unedau wedi'u gosod, neu gymysgedd o'r ddau. Mae hyn yn golygu y gallwn ail-fenthyca'r arian i gefnogi datblygiad eiddo pellach.

Mae’n bosibl y bydd cyllid grant ar gael ochr yn ochr â benthyciad eiddo masnachol ad-daladwy ac mae’n dibynnu ar leoliad, costau cysylltiedig a gwerth gorffenedig y prosiect.

Be' nesaf?

Cysylltwch â'n tîm eiddo ymroddedig i ddarganfod sut y gallem gefnogi'ch busnes.

Cysylltwch â'n tîm