Cymorth i Brynu - Cymru privacy policy

Rheolir Cymorth i Brynu - Cymru gan Fanc Datblygu Cymru ar ran Llywodraeth Cymru

Pryd bynnag y byddwch chi'n darparu gwybodaeth bersonol i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig, neu pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn y byddwn ni'n ei defnyddio. Darllenwch hwn yn ofalus.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig, is-gwmni i Fanc Datblygu Cymru ccc. Pryd bynnag y defnyddir y term ‘ni’ yn yr hysbysiad hwn, mae’n golygu Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig.

Ein hegwyddorion

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ond yn gofyn ichi ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni sy'n ein helpu ni i'ch helpu chi.
 • Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol.
 • Dim ond gyda chyflenwyr sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill yn y Grŵp BDC, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn.

Pam rydyn ni'n casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi am y rhesymau a ganlyn:

 • Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n benthyciadau
 • Oherwydd yr hoffech i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol
 • I ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn eich hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau
 • Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol os gwnewch gais am swydd gyda ni
 • Defnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu i ni

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi drwy gyfryngau megis post, ffôn, e-bost, negeseuon testun neu ddulliau digidol eraill o gyfathrebu, gan gynnwys drwy ddulliau eraill a allai ddod ar gael yn y dyfodol. Gallwn anfon cyfathrebiadau at ddibenion:

 • Cynnal rheolaeth barhaus ar gynhyrchion benthyciad ecwiti rydym wedi'u darparu i chi.
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau rheoliadol.
 • Eich hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, gan gynnwys marchnata, pe baech wedi optio i mewn am hyn fel rhan o'ch cais. Os y gwnaethoch optio i ymuno ar y ffurflen gais ac rydych nawr eisiau optio allan, Gallwch optio allan o hyn ar unrhyw adeg trwy e-bostio enquiries@helptobuywales.co.uk

Mae mwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o'r dibenion hyn i'w gweld isod Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis, mae mwy o fanylion i'w gweld yn ein polisi cwcis.

 

1. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n benthyciadau

Pam fod angen i Cymorth i Brynu (Cymru ) Cyfyngedig ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os gwnewch gais i ni am fenthyciad, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael benthyciad. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar gyllid i chi.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a ddarperir gan eraill i lywio ein penderfyniadau benthyca. Er enghraifft, os oes gennych gysylltiad ariannol ag ymgeisydd, yna bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch dau.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch ag adrannau’r llywodraeth fel Cofrestrfa Tir EM, er mwyn gwirio a dilysu’r data sydd gennym gyda data a gedwir yn ganolog gan Gofrestrfa Tir EM.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Bydd yr union wybodaeth sydd ei hangen arnom yn cael ei nodi ar y ffurflen gais ei hun. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, cyfeiriadau blaenorol a dyddiad geni. Byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol.

Os penderfynwn gynnig benthyciad, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Dim ond i'n helpu i fonitro os ydym yn sicrhau cyfle cyfartal go iawn wrth ddarparu ein gwasanaethau y bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio. Ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi.

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, neu os caiff ei darparu gan eraill fel rhan o gais, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu'r cais ac i wneud penderfyniad ynghylch a ddylid darparu'r benthyciad ai peidio. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar y benthyciad ac i hwyluso'ch trafodiad eiddo. Gall ein defnydd o'ch gwybodaeth gynnwys:

 • Gwneud chwiliadau amdanoch chi mewn asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn darparu gwybodaeth gredyd i ni yn ogystal â gwybodaeth o'r gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau p'un a yw'ch cais yn mynd rhagddo ai peidio. Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan asiantaethau gwirio credyd ac asiantaethau atal twyll trwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd (“CRAIN”). Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut mae'r tair prif asiantaeth cyfeirio credyd yn defnyddio ac yn rhannu data personol. Gellir cyrchu'r CRAIN yma.
 • Rhannu eich gwybodaeth â datblygwyr a landlordiaid preifat er mwyn aseinio plot o dir a ddefnyddir ar gyfer datblygu eich eiddo.
 • Rhannu'ch gwybodaeth â chyfreithwyr er mwyn cyflawni ffurfioldebau cyfreithiol ar y cyd â'ch trafodiad eiddo.
 • Rhannu eich data gyda Chofrestrfa Tir EM er mwyn dilysu data eiddo a gedwir gennym ni gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM.

 • Rhannu'ch gwybodaeth ag ymgynghorwyr ariannol annibynnol a broceriaid morgeisi i asesu'r goblygiadau ariannol sy'n gysylltiedig â phrynu'ch eiddo, gan ystyried eich gallu i fforddio'r eiddo.

 • Rhannu'ch gwybodaeth ag asiantau olrhain er mwyn casglu ôl-ddyledion, pe byddech chi'n mynd i ôl-ddyledion gyda'ch ad-daliadau o'ch benthyciad i ni.
 • Defnyddio'ch gwybodaeth er mwyn delio â chwyn a allai fod gennych, pe byddech yn dymuno codi un.
 • Defnyddio'ch gwybodaeth yn unol â Thelerau ac Amodau'r gronfa.

