Cyfraddau llog

Mae ein cyfraddau llog blynyddol yn amrywio o 4.5% i 12%, gyda chyfartaledd pwysol o 6.2%. Maent yn sefydlog tra pery eich benthyciad gyda ni. 

Sut rydym yn penderfynu pa gyfradd i'w godi

Rydym yn ystyried pob cais am fenthyciad a dderbyniwn yn unigol ac yn ystyried y ffactorau canlynol pan fyddwn yn penderfynu pa gyfradd llog i'w chodi:

  • Addasrwydd credyd eich busnes, a asesir gennym ni trwy ddefnyddio Asiantaeth Cyfeirio Credyd
  • Argaeledd diogelwch
  • Perfformiad ariannol diweddar eich busnes

Unwaith y byddwn wedi asesu'r ffactorau hyn rydym yn graddio pob cais benthyciad o fand A i F (F yw'r risg uchaf) sy'n ein helpu i benderfynu ar y gyfradd llog. 

 

Ein cyfraddau llog diweddaraf

Mae'r tabl a ganlyn yn dangos y gyfradd llog gyfartalog pwysol a godwyd ar fenthyciadau gennym rhwng Gorffennaf 2021 a Mehefin 2022.

 

Benthyciadau a sancsiynwyd ar gyfer pob band

Mae'r tabl canlynol yn rhoi dadansoddiad canrannol o gyfanswm nifer y benthyciadau a gymeradwywyd yn ôl gwerth fesul band rhwng Gorffennaf 2021 a Mehefin 2022:

Gradd % Nifer y bargeinion % Gwerth a sancsiynwyd
A 7% 16%
B 8% 22%
C 9% 7%
D 16% 20%
E 13% 8%
F 46% 27%
Cyfanswm 100% 100%