Cymorth i Brynu - Cymru privacy policy

Rheolir Cymorth i Brynu - Cymru gan Fanc Datblygu Cymru ar ran Llywodraeth Cymru

Pryd bynnag y byddwch chi'n darparu gwybodaeth bersonol i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig, neu pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn y byddwn ni'n ei defnyddio. Darllenwch hwn yn ofalus.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig, is-gwmni i Fanc Datblygu Cymru ccc. Pryd bynnag y defnyddir y term ‘ni’ yn yr hysbysiad hwn, mae’n golygu Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig.

Am ein rhestr lawn o ddogfennau preifatrwydd cliciwch yma.

Dysgwch fwy am ein strwythur llywodraethu ar ein tudalen llywodraethu.

Ein hegwyddorion

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu:

 • Byddwn ond yn gofyn ichi ddarparu eich gwybodaeth bersonol i ni sy'n ein helpu ni i'ch helpu chi.
 • Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn gyfrifol. Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch gan gynnwys amgryptio electronig, i atal mynediad heb awdurdod at eich gwybodaeth bersonol.
 • Dim ond gyda chyflenwyr sy'n perfformio gwasanaethau ar ein rhan y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill yn y Grŵp BDC, ac fel y nodir fel arall yn yr hysbysiad hwn.
 • Wnawn ni byth werthu eich gwybodaeth bersonol.

Pam rydyn ni'n casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Efallai y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi am y rhesymau a ganlyn:

 • Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n benthyciadau
 • Oherwydd yr hoffech i ni gysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol
 • I ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn eich hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau
 • Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol os gwnewch gais am swydd gyda ni
 • Er mwyn defnyddio eich gwybodaeth mewn cysylltiad â'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau yr ydych yn eu darparu i ni.

Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi drwy gyfryngau megis post, ffôn, e-bost, negeseuon testun neu ddulliau digidol eraill o gyfathrebu, gan gynnwys drwy ddulliau eraill a allai ddod ar gael yn y dyfodol. Gallwn anfon cyfathrebiadau at ddibenion:

 • Cynnal rheolaeth barhaus ar gynhyrchion benthyciad ecwiti rydym wedi'u darparu i chi.
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau rheoliadol.
 • Eich hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, gan gynnwys marchnata, pe baech wedi optio i mewn am hyn fel rhan o'ch cais. Os y gwnaethoch optio i ymuno ar y ffurflen gais ac rydych nawr eisiau optio allan, Gallwch optio allan o hyn ar unrhyw adeg trwy e-bostio enquiries@helptobuywales.co.uk

Mae mwy o wybodaeth am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â phob un o'r dibenion hyn i'w gweld isod Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio cwcis, mae mwy o fanylion i'w gweld yn ein polisi cwcis.

 

1. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'n benthyciadau

Pam fod angen i Cymorth i Brynu (Cymru ) Cyfyngedig ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os gwnewch gais i ni am fenthyciad, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael benthyciad. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar gyllid i chi.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a ddarperir gan eraill i lywio ein penderfyniadau benthyca. Er enghraifft, os oes gennych gysylltiad ariannol ag ymgeisydd, yna bydd angen i ni gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi'ch dau.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch â thrydydd partïon, gan gynnwys adrannau ac asiantaethau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy’n gweithio ar eu rhan megis Rhentu Doeth Cymru, a Chofrestrfa Tir EM er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol, a lle mae’n berthnasol er ein budd cyfreithlon i wneud hynny (er enghraifft, i atal twyll neu gamymddwyn ariannol, neu i fonitro cydymffurfiaeth â thelerau ac amodau'r cynllun).

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Bydd yr union wybodaeth sydd ei hangen arnom yn cael ei nodi ar y ffurflen gais ei hun. Bydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich enw, cyfeiriad, cyfeiriadau blaenorol a dyddiad geni. Byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol.

Os penderfynwn gynnig benthyciad, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen monitro amrywiaeth. Dim ond i'n helpu i fonitro os ydym yn sicrhau cyfle cyfartal go iawn wrth ddarparu ein gwasanaethau y bydd unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio. Ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi.