Fel rhan o'r gweithgareddau a restrir uchod, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â'ch cyfrifwyr, eich cyflogwyr a Llywodraeth Cymru.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am fenthyciad gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Mae eich cais yn ymofyn i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac i gyflawni contract.
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag yr ystyriwn geisiadau am fenthyciad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid, ac yna monitro datblygiad eich eiddo, cynnydd eich trafodiad eiddo ac ad-dalu'r benthyciad er ein budd cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi.
 • Credwn fod cynnal dilysiad priodol o ddata eiddo a gedwir gennym ni (a ddarparwyd gennych chi) gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM er ein budd cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi.

 • Mae cyfreithiau Diogelu Data a rheoliadau eraill yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol sensitif yn arbennig. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘gategorïau arbennig o ddata personol’, ni fyddwn yn casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os byddwn yn gwneud hynny, dim ond pan fydd angen:

  o Am resymau sydd a wnelo budd cyhoeddus sylweddol, neu, er mwyn

  o Sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Pa mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o ddeuddeng mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os y cyfyd unrhyw anghydfod ynghylch y contract.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol, cydymffurfio â Thelerau ac Amodau'r benthyciad i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi i ni. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt ar y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu asesu'ch cais a gallai arwain at fethu â chyrchu ein benthyciad.

2. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ymateb i'ch ymholiad

Pam mae angen i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch yn cysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am fenthyciad, neu os gwnewch ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf?

Bydd hynny'n dibynnu ar natur eich ymholiad. Mae’r dudalen ‘cysylltu â ni’ ar ein gwefan yn nodi lleiafswm y wybodaeth y bydd ei hangen arnom amdanoch er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy anfon eich ymholiad i'r cyfeiriad e-bost canlynol:  enquiries@helptobuywales.co.uk

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad ac, os cytunwch, i gysylltu â chi eto i ddarparu gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler adran 3 isod).

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan gysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cynhyrchion neu wasanaethau, credwn fod gennym fuddiant dilys mewn gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru eich buddiannau chi.  Yn yr achos hwn, credwn fod defnyddio'ch data personol i ymateb i'ch ymholiad er eich budd chi ac er ein budd ni.

Pa mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth am yr amser y mae'n ei gymryd i ddelio â'ch ymholiad. Byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis, oni bai yr hoffech i ni gadw'ch manylion cyswllt i'ch hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler adran 3 isod).

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Nid oes angen i chi ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu digon o wybodaeth, efallai na fyddwn yn gallu ymateb yn gywir i'ch ymholiad. Os byddwch yn cysylltu â ni trwy ein gwefan, gofynnwn ichi ddarparu gwybodaeth orfodol benodol fel y gallwn ddelio â'ch ymholiad.

3. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i'ch hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau

Pam fod angen i Cymorth i Brynu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os hoffech gael eich hysbysu am ein gwasanaethau, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch (megis e-byst). Dim ond os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at y diben hwn y byddwn yn gwneud hyn.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf?

Gallwch roi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni trwy ein ffurflen gais, ein ffurflen gofrestru neu ein ffurflen mynegi diddordeb, sydd i'w gweld ar y wefan hon.

Beth mae Cymorth i Brynu Cymru ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt i roi gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan ddefnyddiwn eich gwybodaeth at ddibenion marchnata, mae'r seiliau cyfreithiol canlynol yn berthnasol:

 • Credwn fod gennym fuddiant dilys mewn anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru eich buddiannau chi.  Yn yr achos hwn, credwn fod dweud wrthych am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau er eich budd chi ac er ein budd ni. Byddwn bob amser yn rhoi cyfle ichi optio allan o dderbyn y cyfathrebiadau hyn.
 • Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.

Pa mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth nes i chi ddewis peidio â derbyn cyfathrebiadau gennym ni mwyach.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwyobdaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Os nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth gennym, rhowch wybod i ni. Mae gennych hawl i optio allan ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom yn enquiries@helptobuywales.co.uk neu glicio ar yr opsiwn 'dad-danysgrifio' yn unrhyw un o'n negeseuon e-bost.

4. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol os gwnewch gais am swydd gyda ni

Pam mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig angen defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os gwnewch gais am rôl gyda ni, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ar eich addasrwydd ar gyfer rôl gyda ni.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi er mwyn i ni ystyried eich cais. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn;
 • Manylion eich cymwysterau, sgiliau, profiad a hanes cyflogaeth;
 • Gwybodaeth am eich lefel bresennol o dâl, gan gynnwys hawliau budd-dal;
 • P'un a oes gennych anabledd y mae angen i'r sefydliad wneud addasiadau rhesymol ar ei gyfer yn ystod y broses recriwtio;
 • Gwybodaeth am eich hawl i weithio yn y DU; a
 • Gwybodaeth fonitro cyfleoedd cyfartal

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn sawl ffordd. Er enghraifft, gallai'r wybodaeth gael ei chynnwys mewn ffurflenni cais neu CVau, a gafwyd o'ch pasbort neu ddogfennau adnabod eraill, neu a gesglir trwy gyfweliadau neu fathau eraill o asesu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu data personol amdanoch gan drydydd partïon, megis geirda / tystlythyrau a ddarparwyd gan gyn-gyflogwyr, gwybodaeth gan ddarparwyr gwiriadau cefndir cyflogaeth a gwybodaeth o wiriadau cofnodion troseddol. Byddwn yn ceisio gwybodaeth gan drydydd partïon dim ond os penderfynwn wneud cynnig swydd i chi, a byddwn yn eich hysbysu ein bod yn gwneud hynny.

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth bersonol?

Mae prosesu gwybodaeth gan ymgeiswyr am swyddi yn caniatáu i ni reoli'r broses recriwtio, asesu a chadarnhau addasrwydd ymgeisydd ar gyfer cyflogaeth a phenderfynu i bwy i gynnig swydd. Efallai y bydd angen i ni hefyd brosesu data gan ymgeiswyr am swyddi i ymateb i hawliadau cyfreithiol ac amddiffyn yn eu herbyn.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon oni bai bod eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus a'n bod yn gwneud cynnig cyflogaeth i chi. Yna byddwn yn rhannu eich data â chyn-gyflogwyr i gael geirda / tystlythyrau amdanoch chi, darparwyr gwiriadau cefndir cyflogaeth i gael gwiriadau cefndir angenrheidiol a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gael gwiriadau cofnodion troseddol angenrheidiol.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd, a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n gwneud cais am rôl gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac i gyflawni'r contract hwnnw.
 • Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag yr ystyriwn geisiadau. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar weithwyr er ein budd cyfreithlon. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru eich buddiannau chi.   

Efallai y byddwn yn prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol, megis gwybodaeth am darddiad ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, i fonitro ystadegau recriwtio. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ynghylch a yw ymgeiswyr yn anabl i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr ag anabledd. Nid oes angen i chi ddarparu'r wybodaeth hon i ni, ond os dewiswch wneud hynny, byddwn yn ei phrosesu. Rydym yn prosesu gwybodaeth o'r fath i gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ar gyfer rhai rolau mae'n rhaid i ni geisio gwybodaeth am gollfarnau troseddol a throseddau. Pan fyddwn yn ceisio'r wybodaeth hon, rydym yn gwneud hynny oherwydd ei bod yn angenrheidiol i ni gyflawni ein rhwymedigaethau ac arfer hawliau penodol mewn perthynas â chyflogaeth.

Ni fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at unrhyw bwrpas heblaw'r ymarfer recriwtio rydych chi wedi gwneud cais amdano, oni bai eich bod chi'n llwyddiannus, ac os felly bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.

Pa mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais am gyflogaeth yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth ar ffeil am flwyddyn ar ôl diwedd y broses recriwtio berthnasol.

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnod hwnnw fel y gallwn ddangos, os bydd hawliad cyfreithiol, nad ydym wedi gwahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr am resymau gwaharddedig a'n bod wedi cynnal yr ymarfer recriwtio mewn ffordd deg a thryloyw.

Os bydd eich cais am gyflogaeth yn llwyddiannus, bydd gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod y broses recriwtio yn cael ei throsglwyddo i'ch ffeil bersonél a'i chadw yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd staff.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt, ni fyddwn yn gallu asesu'ch cais.

5. Gan ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â gwasanaethau a ddarperir gennych i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig

Pam mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig angen defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych yn darparu gwasanaethau i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth i ni amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ai chi yw'r person neu'r endid iawn i ddarparu'r gwasanaeth gofynnol. Os yw'ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Mae arnom angen gwybodaeth fel eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys e-bost.

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli ein perthynas barhaus wrth i chi ddarparu'r gwasanaeth a byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno â thrydydd partïon yn ôl yr angen.

Cyflwyno darpar gwsmeriaid i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i bennu addasrwydd y cwsmeriaid hynny.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser. 

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig ddefnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais i ddarparu gwasanaeth i ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

 • Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi ac i gyflawni'r contract hwnnw.
 • Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.
 • Credwn fod cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar ddarparwyr gwasanaeth, ac yna monitro perfformiad darparwyr gwasanaeth yn ystod tymor ein perthynas, er ein budd cyfreithlon fel benthyciwr cyfrifol. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw eich buddiannau chi yn diystyru ein buddiannau ni.

Pa mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os dylid cael unrhyw anghydfod ynghylch y contract.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r manylion yr ydym yn gofyn amdanynt, ni fyddwn yn gallu defnyddio'ch gwasanaethau.

Eich hawliau diogelu data

Bydd y wybodaeth bersonol a roddwch inni yn cael ei chadw yn unol â'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU a Deddf Diogelu Data 2018. Mae'r deddfau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

 • Eich hawl mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol a gedwir amdanoch.

 • Eich hawl i gywiro – Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol anghywir amdanoch, a hefyd i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth y credwch sy'n anghyflawn.

 • Eich hawl i ddileu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol.

 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, os ydych yn meddwl bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu os yw'n cael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol).

 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, os credwch fod angen y data arnoch er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliad cyfreithiol)

 • Eich hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch, anfonwch e-bost atom yn dpo@developmentbank.wales neu ysgrifennwch atom yn:

Y SWYDDOG DIOGELU DATA - Banc Datblygu Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