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, neu os caiff ei darparu gan eraill fel rhan o gais, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu'r cais ac i wneud penderfyniad ynghylch a ddylid darparu'r benthyciad ai peidio. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus ar y benthyciad ac i hwyluso'ch trafodiad eiddo. Gall ein defnydd o'ch gwybodaeth gynnwys:

 • Gwneud chwiliadau amdanoch chi mewn asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr asiantaethau hyn yn darparu gwybodaeth gredyd i ni yn ogystal â gwybodaeth o'r gofrestr etholiadol a byddant yn cofnodi manylion unrhyw chwiliadau p'un a yw'ch cais yn mynd rhagddo ai peidio. Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio gan asiantaethau gwirio credyd ac asiantaethau atal twyll trwy ddarllen Hysbysiad Gwybodaeth yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd (“CRAIN”). Mae'r ddogfen hon yn disgrifio sut mae'r tair prif asiantaeth cyfeirio credyd yn defnyddio ac yn rhannu data personol. Gellir cyrchu'r CRAIN yma.
 • Rhannu eich gwybodaeth â datblygwyr a landlordiaid preifat er mwyn aseinio plot o dir a ddefnyddir ar gyfer datblygu eich eiddo.
 • Rhannu'ch gwybodaeth â chyfreithwyr er mwyn cyflawni ffurfioldebau cyfreithiol ar y cyd â'ch trafodiad eiddo.
 • Rhannu eich data gyda Chofrestrfa Tir EM er mwyn dilysu data eiddo a gedwir gennym ni gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM.

 • Rhannu eich data gyda Rhentu Doeth Cymru er mwyn asesu cydymffurfiaeth â pholisi cynllun CiBC ar isosod eiddo.
 • Rhannu eich data gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau a gyflogir ar eu rhan, a all gysylltu â chi at ddibenion ymchwil. Mae’r dibenion hyn yn cynnwys cynnal adolygiadau cynllun, cael adborth gan gwsmeriaid ac ymgeiswyr, dadansoddi meysydd i’w gwella, a chynnal arolygon ymchwil ac ystadegol yn ymwneud â’r cynllun. Byddwch yn cael y cyfle i optio allan o'r rhain. Gall CiBC rannu’r data hwn yn gyfrinachol ag adrannau eraill y llywodraeth, awdurdodau lleol, ac asiantaethau sy’n gweithio ar CiBC ac ar ran Llywodraeth Cymru.
 • Rhannu'ch gwybodaeth ag asiantau olrhain er mwyn casglu ôl-ddyledion, pe byddech chi'n mynd i ôl-ddyledion gyda'ch ad-daliadau o'ch benthyciad i ni.
 • Defnyddio'ch gwybodaeth er mwyn delio â chwyn a allai fod gennych, pe byddech yn dymuno codi un, gan gynnwys rhannu'r wybodaeth honno ag Ombwdsmon, Gwasanaeth Datrys Anghydfodau, neu Awdurdod Rheoleiddio.
 • Defnyddio'ch gwybodaeth yn unol â Thelerau ac Amodau'r gronfa.

Fel rhan o'r gweithgareddau a restrir uchod, efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â'ch cyfrifwyr, eich cyflogwyr a Llywodraeth Cymru.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais am fenthyciad gyda ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad Contract

Mae eich cais yn gais i ni ymrwymo i gontract gyda chi. Caniateir i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol lle mae’n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn cyflawni camau cyn-gontractio, i ymrwymo i gontract gyda chi, ac i gyflawni contract sydd gennym yn ei le.

Rhwymedigaeth Gyfreithiol

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau am fenthyciad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Buddiannau Cyfreithlon

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon ni, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi.

Lle rydych wedi gwneud cais am fenthyciad gyda ni, neu yn gwsmer presennol, rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Cynnal gwiriadau priodol ar ddarpar gwsmeriaid
 • Sicrhau ad-daliad benthyciadau i ni
 • Asesu cydymffurfiaeth â pholisïau a thelerau ac amodau'r cynllun
 • Rheoli datblygiad eich eiddo a'ch trafodiad eiddo
 • Cynnal dilysiad priodol o ddata eiddo a gedwir gennym ni (a ddarparwyd gennych chi) gyda data eiddo a gedwir gan Gofrestrfa Tir EM
 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion at ddibenion atal methiannau a chywiro effeithiau negyddol ar gwsmeriaid
 • Ystyried anghenion lles cwsmeriaid, gan gynnwys darparu unrhyw addasiadau, cymorth neu amddiffyniad y mae angen eu rhoi ar waith
 • Atal ac ymchwilio i dwyll, gwyngalchu arian a chamymddwyn ariannol arall
 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau
 • Er mwyn cael adborth gan gwsmeriaid am ein cynnyrch a'n gwasanaethau, gan gynnwys cynnal arolygon cwsmeriaid ac ymchwil.
 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn yn casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os gwnawn hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y gwneir hynny:

 • Am resymau budd cyhoeddus sylweddol; neu
 • Mae gennym eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu
 • Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o ddeuddeng mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os y cyfyd unrhyw anghydfod ynghylch y contract. Os bydd eich cais yn aflwyddiannus neu’n cael ei dynnu’n ôl, byddwn yn cadw ac yn dinistrio eich data personol yn unol â’n hamserlen cadw data.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol, cydymffurfio â Thelerau ac Amodau'r benthyciad i amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi i ni. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt ar y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu asesu'ch cais a gallai arwain at fethu â chyrchu ein benthyciad.

2. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ymateb i'ch ymholiad

Pam mae angen i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os byddwch yn cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am fenthyciad, neu i wneud ymholiad cyffredinol, bydd angen i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i chi.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf?

Bydd hynny'n dibynnu ar natur eich ymholiad. Mae’r dudalen ‘cysylltu â ni’ ar ein gwefan yn nodi lleiafswm y wybodaeth y bydd ei hangen arnom amdanoch er mwyn ymateb i’ch ymholiad. Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy anfon eich ymholiad i'r cyfeiriad e-bost canlynol:  enquiries@helptobuywales.co.uk

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad ac, os cytunwch, i gysylltu â chi eto i ddarparu gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau (gweler adran 3 isod).

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan gysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cynhyrchion neu wasanaethau, credwn fod gennym fuddiant dilys mewn gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau ni yn cael eu diystyru eich buddiannau chi.  Yn yr achos hwn, credwn fod defnyddio'ch data personol i ymateb i'ch ymholiad er eich budd chi ac er ein budd ni.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gydag ymholiad, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad Contract

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â chais neu gontract, sydd gennym gyda chi, caniateir i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae'n angenrheidiol i ni wneud hynny er mwyn cyflawni camau rhag-gontractiol, i ymrwymo i gontract gyda chi, ac ar gyfer cyflawni contract sydd gennym ar waith.

Rhwymedigaeth Gyfreithiol

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag y byddwn yn ystyried ceisiadau am fenthyciad, gan gynnwys deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian a gofynion yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Buddiannau Cyfreithlon

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gydag ymholiad, rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion at ddibenion atal methiannau a chywiro effeithiau negyddol ar gwsmeriaid.
 • Ystyried anghenion lles cwsmeriaid, gan gynnwys darparu unrhyw addasiadau, cymorth neu amddiffyniad y mae angen eu rhoi ar waith.
 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Er mwyn cael adborth gan gwsmeriaid am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn yn casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os gwnawn hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y bydd:

 • Am resymau budd cyhoeddus sylweddol; neu
 • Mae gennym eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu
 • Sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth am yr amser y mae'n ei gymryd i ddelio â'ch ymholiad. Byddwn yn cadw ac yn dinistrio unrhyw ddata personol sy'n gysylltiedig â'ch ymholiad yn unol â'n hamserlenni cadw data.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Er mwyn i ni allu ymateb i'ch ymholiad, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi i ni. Os na fyddwch yn darparu'r holl fanylion y gofynnwn amdanynt yn y ffurflen gais, ni fyddwn yn gallu ymateb i'ch ymholiad na'i ddatrys.

3. Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i'ch hysbysu am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau

Pam fod angen i Cymorth i Brynu Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os hoffech gael eich hysbysu am ein gwasanaethau, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch (megis e-byst). Dim ond os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at y diben hwn y byddwn yn gwneud hyn.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei darparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyf?

Gallwch roi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni trwy ein ffurflen gais, ein ffurflen gofrestru neu ein ffurflen mynegi diddordeb, sydd i'w gweld ar y wefan hon.

Beth mae Cymorth i Brynu Cymru ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt i roi gwybodaeth i chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Nid ydym byth yn gwerthu nac yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon at ddibenion marchnata.

Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer defnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan ddefnyddiwn eich gwybodaeth at ddibenion marchnata, mae'r seiliau cyfreithiol canlynol yn berthnasol:

 • Rhoi gwybod i chi am gynnyrch a gwasanaethau Grŵp BDC.
 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

Caniatâd

Mewn rhai amgylchiadau, byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni anfon gwybodaeth atoch am ein cynnyrch a'n gwasanaethau. 

Am ba mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth nes i chi ddewis peidio â derbyn cyfathrebiadau gennym ni mwyach.

Beth os nad wyf am dderbyn cyfathrebiadau marchnata gan i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Os nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth gennym, rhowch wybod i ni. Mae gennych hawl i optio-allan ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom yn enquiries@helptobuywales.co.uk neu glicio ar yr opsiwn 'dad-danysgrifio' yn unrhyw un o'n negeseuon e-bost.

4. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â chynhyrchion neu wasanaethau a ddarperir gennych i ni

Pam mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig angen defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Os ydych yn darparu cynnyrch neu wasanaethau i Cymorth i Brynu  (Cymru) Cyfyngedig, bydd angen i chi roi gwybodaeth i ni amdanoch chi. Mae hyn er mwyn i ni allu penderfynu ai chi yw'r person neu'r endid cywir i ddarparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth gofynnol. Byddwn yn parhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth fel rhan o'n rheolaeth barhaus o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth a ddarperir gennych.

Pa wybodaeth sydd angen i mi ei ddarparu i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Mae arnom angen gwybodaeth fel eich enw llawn, cyfeiriad a manylion cyswllt, gan gynnwys e-bost.

Beth mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig ei wneud gyda fy ngwybodaeth?

Pan fyddwch yn darparu eich gwybodaeth i ni, byddwn yn ei defnyddio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y gwasanaeth. Yna byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i reoli ein perthynas barhaus wrth i chi ddarparu'r gwasanaeth a byddwn yn rhannu'r wybodaeth honno â thrydydd partïon yn ôl yr angen.

Cyflwyno darpar gwsmeriaid i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i bennu addasrwydd y cwsmeriaid hynny.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall eich data personol gael ei brosesu y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (“AEE”). Byddwn yn cymryd rhagofalon (yn unol â chanllawiau perthnasol gan gyrff rheoleiddio) i sicrhau y bydd unrhyw drosglwyddiad o'ch data y tu allan i'r AEE yn destun mesurau diogelwch sy'n amddiffyn eich hawliau preifatrwydd a bydd eich data yn cael ei gadw'n ddiogel bob amser. 

Beth yw'r sail gyfreithiol dros ddefnyddio fy ngwybodaeth?

O dan y gyfraith diogelu data, mae'n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn gwneud cais i ddarparu gwasanaeth i ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Pan fyddwch yn gwneud cais i ddarparu gwasanaeth i ni, gall y seiliau cyfreithiol canlynol fod yn berthnasol:

Perfformiad Contract

Pan fyddwch yn darparu gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu i ni, caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen i ni wneud hynny er mwyn cyflawni camau rhag-gontractiol, llunio contract gyda chi, ac ar gyfer cyflawni contract sydd gennym ar waith.

Rhwymedigaeth Gyfreithiol

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo angen er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.

Rydym yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cyfreithiol amrywiol pryd bynnag y byddwn yn caffael gwasanaethau neu nwyddau gan gynnwys: rheoliadau caffael, rheoliadau contractau cyhoeddus a deddfwriaeth diogelu data.

Buddiannau Cyfreithlon

Caniateir i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol lle bo hynny’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, ar yr amod nad yw ein buddiannau yn cael eu diystyru gan eich buddiannau chi.

Pan fyddwch yn darparu gwasanaeth i ni, rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol o dan ein buddiannau cyfreithlon:

 • Cynnal gwiriadau ar ddarparwyr gwasanaeth a chyflenwyr posibl.
 • Ymchwilio a rheoli ymholiadau a chwynion, gan gynnwys dadansoddi ymholiadau a chwynion at ddibenion atal methiannau a chywiro effeithiau negyddol ar gwsmeriaid.
 • Datblygu a gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Cael adborth gan gwsmeriaid am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Rhoi adborth i'n cyflenwyr am eu cynnyrch a'u gwasanaethau.
 • Sicrhau parhad busnes, adfer ar ôl trychineb a diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth.

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Categori Arbennig

Mae cyfreithiau Diogelu Data yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai arbennig o sensitif. Gelwir y wybodaeth hon yn ‘Data Categori Arbennig’. Ni fyddwn yn casglu nac yn defnyddio’r mathau hyn o ddata heb eich caniatâd oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. Os gwnawn hynny, dim ond o dan un o’r seiliau cyfreithiol canlynol y gwneir hynny:

 • Am resymau budd cyhoeddus sylweddol; neu
 • Mae gennym eich caniatâd penodol i wneud hynny; neu
 • Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Am ba mor hir mae Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig yn cadw fy ngwybodaeth?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am o leiaf hyd eich contract gyda ni, ac ar ôl hynny am gyfnod o saith mlynedd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym gofnod llawn o'r contract rhyngom, os dylid cael unrhyw anghydfod ynghylch y contract.

Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, byddwn fel arfer yn dileu eich gwybodaeth ar ôl 12 mis.

Efallai y byddwn yn dal eich gwybodaeth am gyfnod hirach lle mae angen cydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, arfer hawliau cyfreithiol neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi fy ngwybodaeth i Cymorth i Brynu (Cymru) Cyfyngedig?

Nid oes rheidrwydd arnoch i ddarparu unrhyw wybodaeth i ni. Fodd bynnag, os na fyddwch yn darparu'r manylion yr ydym yn gofyn amdanynt, ni fyddwn yn gallu defnyddio'ch gwasanaethau.

Eich hawliau diogelu data

Bydd y wybodaeth bersonol a roddwch inni yn cael ei chadw yn unol â'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU a Deddf Diogelu Data 2018. Mae'r deddfau hyn yn cynnwys hawliau penodol i chi, gan gynnwys:

 • Eich hawl mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol a gedwir amdanoch.

 • Eich hawl i gywiro – Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol anghywir amdanoch, a hefyd i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth y credwch sy'n anghyflawn.

 • Eich hawl i ddileu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol.

 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, os ydych yn meddwl bod y wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu os yw'n cael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol).

 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu – Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, os credwch fod angen y data arnoch er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliad cyfreithiol)

 • Eich hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer unrhyw benderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, gan gynnwys gofyn am fanylion y wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch, anfonwch e-bost atom yn dpo@developmentbank.wales neu ysgrifennwch atom yn:

Y SWYDDOG DIOGELU DATA - Banc Datblygu Cymru, 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

Sut i Godi Pryder neu Wneud Cwyn

I Fanc Datblygu Cymru:

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwynion am ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddatrys eich mater yn y lle cyntaf. Gallwch wneud cwyn i ni yma dpo@developmentbank.waleneu ysgrifennwch atom yn yr un cyfeiriad ag uchod.

I Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG):

Os ydych chi’n anhapus â sut rydym wedi defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, neu wedi delio â’ch pryder neu gŵyn, gallwch hefyd gwyno i reoleiddiwr diogelu data’r DU, sef SCG. Gellir cysylltu â SCG yma www.ico.org.uk neu dros y ffôn 0303 123 1113.

1. Using your personal information in connection with our loans

 

Why does Help to Buy (Wales) Limited need to use my personal information? 

If you apply to us for a loan, you will need to provide us with information about you. This is so that we can decide whether you are eligible for a loan. If your application is successful, we will continue to use your information as part of our ongoing management of funding to you.

We might also use personal information about you which is provided by others to inform our loan decisions. For instance, if you are financially associated with an applicant, then we will need to collect personal information about you both.

We may also share personal information about you with government departments such as HM Land Registry, in order to check and validate the data we hold with data held centrally by HM Land Registry.

We may also share personal information about you with third-parties, including Welsh Government and UK Government departments and agencies working on their behalf such as Rent Smart Wales, and HM Land Registry in order to comply with our legal and contractual obligations, and where it is in our legitimate interests to do so (for example, for prevention of fraud or financial misconduct, or to monitor compliance with the terms and conditions of the scheme).

What information do I need to provide to Help to Buy (Wales) Limited?

The exact information that we require will be set out on the application form itself. It will include basic information about you, such as your name, address, previous addresses and date of birth.  We will also ask you to provide information about your financial standing.

If we decide to make an offer of a loan, we will ask you to complete a diversity monitoring form. Any information you provide to us on this form will only be used to help us monitor if we are achieving real equality of opportunity in delivering our services. It will not be used to make decisions affecting you.

What does Help to Buy (Wales) Limited do with my information?

When you provide your information to us, or if it is provided by others as part of an application, we will use it in order to assess the application and to make a decision on whether or not to provide the loan. We will then use your information as part of our ongoing management of the loan and to facilitate your property transaction. Our uses of your information may include:

 • Making searches about you at credit reference agencies. These agencies will provide us with credit information as well as information from the electoral register and will record details of any searches whether or not your application proceeds. You can find out more information about how your information is used by credit reference agencies and fraud prevention agencies by reading the Credit Reference Agency Information Notice (“CRAIN”). This document describes how the three main credit reference agencies each use and share personal data. Access the CRAIN.
 • Sharing your information with developers and private landlords in order to assign a plot of land used for the development of your property.
 • Sharing your information with solicitors in order to carry out legal formalities in association with your property transaction.
 • Sharing your data with HM Land Registry in order to validate property data held by us with property data maintained by HM Land Registry.
 • Sharing your data with Rent Smart Wales in order to assess compliance with the HtBW scheme policy on subletting property.
 • Sharing your data with Welsh Government and agencies employed on their behalf, who may contact you for research purposes. These purposes include conducting scheme reviews, obtaining feedback from customers and applicants, analysing areas of improvement, and to conduct research and statistical surveys relating to the scheme. You will be given the opportunity to opt-out of these. HtBW may share this data in confidence to other government departments, local authorities, and agencies working on HtBW and the Welsh Government’s behalf.
 • Sharing your information with independent financial advisers and mortgage brokers to assess the financial implications associated with the purchase of your property, taking into account your ability to afford the property.
 • Sharing your information with tracing agents in order to collect arrears, should you fall into arrears with your repayments of your loan to us.
 • Using your information in order to handle and resolve a complaint you may have, should you wish to raise one, including sharing that information with an Ombudsman, Dispute Resolution Service, or Regulatory Authority.
 • Using your information in accordance with the Terms and Conditions of the fund.

As part of the activities listed above, we may share your information with your accountants, employers and the Welsh Government. 

You acknowledge and agree that your personal data may be processed outside the European Economic Area (“EEA“). We will take precautions (in accordance with relevant guidance by regulatory bodies) to ensure that any transfer of your data outside the EEA will be subject to safeguards that protect your privacy rights and your data will be kept secure at all times. 

 

What is the legal basis for using my information?

Under data protection law, we must have a valid legal basis for collecting and using your personal information. When you apply for a loan with us, the following legal bases may apply:

Performance of a Contract

Your application is a request for us to enter a contract with you. We are permitted to use your personal information where it is necessary for us to do so in order to perform pre-contractual steps, to enter into a contract with you, and for the performance of a contract we have in place.

Legal Obligation

We are permitted to use your personal information where it is necessary in order for us to comply with our legal obligations.

We are subject to various legal obligations whenever we consider applications for a loan, including anti-money laundering legislation and the requirements of the Financial Conduct Authority.

Legitimate Interests

We are permitted to use your personal information where it is necessary for our legitimate interests, provided that our interests are not overridden by your own interests.

Where you have applied for a loan with us, or are an existing customer, we process your personal information for the following reasons under our legitimate interests:

 • Conducting appropriate checks on potential customers
 • Ensuring the repayment of loans to us
 • Assessing compliance with the scheme policies and terms and conditions
 • Managing the development of your property and your property transaction
 • Conducting appropriate validation of property data held by us (that has been provided by you) with property data held by HM Land Registry
 • Investigating and managing enquiries and complaints, including analysing enquiries and complaints for the purposes of preventing failures and rectifying negative impacts on customers
 • To consider customers’ welfare needs, including provision of any adjustments, support or protection they need to be put in place
 • Preventing and investigating fraud, money-laundering and other financial misconduct
 • To develop and improve our products and services, including conducting customer surveys and research.
 • Obtaining feedback from customers about our products and services
 • Ensuring business continuity, disaster recovery and network and information security.

 

Legal Basis for Processing Special Category Data

Data Protection laws treat some types of personal information as being particularly sensitive. This information is called ‘Special Category Data’. We will not collect or use these types of data without your consent unless the law allows us to do so. If we do, it will only be under one of the following legal bases:

o For reasons of substantial public interest; or

o We have your explicit consent to do so; or

o To establish, exercise or defend legal claims.

 

How long does Help to Buy (Wales) Limited keep my information?

If your application is successful, we will keep your personal information for at least the duration of your contract with us, and after that for a period of twelve years.  This is to ensure that we have a full record of the contract between us, if there should be any dispute about the contract.

If your application is unsuccessful or withdrawn, we will retain and destroy your personal data in accordance with our data retention schedule.

We may hold your information for longer where it is necessary to comply with our legal obligations, to exercise legal rights, comply with the Terms and Conditions of the fund or to defend legal claims.

What happens if I do not provide my information to Help to Buy (Wales) Limited?

In order for us to consider your application, you must provide information about you to us.  If you do not provide all of the details we request in the application form, we will be unable to assess your application and it may result in you not being able to access our loan.

 

2. Using your personal information to respond to your enquiry

Why does Help to Buy (Wales) Limited need to use my personal information?

If you contact us for more information about a loan, or to make a general enquiry, we will need to process your personal information in order to respond to you.  

What information do I need to provide to Help to Buy Wales?

That will depend on the nature of your query. The ‘contact us page’ on our website sets out the minimum information we will need about you in order to respond to your query.  You may also contact us by sending your query to the following email address: enquiries@helptobuywales.co.uk

What does Help to Buy (Wales) Limited do with my information?

We will use the information to respond to your query and, if you agree, to contact you again to provide you with information about our products and services (see section 3 below).

What is the legal basis for using my information?

Under data protection law, we must have a valid legal basis for collecting and using your personal information. When you apply for a loan with us, the following legal bases may apply: 

When you contact us with an enquiry, the following legal bases may apply:

Performance of a Contract

If your enquiry is related to an application or contract, we have with you, we are permitted to use your personal information where it is necessary for us to do so in order to perform pre-contractual steps, to enter into a contract with you, and for the performance of a contract we have in place.

Legal Obligation

We are permitted to use your personal information where it is necessary in order for us to comply with our legal obligations.

We are subject to various legal obligations whenever we consider applications for a loan, including anti-money laundering legislation and the requirements of the Financial Conduct Authority.

Legitimate Interests

We are permitted to use your personal information where it is necessary for our legitimate interests, provided that our interests are not overridden by your own interests.

Where you contact us with an enquiry, we process your personal information for the following reasons under our legitimate interests:

 • Investigating and managing enquiries and complaints, including analysing enquiries and complaints for the purposes of preventing failures and rectifying negative impacts on customers
 • To consider customers’ welfare needs, including provision of any adjustments, support or protection they need to be put in place
 • To develop and improve our products and services
 • Obtaining feedback from customers about our products and services
 • Ensuring business continuity, disaster recovery and network and information security.

 

Legal Basis for Processing Special Category Data

Data Protection laws treat some types of personal information as being particularly sensitive. This information is called ‘Special Category Data’. We will not collect or use these types of data without your consent unless the law allows us to do so. If we do, it will only be under one of the following legal bases:

o For reasons of substantial public interest; or

o We have your explicit consent to do so; or

o To establish, exercise or defend legal claims.

 

How long does Help to Buy (Wales) Limited keep my information?

We will hold your information for the time it takes to deal with your query.  We will retain and destroy any personal data associated with your query in accordance with our data retention schedules. We may hold your information for longer where it is necessary to comply with our legal obligations, to exercise legal rights, comply with the Terms and Conditions of the loan or to defend legal claims.

What happens if I do not provide my information to Help to Buy (Wales) Limited?

For us to respond to your query, you must provide information about you to us. If you do not provide all of the details we request in the application form, we will be unable to respond to or resolve your query.

 

 

3. Using your personal information to keep you informed of our products and services

Why does Help to Buy (Wales) Limited need to use my personal information?

If you would like to be kept informed of our services, we will use your personal information to send you direct marketing communications (such as emails). We will only do this if you have agreed to us using your personal information for this purpose.

What information do I need to provide to Help to Buy (Wales) Limited?

You may provide us with your name and contact details via our application form, registration form or expression of interest form, which can be found on this website. 

What does Help to Buy Wales do with my information?

We will use your contact details to provide you with information about our products and services. We never sell or share your information with third-parties for marketing purposes.

What is the legal basis for using my information?

Under data protection law, we must have a valid legal basis for collecting and using your personal information.  When we use your information for marketing purposes, the following legal bases apply:

Legitimate Interests

We are permitted to use your personal information where it is necessary for our legitimate interests, provided that our interests are not overridden by your own interests.

Where we use your information for marketing purposes, we process your personal information for the following reasons under our legitimate interests:

 • Informing you about the products and services of the DBW Group
 • Develop and improve our products and services

Consent

In some circumstances, we will ask for your consent before we send you information about our products and services.

How long does Help to Buy (Wales) Limited keep my information?

We will hold your information until you choose to no longer receive communications from us. 

What if I do not wish to receive marketing communications from Help to Buy (Wales) Limited

If you do not wish to receive marketing information from us, please let us know.  You have the right to opt-out at any time by e-mailing us at enquiries@helptobuywales.co.uk or clicking the 'unsubscribe' option in any of our marketing emails.

 

4. Using your personal information in connection with products or services you provide us

Why does Help to Buy (Wales) Limited need to use my personal information?

If you provide products or services to Help to Buy (Wales) Limited, you will need to provide us with information about you. This is so we can decide whether you are the right person or entity to deliver the required product or service. We will continue to use your information as part of our on-going management of the product or service you provide.

What information do I need to provide to Help to Buy (Wales) Limited?

We require information such as your full name, address and contact details, including email address and telephone number. 

What does Help to Buy (Wales) Limited do with my information?

When you provide your information to us, we will use it in order to assess your suitability for the service.  We will then use your information to manage our ongoing relationship while you provide the service and will share that information with third parties as is required.

You acknowledge and agree that your personal data may be processed outside the European Economic Area (“EEA“). We will take precautions (in accordance with relevant guidance by regulatory bodies) to ensure that any transfer of your data outside the EEA will be subject to safeguards that protect your privacy rights and your data will be kept secure at all times. 

What is the legal basis for using my information?

Under data protection law, we must have a valid legal basis for collecting and using your personal information.  When you apply to provide a service to us, the following legal bases may apply:

When you apply to provide a service to us, the following legal bases may apply:

Performance of a Contract

Where you provide a service you provide to us, we are permitted to use your personal information where it is necessary for us to do so in order to perform pre-contractual steps, to enter into a contract with you, and for the performance of a contract we have in place.

Legal Obligation

We are permitted to use your personal information where it is necessary in order for us to comply with our legal obligations.

We are subject to various legal obligations whenever we procure services or goods including: procurement regulations, public contracts regulations and data protection legislation.

Legitimate Interests

We are permitted to use your personal information where it is necessary for our legitimate interests, provided that our interests are not overridden by your own interests.

Where you provide us with a service, we process your personal information for the following reasons under our legitimate interests:

 • Conducting checks on potential service providers and suppliers
 • Investigating and managing enquiries and complaints, including analysing enquiries and complaints for the purposes of preventing failures and rectifying negative impacts on customers
 • To develop and improve our products and services
 • Providing feedback to our suppliers about their products and services.
 • Ensuring business continuity, disaster recovery and network and information security.

 

Legal Basis for Processing Special Category Data

Data Protection laws treat some types of personal information as being particularly sensitive. This information is called ‘Special Category Data’. We will not collect or use these types of data without your consent unless the law allows us to do so. If we do, it will only be under one of the following legal bases:

o For reasons of substantial public interest; or

o We have your explicit consent to do so; or

o To establish, exercise or defend legal claims.

 

How long does Help to Buy (Wales) Limited keep my information?

We will keep your personal information for at least the duration of your contract with us, and after that for a period of seven years.  This is to ensure that we have a full record of the contract between us, if there should be any dispute about the contract. We may hold your information for longer where it is necessary to comply with our legal obligations, to exercise legal rights or to defend legal claims.

What happens if I do not provide my information to Help to Buy (Wales) Limited?

You are not obliged to provide any information to us. However, if you do not provide the details we request, we will be unable to use your services.

 

Your data protection rights

The personal information you provide us will be held in accordance with our responsibilities under data protection legislation. This includes the UK General Data Protection Regulation and the Data Protection Act 2018. These laws contain specific rights for you, including:

 • Your right of access – You have the right to ask us for copies of your personal information held about you.

 • Your right to rectification – You have the right to ask us to rectify inaccurate personal information about you, and also to ask us to complete information you think is incomplete.

 • Your right to erasure – In certain circumstances, you have the right to ask us to erase your personal information.

 • Your right to object to processing – In certain circumstances, you have the right to object to processing of your personal information (for instance, if you think the information we hold about you is inaccurate or if it is being used for direct marketing purposes).

 • Your right to restrict processing – In certain circumstances, you have the right to restrict processing of your personal information (for instance, if you think you require the data for the purpose of establish, exercise or defend a legal claim)

 • Your rights in relation to automated decision making – You have the right to object to your personal information being used for any automated decision making, including profiling.

If you would like to exercise any of the rights set out above, including requesting details of the personal information held about you, please e-mail us or write to us at:

THE DATA PROTECTION OFFICER - Development Bank of Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4BZ

How to raise a concern or make a complaint

To the Development Bank of Wales:

If you have any concerns or complaints about our use of your personal information, we would appreciate the chance to resolve your issue in the first instance. You can make a complaint to us at dpo@developmentbank.wales or write to us at the same address as above.

To the Information Commissioner’s Office (ICO):

If you are unhappy with how we have used your personal information, or dealt with your concern or complaint, you can also complain to the UK data protection regulator, the ICO. The ICO can be contacted at www.ico.org.uk or by phone on 0303 123 1113.